pdf icon

Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина, К. Х. Хакимболатова.
ЭПОКСИДТІ ҚОСЫЛЫСТАР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА МАКРОТОРЛЫ АНИОНИТТІҢ СЕЛЕКТИВТІ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ.


pdf iconА. Р. Сейтназаров, У. М. Турдиалиев, Ш. С. Намазов, Б. М. Беглов, Р. К. Курбаниязов, М. Ж. Айымбетов.
ОРТАЛЫҚ ҚЫЗЫЛҚУМ КАРБОНАТТЫ ФОСФОРИТТЕРІН ОРГАНИКАЛЫҚ ҚЫШҚЫЛДАР ЕРІТІНДІЛЕРІМЕН БАЙЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


pdf iconВ. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзакова, Н. Е. Коробова, Р. Б. Сариева, Б. Е. Сейфуллин.
ТЕРМОТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТРОҚШАУЛАҒЫШ ДАЯРЛАУ ҮШІН ТЕХНОГОГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІК МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ПОЛИМЕРЛІК ЛАК


pdf iconР. М. Чернякова., Р. Ə. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова, А. А. Ағатаева, Қ. Е. Ермекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков.
АЛЮМОСИЛИКАТҚҰРАМДЫ СОРБЕНТ ТАБИҒАТЫ МЕН ТҮРЛЕНДІРГІШТІҢ ОЛАРДЫҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Ə. Ə. Əбжаппаров, Т. Қ. Ысқақова, О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко.
β-ЦИКЛОДЕКСТРИННІҢ 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-(2-ЦИКЛОПРОПИЛЭТИЛ)-4АЦИЛОКСИПИПЕРИДИНДЕРМЕН ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІНІҢ СУПРАМОЛЕКУЛАЛЫҚ ӨЗІНДІК ЖИНАҚТАЛУЫ


pdf iconН. О. Əкімбаева, С. А. Визер, Т. М. Сейлханов, Қ. Б. Ержанов.
N-(С16, С18)-АЛКИЛ-N-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ) АМИНДЕР ЖƏНЕ ОНЫҢ ДИТИОКАРБАМАТТАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пiрəлиев, Г. П. Байтурсынова, А. Б. Узакова, Г. Т. Дюсембаева, Б. Т. Токсанбаева, В. Л. Бiсмiлда, Л. Т. Чингисова, А. Е. Гуляев, З. Т. Шульгау, Ш. Д. Серғазы.
ТУБЕРКУЛЕЗ ЖƏНЕ ҚАНТ ДИАБЕТIН ЕМДЕУ ҮШІН ПРЕПАРАТТАРДЫ ƏЗІРЛЕУ.


pdf iconК. Х. ДƏРМАҒАМБЕТ, Н. О. АППАЗОВ , Г. Қ. ҚОЙШЫБАЙ, Е. А. ЖАҚСЫЛЫҚОВ.
ТАБИҒИ ПОЛИМЕР НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН НАНОКОМПОЗИТТЕР


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева.
КҮНМИН КЕН ОРНЫ (ҚХР) КӨМІРІНЕН ГУМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫН ЭКСТРАКЦИЯЛАУ


pdf iconМ. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, С. Б. Сариева.
4,4’-ДИАМИНОФЕНИЛ ЭФИРІ МЕН АЛИЦИКЛДІ ЖƏНЕ АРОМАТТЫ ТЕТРАКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ДИАНГИДРИДТЕР НЕГІЗІНДЕГІ СОПОЛИМЕРЛЕР


pdf iconЖ. К. Каирбеков, А. С. Малолетнев, Н. Т. Смагулова, Ж. К. Мылтыкбаева, А. Н. Сабитова, А. Байсенгирова.
ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ КӨМІРСУТЕКТІК ШИКІЗАТТЫ ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІ ҮШІН СУСПЕНЗИРЛЕНГЕН НАНОКАТАЛИИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ АЛУ ƏДІСІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, К. Х. Хакимболатова, Т. К. Чалов, К. Т. Серікбаева, А. И. Никитина, А. Пидахмет.
ЖАҢА ЭПИХЛОРГИДРИН МЕН 4-ВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТПЕН МОЛИБДЕН (VI) ИОНДАРЫН СОРУДЫ ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Ұ. М. Тойпасова, Э. Н. Рамазанова, Б. Толқын, Қ. Қабылбек, Р. У. Махмудов, Х. С. Ұсманов.
МОНОМЕТИЛОЛМОЧЕВИНА ЖƏНЕ МЫС ФИТОҚОСЫЛЫСЫ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН ҚОСАРЛАНҒАН ҚОСЫЛЫСТЫ ЗЕРТТЕУ


pdf iconН. О. Əкімбаева, С. А. Визер, Т. М. Сейілханов, Қ. Б. Ержанов.
ДИТИОКАРБАМАТТЫ ДИЭТАНОЛАМИННІҢ S-АЛКИЛДЕНГЕН (C10,C16, C18) ЭФИРЛЕРІНІҢ СИНТЕЗІ


pdf iconТ. В. Харламова, С. Ж. Жұмағалиев.
9.10-АНТРАХИНОННЫҢ КЕЙБІР ЕКІОРНЫН БАСҚАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТЛЕРІ ЖƏНЕ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТАЦИЯЛАРНЫҢ СИПАТТАМАСЫ.
1–ші хабарлама. 9,10-Антрахинонның хлор-, бром-, амин- жəне метилтоптары бар екіорнын басқан туындыларының масс-спектрлік фрагментациясының сараптамасы.


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Ұ. М. Тойпасова, Э. Н. Рамазанова, Б. Толқын, Қ. Қабылбек, А. С. Ұсманов.
ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ ƏСЕРІ БАР КОМПОЗИЦИЯНЫҢ МАҚТА ЕГІСТІГІНДЕГІ ЖОҒАРЫ ТИІМДІЛІГІ


pdf iconС. Н. Қыдырбекова, Р. Г. Абдулкаримова.
ЦИРКОНИЙ БОРИДТЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИНТЕЗІ


pdf iconШ. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров, Б. М. Беглов, З. К. Дехканов, Е. Абдукодиров.
ТАБИҒИ ФОСФАТ ШИКІЗАТЫН БАЙЫТУ


pdf iconE. С. Сычева, Т. М. Сейілханов, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов.
АРАБИНОГАЛАКТАНҒА 1-МЕТИЛ-4-(3-(НАФТИЛ-1-ОКСИ)ПРОП-1ИНИЛ)ПИПЕРИДИН-4-ОЛДЫҢ ҚОСЫЛҒАН КОМПЛЕКСІН СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ.


pdf iconА. Ж. Сарсенбекова, И. В. Фигуринене, Ə. Ж. Сəрсенбек, М. У. Мукажанова.
ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬМЕН ТІГІЛГЕН ПОЛИМЕТИЛВЕНИЛЭФИРМАЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ НЕГІЗІНДЕГІ ГИДРОГЕЛЬДІҢ ИЗОТЕРМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ПЕК ƏДІСІ БОЙЫНША ӨҢДЕУ


pdf iconН. О. Əкімбаева, E. С. Сычева, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов.
НАТРИЙ ФОСФОРИЛОКСИЭТИЛКАРБАМАТ СИНТЕЗІНДЕ «ЖАСЫЛ» ХИМИЯ ƏДІСІН ҚОЛДАНУ.


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, З. М. Молдахметов, Ж. Х. Молдахметов, А. Т. Ордабаева, М. И. Байкенов, А. М. Дюсекенов.
VIII ТОП МЕТАЛЛ ТУЗДАРЫНЫҢ ЦЕОЛИТ НЕГІЗІНДЕ КОМПОЗИТТІ КАТАЛИЗАТОРЛАР СИНТЕЗІ


pdf iconҚ. ТОШТА, Ə. Б. ƏУЕЗОВ, Ж. А. БИЖАНОВ, Б. ҚҰДАЙБЕРГЕН, С. К. ТОҚТАСЫНОВ, А. НҰРАҚЫШЕВ.
АКТИВТЕЛГЕН ДИАТОМИТКЕ ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН ПАЛЛАДИЙ КАТАЛИЗАТОРЫМЕН РАПС ЖƏНЕ ЗЫҒЫР МАЙЫН ГИДРЛЕУ


pdf iconТ. Қ. Егіс, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Р. М. Чернякова, М. Ж. Кұсайынова, А. А. Ағатаева, Қ. Е. Ермекова.
ЦЕОЛИТТІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТІНЕ МЫС (II) КАТИОНЫНЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ ƏСЕРІ.


pdf iconЕ. О. Батырбеков, М. Б. Өмірзакова.
КАНАМИЦИН ТАБИҒИ ПОЛИСАХАРИД ДЕКСТРАНМЕН ƏРЕКЕТТЕСУI


pdf iconТ. Қ. Егіс, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Р. М. Чернякова, М. Ж. Кұсайынова, А. А. Агатаева, Қ. Е. Ермекова.
СУЛЫ ОРТАДА ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН МЫСТЫҢ СОРБЦИЯЛАНУЫ


pdf iconБ. ТОЛҚЫН, С. ҰСМАНОВ, Ұ. М. ТОЙПАСОВА, Г. Т. ОМАРОВА, Э. Н. РАМАЗАНОВА, Қ. ҚАБЫЛБЕК.
ФИТОБИОПРЕПАРАТПЕН БАЙЫТЫЛҒАН АММОНИЙ СЕЛИТРАСЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЖ. Қ Қайырбеков., С. М. Суймбаева, Э. Н. Якупова, Э. Т. Ермолдина, И. М. Джелдыбаева.
ПЕРИОДТЫ РЕЖИМДЕ ҚОҢЫР КӨМІРДІ ГИДРОГЕНОЛИЗ ƏДІСІМЕН ХИМИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ СИНТЕЗДЕУ.


pdf iconМ. М. Матаев, М. Р. Абдраймова, Н. А. Жуманова, А. Атабай.
ТЕМІР КЕШЕННІҢ ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ BiMe3IIFe5O12 (MII = Mg, Ca, Ba)


pdf iconГ. С. Ахметова, В. К. Ю, Қ. Ж. Пірəлиев, У. Б. Исаева, В. С. Кузьмин.
ТАҢДАМАЛЫ ЕМЕС ОПИАТТЫ ФАРМАКОФОРДЫҢ 3D-МОДЕЛІ ЖƏНЕ ОНЫҢ 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-(3-МОРФОЛИНОПРОПИН-1-ИЛ-1)-4БЕНЗОИЛОКСИПИПЕРИДИННІҢ ДИГИДРОХЛОРИДІНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.


pdf iconС. А. Мамырова, Б. С. Темірғазиев, П. К. Құдабаева, Г. Ш. Бурашева, А. Е. Ережепов, Б. И. Төлеуов, С. М. Əдекенов.
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. ЭКСТРАКТЫЛАРЫНДАҒЫ ЭКДИСТЕРОННЫҢ САНДЫҚ МӨЛШЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconИ. А. Сотников, Ю. А. Литвиненко, Н. З. Ахтаева.
ІЛЕ БОЗТІКЕНІНІҢ (Acanthophyllum I.) АМИНҚЫШҚЫЛДЫ ҚҰРАМЫ.


pdf iconА. П. Серебрянская, П. Б. Воробьев.
V-Mо-ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРДА ТОТЫҚТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 3- ЖƏНЕ 4-МЕТИЛ- ЖƏНЕ 3,4-ДИМЕТИЛПИРИДИНДЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ РЕАКЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ


pdf iconН. А. Бектенов, Е. Е. Ергожин, С. Ж. Жумагалиев, К. М. Калмуратова, С. Б. Рыспаева.
КЕЙБІР ГЛИЦИДИЛ ЭФИРЛЕРІНІҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІ


pdf iconА. Б. Исмаилова, Е. О. Батырбеков, Д. Лоча.
ҚАРАЖАНБАС КЕН ОРНЫНЫҢ АСФАЛЬТШАЙЫРЛЫПАРАФИНДІ ТҮЗІЛІМДІЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. Б. Дергачева, К. А. Уразов, Н. Н. Гуделева, А. Е. Нуртазина.
Mo ЭЛЕКТРОДЫНДА МЫС ЖƏНЕ СЕЛЕНДІ ЭЛЕКТРОТҰНДЫРУ