pdf icon

К. Х. Хакимболатова, Е. Е. Ерғожин, Б. А. Мухитдинова, А. И. Никитина, Н. Т. Даулеткулова.
ПОЛИВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕГІ РЕДОКС-ПОЛИМЕРМЕН НИКЕЛЬ (II) ИОНДАРЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. А. Визер, Н. О. Акимбаева, К. Б. Ержанов.
А.Б.БЕКТҰРОВ АТЫНДАҒЫ ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ ИНСТИТУТЫ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ ЗЕРТХАНАСЫНДА ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТТІК ЖЫЛДАРЫНДА ЖАСАЛҒАН ӨСІМДІК ӨСУІН РЕТТЕУІШТЕР


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, А. К. Байдуллаева.
ӨНЕРКƏСІПТІК ҚАЛДЫҚТАР ЖƏНЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НЕГІЗІНДЕГІ ТОПЫРАҚБЕТОНДАРДЫ ТЕРМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ТЕРМОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева, С. М. Суймбаева.
Os-Al ҚҰЙМАСЫНАН АЛЫНҒАН ҚАҢҚАЛЫ ОСМИЙ КАТАЛИЗАТОРЫНДА ИЗОПРЕНДІ ГИДРЛЕУ


pdf iconЕ. К. ОҢҒАРБАЕВ, Е. И. ИМАНБАЕВ, Е. ТІЛЕУБЕРДІ, З. А. МАНСҰРОВ, Е. Б. КРИВЦОВ, А. К. ГОЛОВКО.
ТАБИҒИ БИТУМНЫҢ ШАЙЫРЛЫ-АСФАЛЬТEНДІ КOМПOНEНТТEРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН АНЫҚТА


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева,С. М. Суймбаева.
Ru-Al, Ru-Mg ЖƏНЕ Ru-Zn ҚҰЙМАЛАРЫНАН АЛЫНҒАН ҚАҢҚАЛЫ РУТЕНИЙ КАТАЛИЗАТОРЫНДА ИЗОПРЕНДІ ГИДРЛЕУ


pdf iconМ. С. Мұқанова, Қ. Б. Ержанов.
АРАБИНОГАЛАКТАН – ЖЕМДІКҮСТЕМЕ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН МАТРИЦ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, О. Т. Сейілханов.
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ, ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ПРЕПАРАТТАР МЕН ДƏРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЦИКЛОДЕКСТРИНДЕРМЕН ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІҢ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУІ


pdf iconГ. П. Байтурсынова, Л. А. Каюкова, А. Героникаки, К. Д. Пралиев, А. К. Кенесбекова.
О-пара-ТОЛУОЛСУЛЬФОНИЛ-β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕРДІҢ СИНТЕЗІ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Ж. К. Мылтыкбаева, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева, С. М. Суймбаева.
КӨПКОМПОНЕНТТІ ҚАҢҚАЛЫ НИКЕЛ КАТАЛИЗАТОРЫНДА ИЗОПРЕНДІ ГИДРЛЕУ


pdf iconМ. Б. Дергачева, К. А. Уразов, Н. Н. Гуделева, К. А. Мить.
ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ƏДІСПЕН АЛЫНҒАН Cu2ZnSnSe4 ЖҰҚА ҚАБЫҚТЫҢ ҚАСИЕТІ


pdf iconЛ. А. Каюкова, А. Б. Ұзақова, Қ. Ж. Пірəлиев
β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕРДІ ФЕНАЦИЛБРОМИДПЕН КАТАЛИТИКАЛЫҚ АЛКИЛДЕУ


pdf iconН. С. Бажиров, T. С. Бажиров, Ж. Купяшаров, К. Н. Бажирова, Н. Нуржигитулы, С. Мамытбаева, М. Калыбаева, Г. Есенбаева.
ЦЕМЕНТТІ ҰНТАҚТАУ ПРОЦЕСТЕРІНЕ ҚУАТ ШЫҒЫНЫН ТӨМЕНДЕТУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ


pdf iconС. УСМАНОВ, Ұ. М. ТОЙПАСОВА, Г. Т.ОМАРОВА, Ж. Қ. ҚОРҒАНБАЕВА, Қ. ҚАБЫЛБЕК, Б. ТОЛҚЫН.
ФИТОҚОСЫЛЫСПЕН БАЙТЫЛҒАН ТЫҢАЙТҚЫШТЫ АЛУДЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ НЕГІЗІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. А. Жұбанов, М. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Исқаков, Р. Б. Сариева.
АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИД, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ЖƏНЕ ТАБИҒИ МИНИРАЛ МОНТМОРИЛЛОНИТ ҮШТІК КОМПОЗИЦИЯЛАР НЕГІЗІНДЕГІ ҚАБЫҚШАЛАРДЫҢ КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconМ. Б. ДЕРГАЧЕВА, К. А. УРАЗОВ, Н. Н. ГУДЕЛЕВА.
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ОСНОВЕ ЦИТРАТНОГО БУФЕРНОГО РАСТВОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК CuInSe2


pdf iconБ. ТОЛҚЫН, С. ҰСМАНОВ, Ұ. М. ТОЙПАСОВА, Г. Т. ОМАРОВА, Э. Н. РАМАЗАНОВА, Қ. ҚАБЫЛБЕК, И. Т. МАМБЕТЖАНОВА. Х. С. УСМАНОВ.
ФИТОБИОПРЕПАРАТПЕН БАЙЫТЫЛҒАН ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Е. Абдугалиева, М. М. Буркитбаев, Н. В. Бачилова, Т. Т. Толебаев.
РАДИОНУКЛИДТЕРМЕН ЛАСТАНҒАН МАЙЛАРДЫҢ ӨҢДЕЛГЕН ТҮРІН КҮКІРТ КОМПОЗИТТІ МАТРИЦАҒА ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАУ


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Ұ. М. Тойпасова, И. Т. Мамбетжанова, Э. Н. Рамазанова, Б. Толқын, Қ. Қабылбек, Х. С. Ұсманов.
ӨСІМДІК СЫҒЫНДЫСЫ НЕГІЗІНДЕ БИОПРЕПАРАТ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ АГРОХИМИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ


pdf iconЗ. Исабаев, Б. С. Закиров, Д. З. Исабаев, С. Усманов.
40ºС ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ СУЛЬФАТЫ – МОНОЭТАНОЛАМИН – СУ ҮШТІК ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЕРІГІШТІГІ


pdf iconБ. ТОЛҚЫН, С. ҰСМАНОВ, Г. Т. ОМАРОВА, Қ. ҚАБЫЛБЕК, Э. Н. РАМАЗАНОВА, И. Т. МАМБЕТЖАНОВА, Р. У. МАХМУДОВ.
ФИТОБИОПРЕПАРАТПЕН БАЙЫТЫЛҒАН ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ АГРОХИМИЯЛЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconД. Г. Пак, Ш. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров, А. А. Маматалиев, Б. С. Закиров, Б. М. Беглов, Усманов С..
АЗОТФОСФОРКАЛИЙЛІ КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ЖƏНЕ ИГЕРУ


pdf iconР. M. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Г. Ш. Сұлтанбаева, K. Д. Бержанов.
МАРГАНЕЦ КАЛДЫҒЫНАН ЖƏНЕ ОНЫҢ ƏК ҚАЛДЫҒЫМЕН ҚОСПАСЫНАН КҮКІРТҚЫШҚЫЛДЫ ЫДЫРАТУ АРҚЫЛЫ ҚҰРАМЫНДА МАРГАНЕЦ БАР ЖАҢА ТЫҢАЙТҚЫШ АЛУ


pdf iconҚ. Қабылбек, С. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Б. Толқын, Э. Н. Рамазанова, И. Т. Мамбетжанова.
ҚҰРАМЫНДА МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР КЕШЕНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР


pdf iconВ. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзакова, Р. М. Ысқаков, Р. Б. Сариева, К. Б. Умбетова, Б. Е. Алпысбаева.
АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕ МЫСҚОСЫЛЫСТЫ КОМПОЗИЦИЯЛАРДІ АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconН. М. Жунісбекова, Р. Г. Кондауров., Ғ. Қ. Ескалиева, Х. Химэрсэн, Т. Қ. Жұмаділов.
ӨЗАРА АКТИВТЕЛГЕН ИНТЕРГЕЛДІ СОРБЕНТТЕ НИОБИЙДЫ СОРБЦИЯЛЫҚ БӨЛІП АЛУ


pdf iconТ. П. Михайловская, Р. Курмақызы, П. Б. Воробьев.
ТОЛУОЛДЫ ТОТЫҚТЫРУДАҒЫ ЖƏНЕ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУДЕГІ ОКСИДТІ ВАНАДИЙЦИРКОНИЙ КАТАЛИЗАТОРЫ


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Ұ. М. Тойпасова, И. Т. Мамбетжанова, Э. Н. Рамазанова, Б. Толқын, Қ. Қабылбек.
ӨСІМДІК СЫҒЫНДЫСЫ НЕГІЗІНДЕГІ БИОПРЕПАРАТТЫ СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconН. Жумакынбай, В. А. Козлов, М. Ж. Журинов, Н. Ережеп.
БОЗШАКОЛЬ КЕНІНІҢ СУЛЬФАТТЫ ЕРТІНДІСІНЕН AKORGA M5910 РЕАГЕНТТІМЕН МЫСТЫ ЭКСТРАКЦИЯЛАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconР. Искаков, К. Умбетова, М. Камалова, В. Кравцова, Н. Коробова.
КҮН СƏУЛЕСІ БАТАРЕЯЛАРЫ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕГІ КРЕМНИЙ НИТРИДІ ҚАБАТЫ БАР МЕТАЛДАНҒАН ПОЛИИМИДТЕР


pdf iconО. К. Югай, П. Б. Воробьев.
V-Nb-Zr-ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЫНДА β- ЖƏНЕ γ-ПИКОЛИНДЕРДІҢ БУФАЗАЛЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconН. О. Əкімбаева, С. А. Визер, И. Н. Əнуарбекова, Т. М. Сейлханов, Қ. Б. Ержанов.
МОНОЭТАНОЛАМИНДІ N-АЛКИЛДЕУДІҢ «ЖАСЫЛ» ƏДІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. Р. Керимкулова, С. Азат, А. Р. Керимкулова, З. А. Мансуров.
КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРІМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН АДСОРБЕНТТЕРДІ АЛУ ЖƏНЕ СОРБЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЭ. Т. Талғатов, А. С. Əуезханова, И. С. Чанышева, Ə. Қ. Жармағамбетова.
ПОЛИСАХАРИДТЕРДІҢ (II) ТЕМІР ИОНДАРЫМЕН КЕШЕН ТҮЗІЛУІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЛ. А. Каюкова, Г. П. Байтурсынова, А. Героникаки, К. Д. Пралиев, К. Акатан, Е. Шаймардан, Ж. Н. Кайнарбаева.
ТОПТЫҢ ҮЗІЛУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕРДІҢ ТОЗИЛАТТАРЫ


pdf iconЕ. Б. РАЙЫМБЕКОВ, Т. РЫСКУЛОВ, У. Б. НАЗАРБЕК, Ү. БЕСТЕРЕКОВ, И. А. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ.
ЛЕҢГІР КЕН ОРНЫНДАҒЫ КӨМІР ӨНДІРІСІ ҚАЛДЫҒЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. М. Сейілханов, О. А. Нұркенов, С. Д. Фазылов, А. Ж. Исаева, О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко.
D-ПСЕВДОЭФЕДРИННІҢ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕН ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ СУПРАМОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІҢ АЛУ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ ƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconВ. Б. Басин, М. Ф. Витущенко, А. П. Рау, Б. Н. Сатбаев, В. И. Яблонский.
ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН ӨЗДІГІНЕН КҮЙІП БІРІГЕТІН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫ ОТҚА ТҰРАҚТЫ МАССАНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕРІКТІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. С. Омарова, Д. Ю. Корулькин, Р. А. Музычкина.
ТАБИҒИ ОКСИАНТРАХИНОНДАРДЫҢ ҚЫШҚЫЛДАРМЕН МОДИФИКАЦИЯСЫ


pdf iconЖ. К. МЫЛТЫКБАЕВА, Ж. К. КАИРБЕКОВ, А. М. ГЮЛЬМАЛИЕВ, Т. М. ƏНДІЖАНОВА, Д. К КАНСЕЙТОВА.
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ТИОФЕНА НА NI СКЕЛЕТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, А. Қ. Шакирова, З. К. Баяхметова, Д. Дүйсенбай, О. Төребеков.
ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ХРОМ ИОНДАРЫМЕН ƏРЕКЕТТЕСУ ҮРДІСІНІҢ УАҚЫТТЫҚ ШЕКАРАСЫН АНЫҚТАУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Е. А. Мельников, Н. Т. Даулеткулова .
СИНТЕЗДЕЛГЕН ЖАҢА ИОНАЛМАСТЫРҒЫШ МЕМБРАНАЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП, ӨНДІРІСТЕГІ АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ЭЛЕКТРОМЕМРАНАЛЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН ТАЗАРТУ