pdf iconТ. М. Сейілханов, Е. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко.
«ТЕҢІЗ» ЖƏНЕ «ҚАРАЖАМБАС» КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ МҰНАЙДЫҢ ФРАГМЕНТТІ ҚҰРАМЫН ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯМЕН АЙҚЫНДАУ


pdf iconР. М. Чернякова, Г. Ш. Султанбаева, Р. Ə. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова, К. Е. Ермекова, Е. Ə. Түсіпқалиев.
ТАБИҒИ ГЛАУКАНИТТІ МЫС (II) КАТИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУҒА ДЕЙІНГІ ЖƏНЕ КЕЙІНГІ ФИЗИКАЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. М. Дабынов, Ч. Б. Даулбаев, Т. П. Дмитриев, Р. Г. Абдулкаримова, Е. Т. Алиев, З. А. Мансуров.
ПИРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚОСЫМША ТОҚ КӨЗІНДЕГІ ЖҰМЫС ІСТЕУ СИПАТЫН КИНЕТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДА ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. С. Ортиқова, Ш. С. Намазов, О. А. Бадалова, А. Р. Сейтназаров, Б. М. Беглов.
ОРТАЛЫҚ ҚЫЗЫЛҚҰМ БАЛАНСТАН ТЫСҚАРЫ ФОСФОРИТ РУДАСЫН КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ ҚОСПАЛЫ ФОСФОР ҚЫШҚЫЛДЫ ЖЫЛДАМДАТУ


pdf iconД. А. Раимбаева, Ю. А. Литвиненко.
ASTERACEAE ОТБАСЫНА ЖАТАТЫҢ ІЛЕ ЛАҚСА ӨСІМДІКТІҢ ГҮЛШОҒЫР ЖƏНЕ ТҰҚЫМДАС АМИНҚЫШҚЫЛДАР МЕН МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Н. АЛИПБАЕВ, Ж. КӨРКЕМБАЙ, С. М. ФОМЕНКО, З. А. МАНСУРОВ, Е. В. ЗАРКО, Р. Г. АБДУЛКАРИМОВА.
НИТРИД ҚҰРАМДЫ КОМПОЗИТТЕРДІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗІГШТІК ҚАСИЕТІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconН. Н. Гуделева, Г. М. Хусурова, К. А. Уразов, Н. В. Пенькова.
2,2'-ДИПИРИДИЛ ҚАТЫСУЫМЕН CdTe ҚАБЫҚШАЛАРЫН CdS/SnO2/ШЫНЫ ЭЛЕКТРОДЫНДА ЭЛЕКТРОТҰНДЫРУ КЕЗІНДЕГІ КРИСТАЛЛДАНУ МЕХАНИЗМІ


pdf iconК. Д. Пірəлиев, С. Ж. Жұмағалиев, С. С. Жумакова, Т. Қ. Ысқақова.
3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНДАРДЫҢ КЕЙБІР ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІ


pdf iconХ. С. Рафикова, А. Г. Зазыбин, Н. У. Кыстаубаева, В. К. Ю.
КАРБОНИЛДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ СУТЕГІ ҚОЛДАНБАЙ ГИДРЛЕУ


pdf iconХ. Х. Тургумбаева, Т. И. Бейсекова, И. З. Лапшина, Ж. У. Абдуалиева, З. А. Утеева.
ҚЫЗДЫРУСЫЗ АЛЫНАТЫН МИНЕРАЛДЫ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ


pdf iconА. А. Айткалиева, А. Ж. Сейдуалиева, Р. Г. Абдулкаримова.
ZrB2–Al2O3 НЕГІЗІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ӨЗДІГІНЕН ТАРАЛАТЫН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫ СИНТЕЗƏДІСІМЕН АЛУ


pdf iconЕ. О. Батырбеков, Г. К. Ескалиева.
ТАБИҒИ ПОЛИСАХАРИДТАР НЕГIЗIНДЕ ОКСИТЕТРАЦИКЛИН ПРЕПАРАТЫНЫҢ ПОЛИМЕРЛIК ТУРЛЕРI ӨЗІРЛЕУ


pdf iconР. А. НАРМАНОВА, Н. О. АППАЗОВ, А. Т. ЖУНИСОВ, Е. А. ОМАРОВ, К. Ж. ҚУАНЫШБАЕВА.
МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚ ҚҰРАМЫНДАҒЫ КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ МӨЛШЕРІН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ƏДІСТЕРМЕН ТАЛДАУ


pdf iconГ. У. Бегимова, К. Д. Пралиев, В. К. Ю.
ЖАҢА ДИМЕТИЛ-[1-(4-ФЕНИЛПИПЕРАЗИН-1-ИЛ) ЦИКЛОГЕКСИЛ )]ФОСФОНАТЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІДЕГІ ҚАБІЛЕТІ


pdf iconЖ. К. Елемесова, Д. У. Бодыков, Е. Т. Алиев, З. А. Мансуров.
ПОЛИМЕРЛІ НАНО ТАЛШЫҚТАРДЫҢ БЕТОН ҚАТТЫЛЫҒЫНА ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Т. Ордабаева, Ж. С. Ахметкəрімова, А. М. Дюсекенов, Ж. Х. Молдахметов, М. Г. Мейрамов.
ТЕМІР ҚҰРАМДЫ КАТАЛИЗАТОРЛАР ҚАТЫСЫНДА ТАҚТА ТАС ШАЙЫРЫНЫҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯСЫ


pdf iconС. Х. Астанов, М. З. Шарипов, М. Р. Турдиев, В. Н. Ахмедов.
ЕКІЛІК ЕРІТКІШ ҚОСПАЛАР МОНОМЕРЛЕР ЖƏНЕ ТƏУЕЛДІ ЕСКІ ОПТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconБ. А. Жұбанов , М. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Исқаков, Р. Б. Сариева.
ТАБИҒИ МИНИРЕЛ МОНТМОРИЛЛОНИТ ЖƏНЕ ПОЛИАКРИЛАМИДТІҢ, АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТІҢ ҮШТІК КОМПОЗИЦЯСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ПЛЕНКАЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconА. И. Халитова, Т. В. Киреева, Л. М. Сугралина, М. И. Байкенов.
ЦИРКОНИЙ (IV) ҚАТЫСУЫМЕН АЦЕТИЛАЦЕТОН БАР РЕНИЙДІ (IV) КЕШЕНДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЗЕРТТЕУ СПЕКТРОМЕТРИЯЛЫҚ


pdf iconБ. Т. Мухамадиев, К. Х. Гафуров, Ш. У. Мирзаева, М. Ф. Шарипова.
ЕРІТКІШТІҢ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2 БАР ҚАУЫН ТҰҚЫМ ЛИПИДТЕРДІҢ ӨНДІРУ ҚАРҚЫНЫ


pdf iconА. М. Газалиев, А. Т. Такибаева, М. К. Ибраев, С. К. Кабиева, А. А. Дудкина, Ж. Б. Рахимберлинова.
N-2-ВИНИЛОКСИЭТИЛ-N`-АМИНОТИОМОЧЕВИНА МОНОЭТАНОЛАМИННІҢ ВИНИЛДІ ЭФИР ТУЫНДЫСЫНЫҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconН. О. Əкімбаева, И. Н. Əнуарбекова, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов.
«ЖАСЫЛ» ХИМИЯ ПРИНЦИПТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ДИЭТАНОЛАМИНДІ N-АЛКИЛДЕУ


pdf iconТ. В. Харламова.
ТАБИҒИ НЫСАНДАРДАН АНТРАХИНОНДАРДЫ БӨЛУ ƏДІСТЕРІ. II хабарлама


pdf iconБ. Р. Таусарова, Г. С. Қаңлыбаева, З. С. Бірімжанова.
ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫҚ МАТЕРИАЛҒА ОТҚА ТӨЗІМДІ ҚАСИЕТ БЕРУ ҮШІН ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН ЖƏНЕ КАЛИЙ ГИДРОФОСФАТЫН ҚОЛДАНУ


pdf iconИ. Б. Досмагамбетова, А. Б. Шенсизбаева, Р. К. Нурбаева, С. Р. Конуспаев.
ЖЕҢІЛ АЛКАНДАР ҚОСПАСЫН 3% Ru/γ-Al2O3 КАТАЛИЗАТОРЫНДА КОНВЕРСИЯЛАУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, А. Қ. Шакирова, Қ. У. Жанғабаева, О. Т. Төребеков.
МОДИФИКАТОРДЫҢ ТАБИҒАТЫНЫҢ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ГУМИНДІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚАСИЕТІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Р. Курмақызы, Н. И. Чухно, П. Б. Воробьев.
ҚАЛАЙЫ ЖƏНЕ ХРОМ ОКСИДТЕРІМЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН V-Ti-О КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 4-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ТОТЫҒУЫ


pdf iconƏ. ƏБДІРАЗАҚ, Г. УСЕМБЕК, К. К. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, М. І. ТӨЛЕПОВ, Е. К. ОҢҒАРБАЕВ, З. А. МАНСҰРОВ.
МҰНАЙҒА АРНАЛҒАН СОРБЕНТТЕРДІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІН ЖОҒАРЫЛАТ


pdf iconЖ. К. МЫЛТЫКБАЕВА, Ж. К. КАИРБЕКОВ, Д. МҰҚТАЛЫ, Б. Ж. НЫСАНОВА.
ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ


pdf iconГ. С. Ахметова, Ф. М. Садырбаева, Ұ. Б. Исаева, В. К. Ю, Қ. Д. Пірəлиев, М. Е. Құлманов, А. И. Ильин, Н. В. Коротецкая, Т. М. Сейілханов.
ЦИКЛОПРОПАНКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ФЕНИЛЭТИЛДІ КҮРДЕЛІ ЭФИРЛЕРІ