INFLUENCE OF NATURE OF MODIFIING ACIDS ON THE CATALYTIC ACTIVITY OF NATURAL ZEOLITE IN THE PROCESSING OF HIGH-PARAFFIN OIL RAW IN LONG-CHAINED ELPH-OLEFINS
PDF (Русский)

Keywords

ammonia thermal desorption
IR-spectroscopy
acid centers
natural zeolite (H-ZSHM)
modification
heteropoly acid
super acid
paraffin
cracking
α-olefins

Abstract

Using the methods of thermoprogrammed desorption of ammonia and IR-Spectroscopy using sequential adsorption of CO, we studied the acid characteristics of samples of natural zeolite modified with various in nature acids. Modifications of mineral, as well as a combination of mineral acid with organic, heteropoly acid and superacid lead to a significant increase in the number and strength of Lewis and Brønsted acid centers on the surfaces of natural zeolite samples. Increases in the content of strong acid sites on the surface of catalytic systems in the series H-ZSHM ‒ 10% H-SSA/HZSHM ‒ 10% PW12-HPA/HZSHM ‒ 10% H-SA/HZSHM contribute to the growth of their catalytic activity in the reactions of cracking paraffins into long chain alpha olefins.

References

[1] Braginskiy O.B. Mirovaya neftekhimicheskaya promyshlennost'. Moskva: Nauka, 2003. 556 p.
[2] Tsvetkov O.N. Poli-a-olefinovyye masla: khimiya, tekhnologiya i primeneniye. Moskva: Tekhnika, 2006. 197 p.
[3] Kotov S.V., Moiseyev I.K., Shabanova A.V. Oligomery olefinov: sposoby polucheniya i primeneniye v kachestve komponentov topliv i masel // Neftekhimiya. 43. 2003. № 5. P. 323-333.
[4] Pat. SSHA № 4911823. Protsess krekinga parafinistogo syr'ya v prisutstvii tseolita betta / Mobil Oil Corp. Opubl. 27.05.1990.
[5] Pat. 6124513 SSHA. Polucheniye i ispol'zovaniye etilen-α- olefinovykh polimerov / Pennroil-Quaker State lo., Heillam I. Chiu I- Chinq Chien James C. W. Opubl. 26.09.2000.
[6] Pat. 7198711 SSHA, Kataliticheskiy kreking s ispol'zovaniyem katalizatorov na osnove MSM-68 / ExxonMobil Research and Engineering Co., Chester Arthur, Green Larry Arthur, Dhingra Sandeep Singh, Mason Timothy, Timken Hye Kyung Cho. Opubl. 03.04.2007.
[7] Pat. 2287552 Rossiya. Sposob polucheniya poliolefinovykh osnov sinteticheskikh masel / Matkovskiy P.Ye., Aldoshkin S.M., Troitskiy V.N., Startseva G.P., Savchenko V.I., Demidov M.A., Shamsutdinov V.G. Il'yasov G.P. Opubl. 20.11.2006.
[8] Pat. SSHA № 4911823. Protsess krekinga parafinistogo syr'ya v prisutstvii tseolita betta. / Mobil Oil Corp. Opubl. 27.05.1990.
[9] Kadirbekov Kairat, Zhambakin Dauren, Kadirbekov Almaz, Imanbekov Kylysh, Kazaryan M., Godymchuk A. and Rieznichenko L. Influence of acid activation on the physicochemical properties of natural zeolite in developing a catalyst for cracking of hydrocarbons // Journal: MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 96. P. 00002 (DOI: 10.1051/matecconf/20179600002).
[10] Kadirbekov Kairat A., Zhambakin Dauren K., Kadirbekov Almaz K., Imanbekov Kylysh I. An influence of modifying acids on clinoptilolite composition and structure // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 54, 5. 2019. P. 999-1008.
[11] Kozhevnikov I.V. Uspekhi v oblasti kataliza geteropolisoyedineniyami // Usp. khim. 1987. Vol. 56, № 11. P. 1875-1896.
[12] Misono M. Kataliz geteropolikislotami. Kagaku Kemistri (Yaponiya) 1982. Vol. 38, № 4. P. 305-307.
[13] Wang Y-ry, Wang J. Prigotovleniye, kharakteristika i kataliticheskiye svoystva gete-ropolyarnoy kisloty, propitavshey ul'trostabil'nyy Y- tseolit // Petrochem. Technol. 2003. Vol. 32, № 6. P. 453-457.
[14] Paukshtis Ye.A. IK-spektroskopiya v geterogennom katalize. Novosibirsk: Nauka, 1992.
[15] Tashmukhambetova Zh.Kh., Zhakirova N.K., Sassykova L.R., Kadirbekov K.A., Auba-kirov Y.A., Zhumakanova A.S., Nalibayeva A.M. Synthesis and Study of Catalysts of Cracking on the Basis of Heteropolyacids // Orient J Chem 2017; 33(6). Available from: http://www.orientjchem.org/?p=40947

PDF (Русский)