pdf icon

Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, В. И. Заболоцкий, Т. В. Ковригина, Г. Т. Алькенова.
ӨНДІРІСТЕГІ АЙНАЛЫМДЫ СУ ЖҮЙЕСІМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ҮШІН АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУҒА ЖƏНЕ ТҰШЫТУДЫҢ БУДАНДЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


pdf iconАскаров М.А.
(Со)полимеризация азот- и кислородсодержащих виниловых мономеров с участием их комплексов


pdf iconМ. В. Попова, Б. С. Тантыбаева, Ф. Ш. Хонкулов, А. Қ. Шакирова.
АҒАШ ДІҢІН ӨҢДЕУ НƏТИЖЕСІНДЕ АЛЫНҒАН ТҮРЛЕНДІЛІГЕН СОРБЕНТТЕРМЕН Сu (II) ИОНЫН СОРБЦИЯЛАУ КИНЕТИКАСЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconУ. Ж. Ешбаева, А. С. Рафиков, М. А. Асқаров.
МАҚТА ЦЕЛЛЮЛОЗАСЫ ЖƏНЕ ӨЗГЕРТІЛГЕН ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ ТАЛШЫҚ НЕГІЗДЕЛГЕН


pdf iconТ. В. Харламова
ТАБИҒИ НЫСАНДАРДАН АНТРАХИНОНДАРДЫ БӨЛУ ƏДІСТЕРІ. I хабарлама


pdf iconС. Х. Каримов, Н. Д. Набиев, И. И. Гарибян, А. С. Рафиков
ЖІБЕК АКРИЛ МОНОМЕРЛЕР ЕГІЛДІ ПОЛИМЕРЛЕУ


pdf iconМ. Б. Дергачева, К. А. Леонтьева, Н. Н. Гуделева, Г. М. Хусурова, К. А. Уразов.
СУЛЬФОСАЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІНДЕ ШЫНЫ-КӨМІРТЕГІ ЭЛЕКТРОДЫНДА ПОЛИКРИСТАЛЛДЫ Sе ҚАБЫҚТАРЫНЫҢ НУКЛЕАЦИЯ МЕХАНИЗМІ МЕН ӨСУІ


pdf iconБ. Р. Таусарова. А. Ж. Құтжанова, М. Ш. Сүлейменова
ЦЕЛЛЮЛОЗА МАТЕРИАЛДАРЫН ТҮРЛЕНДІРУ ҮШІН КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРІН ҚОЛДАНУ


pdf iconТ. В. Ковригина
МҰНАЙХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОНДЕНСАТЫН КЕРІ ОСМОС ƏДІСІМЕН ТАЗАРТУ


pdf iconМ. А. Ақылбекова, Ғ. Қ. Ескалиева, А. А. Акимов, Н. М. Жунісбекова, Т. Қ. Жұмаділов
СУЛЫ ОРТАДАҒЫ АЗОТҚҰРАМДЫ ГИДРОГЕЛДІҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ӨЗАРА ƏСЕРІ


pdf iconГ. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
ГУМИН ҚЫШҚЫЛЫН МИНЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАРМЕН ТҮРЛЕНДІРУ ҮРДІСІНЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІН АНЫҚТАУ


pdf iconА. Б. Баешов, Б. Э. Мырзабеков, А. Е. Конурбаев, Т. Э. Гаипов, А. К. Баешова
АНОДТЫ ИМПУЛЬСТІ ТОК ƏСЕРІМЕН ТҮЙІРШІКТІ ЭЛЕКТРОДТАРДА ФЕНОЛДЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТОТЫҒУЫ


pdf iconК. Х. Хакимболатова
ТҮСТІ ЖƏНЕ СИРЕК ЖЕР МЕТАЛДАРДЫ СОРБЦИЯЛЫҚ СІҢІРУ


pdf iconГ. О. Нұрғалиева, А. Қ. Шакирова, М. Т. Беделбаева, Қ. У. Жанғабаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков
ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ФОСФОГИПСПЕН ТҮРЛЕНДІРУДІҢ УАҚЫТТЫҚ ЖƏНЕ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРІН АНЫҚТАУ


pdf iconГ. У. Бегимова, О. Е. Ахметсадык, К. Д. Пралиев, В. К. Ю
ДИМЕТИЛ[(3,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)(4-ФЕНИЛПИПЕРАЗИН-1ИЛ)МЕТИЛ]ФОСФОНАТ: СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ


pdf iconМ. А. Ақылбекова, Ғ. Қ. Ескалиева, Н. М. Жунісбекова, Т. Қ. Жұмаділов
СУЛЫ ОРТАДАҒЫ ПОЛИАКРИЛ, ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛДАРЫ ГИДРОГЕЛЬДЕРІНІҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КӨЛЕМДІК-ГРАВИМЕТРИЯЛЫК ҚАСИЕТТЕРІ МЕН КОНФОРМАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, Н. Раджендиран, О. Т. Сейілханов
ЦИКЛОДЕКСТРИНДЕРДІҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРМЕН МИКРО- ЖƏНЕ НАНОКАПСУЛДЕНГЕН ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІ


pdf iconИ. Д. Еспанова, А. Д. Нұрманова, И. А. Қожабекова, Н. О. Аппазов
МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ СƏУЛЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕНТИЛАЦЕТАТТЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconК. Х. Хакимболатова
КОБАЛЬТ (II) ЖƏНЕ МЫС (II) ИОНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ АЗОТ ҚҰРАМДЫ АНИОНИТТЕРДІҢ СЕЛЕКТИВТІЛІГІ


pdf iconР. М. Чернякова, Р. А. Кайынбаева, Н. Н. Кожабекова, М. Ж. Кусаинова, К. Е. Ермекова, У. Ж. Джусипбеков
ФОСФОР ҚЫШҚЫЛДЫ ОРТАДАН ЦЕОЛИТТІҢ БІРЛЕСКЕН ҚАТЫСУЫМЕН ЕКІВАЛЕНТТІ Pb ,Cd , Zn КАТИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ ҮРДІСТЕРІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРІН ЖАСАУ


pdf iconА. А. Музаппарова, Я. А. Висурханова, Н. М. Иванова, Е. А. Соболева, Н. А. Павленко
АНИЛИНФОРМАЛЬДЕГИДТІ МЕТАЛКОМПОЗИТТЕРДІҢ ЭЛЕКТРӨТКІЗГІШТІК ҚАСИЕТІН БАҒАЛАУ


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев, Р. Курмақызы, Д. Қ. Төлемісова
3-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАНДЫНДА ҚОЛДАНАТЫН КЕЙБІР БИНАРЛЫ V2O5·MexOy (Ме – Ti, Fe, Sn, Al, Zr, Cr) КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Г. Т. Алькенова, Т. В. Ковригина
СИНТЕЗДЕЛГЕН ИОНАЛМАСТЫРҒЫШ МЕМБРАНАЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП, ӨНДІРІСТЕГІ АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ЭЛЕКТРОМЕМРАНАЛЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН ТАЗАРТУ


pdf iconВ. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзакова, Р. М. Ысқаков, Р. Б. Сариева
АЛИЦИКЛДІ ЖƏНЕ БЕНЗОФЕНОНТЕТРАКАРБОНДЫ ҚЫШҚЫЛДАР ДИАНГИДРИДТЕРІ МЕН АРОМАТТЫ ДИАМИНДЕР НЕГІЗІНДЕГІ ИМИДҚҰРАМДЫ ПОЛИМЕРЛІҚ КОМПОЗИЦИЯЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН СИНТЕЗІ


pdf iconК. Х. Хакимболатова
ЭПОКСИ ТУЫНДЫ БЕНЗИЛАМИН, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛ ЭФИРІ ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТТІҢ ТЕРМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. В. Казанцев, A. Нарембекова, И. К. Жолымбетова
СИНТЕЗ ЖƏНЕ КЕЙБІР ҚАЙТА СІРКЕ ҚЫШҚЫЛДАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко, Н. Раджендиран
3-(3-ЭТОКСИПРОПИЛ)-7-(2-ПИПЕРАЗИНОЭТИЛ)-3,7ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАННЫҢ ЦИКЛОДЕКСТРИНДЕРМЕН ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ СУПРАМОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІҢ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. В. Ковригина
ƏРТҮРІ НЕГІЗДІК АНИОНИТТЕРДІҢ ӨНІМДІЛІК ЕРІТІНДІЛЕРДЕН АЛТЫН ЖƏНЕ ІЛЕСПЕ МЕТАЛЛ ИОНДАРЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫ.


pdf iconМ. М. Матаев, М. Р. Абдраймова, Т. Бекмуратова, Н. Акимбаева, А. Арыстанбекова
КҮРДЕЛІ ФЕРРИТТЕРДІ 298,15-673 К ТЕМПЕРАТУРА АРАЛЫҒЫНДА КАЛОРИМЕТРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕ


pdf iconТ. Хасен, М. В. Попова, Б. С. Тантыбаева, З. С. Даутова, А. Қ. Шакирова
ЖАНҒЫШ ТАҚТАТАСТЫ ӨНДІРУ МЕН ӨҢДЕУ МƏСЕЛЕСІ МЕН БОЛАШАҒЫ


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская
ХРОМ (III) ЖƏНЕ ТИТАН (IV) ОКСИДТЕРІ ҮСТЕМЕЛЕРІМЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА 3,4-ДИМЕТИЛПИРИДИНДІ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУ.


pdf iconБ. Р. Таусарова, С. М. Рахимова
ПОЛИВИНИЛДІ СПИРТ ЖƏНЕ САЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫ КОМПОЗИЦИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖАСАУ


pdf iconҚуандықова А.Б., Азимбаева Г.Е.
Arctium lappa өсімдігінің жер үсті бөлігінен амин қышқылдарын анықтау


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, Ж. Х. Молдахметов, А. М. Дюсекенов, М. И. Байкенов
КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫНЫҢ КАВИТАЦИЯЛЫҚ ƏСЕРДІҢ ТИІМДІ ЖАҒДАЙЛАРЫН АНЫҚТАУ


pdf iconЫсқақ Л.К., Азимбаева Г.Е.
Темір, мыс жəне олардың қосылыстарын өндіріс қалдықтарынан болу əдістері


pdf iconК. И. Иманбеков, Б. К. Доненов, Ж. Н. Кайнарбаева, А. К. Кенесбекова БАЛХАШ КӨЛІНІҢ ТАБИҒИ СУЫНДА BOTRYOCOCCUS BALKACHICUS БИОМАССАСЫН ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ


pdf iconТохтусқызы Б., Азимбаева Г.Е.
Бақ-бақ өсімдігінің жер үсті бөлігінің амин қышқылдарын анықтау


pdf iconС. Ж. Жумагалиев, К. И. Иманбеков, А. К. Кенесбекова, Г. Д. Байбатырова
КЕЙБІР 2-ОРЫН АЛМАСҚАН ТИОФЕНДЕРДІҢ МАСС-СПЕКТРЛІК ТƏРТІБІ.


pdf iconА. Н. Дюрягина, И. В. Шаврин, И. А. Чашев, К. А. Островной
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛЫҚ ЖƏНЕ АСФАЛЬТБЕТОНДЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖҮРЛЕНДІРУ


pdf iconБ. Н. Сатбаев, Э. О. Аймбетова
ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН АЛЫНҒАН ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ТҮЙІРШІКТІК ҚҰРАМЫНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconА. М. Акимхан, Д. Лисюков
ЭЛЕКТРОСПИННИНГ АРҚЫЛЫ ПОЛИМЕРЛІ НАНОТАЛШЫҚТАР ӨНДІРУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІМЕН БОЛАШАҒЫ


pdf iconУ. М. Турдиалиев, Ш. С. Намазов, А. М. Реймов, А. Р. Сейтназаров, Б. М. Беглов
КАТТАҚОРҒАН КЕНИ БЕНТОНИТ САЗЫ ҚОСЫЛҒАН ҚАБЫСПАЙТЫН АММИАКТЫ СЕЛИТРА