ТӨМЕН НЕГІЗГІ АНИОНИТТЕРДЕГІ МЫС ЖӘНЕ НИКЕЛЬ ИОНДАРЫ СОРБЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
pdf (Русский)

Keywords

: Anionite, sorption, exchange capacity, dynamic exchange capacity, heavy metal ions.

Abstract

 

 

Бұл жұмыста координациялық екінші топтары бар  негіздігі төмен аниониттермен модельдік ерітінділерден мыс пен никель иондарының сорбциясы процесінің заңдылықтары зерттелген.  Негіздігі төмен сорбенттің лигандты топтарымен мыс және никель иондарының кешенді түзілу процесінің негізгі кинетикалық, концентрациялық үйлестіру сипаттамалары анықталды.

       Потенциометриялық титрлеу аниониттің құрамында рК=7,2-ке тең  негіздігі төмен функционалды топтар бар екенін көрсетеді.

      Мыс иондарын төмен негізді макрокеуекті анионитпен сіңіру процесі жоғары бастапқы жылдамдықпен және тез тепе-теңдікке қол жеткізумен сипатталатыны анықталды, бұл мыс иондарын сіңірудің алғашқы 10-15 минутында тепе-теңдік мәндерінің 70% - ға жуығын қамтамасыз етеді.

      Сорбция процесінің басты параметрлері анықталды. Ленгмюр теңдеуінің координаттарында сорбция изотермасының аналитикалық сипаттамасы жүргізілді. Жоғары жылдамдықтардың арқасында тепе-теңдік жағдайында 10-15 ммоль/л концентрациясы бар ерітінділерден бөліп алу дәрежесі 99,6-98,3% - ға жететіні көрсетілген.

    Сорбция процесін динамикалық режимде зерттеу ауыр металл иондарын сулы ерітінділерден жаңа негіздігі төмен аниониттерде бөлу мүмкіндігін көрсетті.

pdf (Русский)