pdf icon

Е. Е. Ерғожин, Б. А. Мухитдинова, А. И. Никитина, К. Х. Хакимболатова, Н. Т. Даулеткулова
ƏРТҮРЛІ ХИНОНДАР ЖƏНЕ ПОЛИВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕ


pdf iconЕ. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, А. К. Байдуллаева, К. А. Садыков
КОМПЛЕКСТҮЗУШІ СОРБЕНТТЕРДІҢ АЛЫНУЫ, ҚАСИЕТІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconВ. К. Бишимбаев, К. В. Бишимбаев, Т. С. Бажиров, А. Ф. Кемалов, Р. Ф. Кемалов.
ЯМР ҮЗІЛІП АУЫР КӨМІРСУТЕГІ ШАЙЫРЛАР ПИРОЛИЗ ЗЕРТТЕУ ҮШІН


pdf iconВ. К. Бишимбаев, К. В. Бишимбаев, Т. С. Бажиров, А. Ф. Кемалов, Р. Ф. Кемалов
ЯМР ҮЗІЛІП АУЫР КӨМІРСУТЕГІ ШАЙЫРЛАР ПИРОЛИЗ ЗЕРТТЕУ ҮШІН


pdf iconГ. Р. НЫСАНБАЕВА, С. ТҰРСЫНБЕК, Ə. ƏБДІРАЗАҚ, К. К. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, Е. Қ. ОҢҒАРБАЕВ, З. А. МАНСҰРОВ, С. Б. ЛЮБЧИК.
СУ БЕТІНДЕГІ МҰНАЙДЫ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ҮШІН ЖАҢА ТИІМДІ РЕАГЕНТТІ ОЙЛАП ТАБУ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева, А. Н. Сабитова
ГИДРЛЕУ РЕАКЦИЯЛАРЫНДАҒЫ ПАЛЛАДИЙДІҢ АКТИВТІЛІГІНЕ ТАБИҒИ ПОЛИМЕРДІҢ ƏСЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ергожин, Т. К. Чалов, К. Х. Хакимболатова, К. Т. Серикбаева.
СИРЕК ЖƏНЕ ТҮСТІ МЕТАЛДАР ИОНДАРЫН СОРЫП АЛУҒА СИНТЕТИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ТАБИҒИ МАТЕРИАЛДАР


pdf iconЖ. Б. Кудьярова, А. В. Мироненко, А. Б. Казиева, З. А. Мансуров.
МЕТАНДЫ СИНТЕЗ ГАЗҒА ӨҢДЕУДІҢ ПОЛИОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫ


pdf iconК. С. Сулайманкулов, Н. Шыйтыева, А. М. Малабаева, Ж. И. Бердалиева.
КРИСТАЛДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖƏНЕ СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ МҮМКІНДІКТІҢ IR: N, N-ДОНОР ЛИГАНДТАР C CU ҮЙЛЕСТІРУ ҚОСЫЛЫСТАР (II)


pdf iconЕ. О. Батырбеков.
ПОЛИУРЕТАНГА ПИРАЗИДАМИДАНЫҢ ИММОБИЛИЗАЦИЯСЫ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева.
КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ МЕНШІКТІ БЕТІМЕН КЕУЕКТІ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconК. Х. Хакимболатова, Б. А. Мухитдинова, Е. Е. Ерғожин.
ЖАСЫЛ ХИМИЯ ̶ ƏРТҮРЛІ ЗАТТАРДЫ СИНТЕЗДЕУДІҢ ЖАҢА ТƏСІЛДЕРІ


pdf iconН. М. Жүнісбекова, Т. Қ. Жұмаділов.
ИНТЕРГЕЛДІ ЖҮЙЕДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ƏРЕКЕТТЕСУДІҢ КАЛЬЦИДІ СОРБЦИЯЛЫҚ БӨЛІП АЛУҒА ƏСЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин,, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Н. Т. Даулеткулова.
АРОМАТИКАЛЫҚ АМИНДЕРДІҢ ТЕТРАГЛИЦИДИЛ ЭФИРІНІҢ ТУЫНДЫЛАРЫ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛ ЭФИРІ ЖƏНЕ КЕЙБІР ПОЛИАМИНДЕР НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ АНИОНИТТЕРДІҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ МЫС ИОНДАРЫНЫҢ АЛЫНУЫ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, Ж. А. Орынтаева.
ƏРТҮРЛІ ДƏРЕЖЕДЕ ОРЫНБАСҚАН МАГНИЙ ФОСФАТТАРЫ МЕН КАЛИЙ ГУМАТЫНЫҢ ƏРЕКЕТТЕСУ ҮРДІСІНЕ УАҚЫТ ПЕН ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. С. Кожабеков, Г. К. Кусаинова.
ДИЗЕЛДІК ОТЫННЫН САПАСЫН ЖАҚСАРУ МАҚСАТЫНДА АКРИЛАТТАР ЖƏНЕ МАЛЕИН АНГИДРИДІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ҮШТІК СОПОЛИМЕР СИНТЕЗДЕУ


pdf iconН. М. Жунісбекова, Р. Г. Кондауров., Ғ. Қ. Ескалиева, А. А. Акимов, М. Б. Омірзақова., Т. Қ. Жұмаділов.
ӨЗАРААКТИВТЕЛГЕН ИНТЕРГЕЛДІ СОРБЕНТТЕ ЛАНТАНДЫ СОРБЦИЯЛЫҚ БӨЛІП АЛУ


pdf iconМ. Ж. Мамбетова, А. Р. Керимкулова, З. А. Мансуров, И. Березовская.
УЛЫ ГАЗДАРДЫ ТАЗАРТУ ЖƏНЕ СОРБЦИЯЛАУ


pdf iconТ. В. Харламова, В. З. Габдракипов, К. Д. Пipəлиев.
ГИДРОКСИАНТРАХИНОНДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖƏНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУДУ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАРТЫЛАЙ ЭМПИРИКАЛЫҚ КВАНТ-ХИМИЯЛЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ СЫНАМАСЫ


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, А. С. Малолетев, Н. Т. Смағұлова, А. Н. Сабитова.
КОКСОХИМИЯЛЫҚ ШАЙЫРДЫ ЖОҒАРЫТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ГИДРОГЕНДЕУ