pdf icon

Ерғожин Е.Е., Чалов Т.К., Ковригина Т.В., Мельников Е.А.
Сорбциялық жəне мембраналық əдістермен мұнай өңдеу зауыттарының айналма суының сапасын жоғарылат


pdf iconАғатаева А.А., Ермекова Қ.Е., Қайыңбаева Р.А., Чернякова Р.М., Жүсіпбеков Ө.Ж., Түсіпқалиев Е.А.
Бірқатар факторлардың К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O/NiSO4·7H2O – H2O жəне К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O– NiSO4·7H2O – H2O жүйелеріндегі өзара əрекеттесу процесіне əсерін зерттеу. 2-хабарлама. К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O– H2O жүйесіндегі 5-300 мин. аралығында алынған өзара əрекеттесу өнімдерін ИҚ-спектрлік зерттеу


pdf iconДжумадилов Т.К., Кондауров Р.Г., Иманғазы А.М.
Поли-4-винилпиридин жəне поли-2-метил-5-винилпиридин гидрогельдері мен сирек жер элементтер иондарының сорбциялық сипаттамалары


pdf iconЖуманова Н.А., Малмакова А.Е., Жумакова С.С., Кошетова Ж.А., Макашева Д., Пралиев К.Д., Ю В.К.
Куркуминның синтетикалық аналогтары ретіндегі 3,5-бис(арилиден)пиперид-4-ондары


pdf iconМихайловская Т.П., Воробьев П.Б., Курмақызы Р., Кадирбеков Қ.А.
3-метилпиридиннің парциалдық тотығуында Ti, Sn, Cr тотықтарымен модифицирленген ванадийтотықты катализаторлардың белсенділігі


pdf iconМатвеева И.В., Пономаренко О.И., Солтангазиев Н.Б., Нурсапина Н.А., Назаркулова Ш.Н., Гурин А.Н.
Алматы облысының топырақтарындағы ауыр металдар (Қазақстан)


pdf iconХайдарова Х.А., Ихтиярова Г.А., Хайдаров А.А., Менглиев А.С.
Apis Millifera араларынан хитозан алу əдістемесі


pdf iconВоробьев П.Б., Михайловская Т.П., Югай О.К., Серебрянская А.П., Курмақызы Р., Иманғазы А.М.
Қышқылдар мен негіздер теориясы негізінде каталитикалық тотығу жəне тотықтыру аммонолизі механизмі туралы түсініктерді қалыптастыру


pdf iconҚайырбеков Ж.Қ., Əубəкіров Е.А., Джелдыбаева И.М., Ермолдина Э.Т.
Мұнай өнімдерін термиялық өңдеу кезінде тақтатас пен цеолитті пайдалану


pdf iconАхмедов В.Н., Ниязов Л.Н., Рахимов Ф.Ф., Паноев Н.Ш.
Гидролизденген полиакрилонитрилдің негізіндегі гидрофобты кремнийорганикалық полимерлердің алыну əдісі


pdf iconСеребрянская А.П., Сейлханов Т.М., Воробьев П.Б.
3-метил-4-цианпиридин жəне пиридин-3,4-дикарбон қышқылы имидінің синтезі жəне идентификациясы


pdf iconӨмірзақова М.Б., Кравцова В.Д., Сариева Р.Б., Қайнарбаева Ж.Н.
Полимерлік қоспалары бар алициклді полиимид негізіндегі үштік композициялар


pdf iconМатвеева И.В., Пономаренко О.И., Дияров А.Е., Нурсапина Н.А., Назаркулова Ш.Н., Гурин А.Н., Ким В.И.
Қызылорда қаласының (Қазақстан) азық-түлік өнімдеріндегі ауыр металдардың болуына байланысты денсаулық тəуекелі индексін бағалау


pdf iconЖусипбеков У., Ошакбаев М., Утелбаева А., Шекеева К., Торебеков О.
Мұнай қалдықтарынан тазартылған сазды катализатор тасымалдауышы ретінде пайдалану.


pdf iconЖақсылықова Г.Ж., Аппазов Н.О., Құдайбергенов Н.Ж., Асан Н.Е.
α-олефиндерді көміртек моноксиді жəне спирттермен палладийдің фосфинді комплекстері қатысында карбонилдеу


pdf iconҚайырбеков Ж.Қ., Джелдыбаева И.М., Ермолдина Э.Т.
Көмірді гидрогендеу үшін магнитті композиттер негізінде наноөлшемді темір жəне темірмолибденді катализаторларды алу.


pdf iconӨмірзақова М.Б., Кравцова В.Д., Сариева Р.Б.
Алициклді полиимидтің полимер қосындылар негізіндегі үштік композициялардың термиялық қасиеттері


pdf iconСатаева С.С.
Ағын сулардағы ауыр металдар иондарын анықтауда Тi-электродын қолдану


pdf iconЕлемесова Ж.К., Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Шен Р.
Метал оксид негізіндегі көміртекқұрамды энергетикалық композициялық пропелланттың лазерлік тұтануы


pdf iconДəуренбек М.Ə., Мажибаев А.К., Надиров Р.К.
Жаңа материалдарды синтездеудің оңтайлы əдістерін таңдау негізі ретінде құрамында күкіртті прекурсор бар металдардың координациялық қосылыстарының микроқұрылымы мен микроморфологиясын зерттеу


pdf iconСадыков К.А., Ергожин Е.Е., Бектенов Н.А., Калиева Б.К., Калмуратова К.М., Байдуллаева А.К.
Жаңа хелаттүзгіш полимерлі сорбенттер алу жəне зерттеу


pdf iconАхметова Г.С., Пірəлиев К.Д., Мақсатова А.М., Датхаев У.М., Омырзаков М.Т., Коротецкая Н.В., Сейлханов Т.М.
Арилоксипропаргилпиперидиндердің орынбасқан туындылары қатарынан инфекцияға қарсы препараттарды іздеу


pdf iconАхтаева М.Б., Азимбаева Г.Е.
Cichorium intybus L. жəне Urtica dioica L. өсімдіктерінің элементтік мөлшері


pdf iconЕсжанов А.Б., Корольков И.В., Горин Е.Г., Гювен О., Здоровец М.В., Досмағамбетова С.С.
ПЭТФ тректік мембраналардың мембраналық сүзу үшін дихлордиметилсилан гидрофобизациялау


pdf iconКорольков И.В., Горин Е.Г., Казанцев А.В., Мухан О., Ташенов А.К.
Орынбасқан кумариндер мен олардың карборанды туындылары синтезі ісікке қарсы препараттар ретінде препаратардың жəне ауыстырылған кумариндердің синтезі.


pdf iconҚайырбеков Ж.Қ., Смағұлова Н.Т., Малолетнев А.С., Жанабаев Д.С.
Тас көмір шайырының дистилляттық фракциясы мен шикі коксохимиялық бензол қоспасын каталитикалық өңдеу