pdf icon

Т. В. Харламова, С. Ж. Жұмағалиев.
9.10-АНТРАХИНОННЫҢ КЕЙБІР ЕКІОРНЫН БАСҚАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІ ЖƏНЕ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТАЦИЯЛАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ.
2-ші хабарлама. 9,10-Антрахинонның хлор-, амин-, метил-, нитро- жəне гидрокситоптары бар екіорнын басқан полифункционалдық туындыларының масс-спектрлік фрагментациясының сараптамасы.


pdf iconР. Б. Сариева, В. Д. Кравцова, Р. М. Ысқаков, М .Б. Өмірзакова.
АЛИЦКЛДЫ ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕ ҮШТІК КОМПОЗИЦИЯНЫ АЛУ


pdf iconВ. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзакова, Р. М. Ысқаков, Р. Б. Сариева.
АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТЫҢ ЖƏНЕ ОНЫҢ АРИЛАЛИЦИКЛДІ СОПОЛИИМИДІНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ РЕЖИМЫНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconЖ. Е. Сартова, С. Азат, З. А. Мансуров, R. L. D. Whitby.
КРЕМНИЙ ДИОКСИДІН КҮРІШ ҚАУЫЗЫНАН ӨНДІРУ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ: ƏДЕБИ ШОЛУ.


pdf iconА. П. Серебрянская, А. И. Никитина, П. Б. Воробьев.
РЕНТГЕНФАЗАЛЫҚ ТАЛДАУ ƏДІСІМЕН V2O5 жəне Cr2O3-нен ХРОМ ОРТАВАНАДАТЫНЫҢ ТҮЗІЛУ ШАРТТАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. В. Харламова, С. Ж. Жұмағалиев.
9.10-АНТРАХИНОННЫҢ КЕЙБІР ЕКІОРНЫН БАСҚАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІ ЖƏНЕ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТАЦИЯЛАРНЫҢ СИПАТТАМАСЫ.
3-ші хабарлама. 9,10-Антрахинонның метокси-, этокси-, гидрокси-, метил- жəне гидроксиметилтоптары бар екіорнын басқан туындыларының масс-спектрлік фрагментациясының сараптамасы


pdf iconƏ. К. Жармағамбетова, А. Т. Заманбекова, Қ. С. Сейтқалиева, А. С. Дəрменбаева.
ЖАСАЛЫҢҒАН МЫС-ПАЛЛАДИЙ БИМЕТАЛДЫ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЕМЕН ЖҮРЕТІН АЦЕТИЛЕН ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ ГИДРЛЕУ ПРОЦЕСТЕРІ.


pdf iconЭ. Н. Рамазанова, С. Усманов, Г. Т. Омарова, Б. Толқын, Қ. Қабылбек.
ҚҰРАМЫНДА МАГНИЙ БАР ФОСФОРЛЫ ТЫҢАЙТҚЫШ НЕГІЗІНДЕ ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ТАУАРЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ, СИНТЕЗДЕУ


pdf iconМ. Эшмухамедов, С. Э. Нұрманов, М. Ф. Файзуллаева, Г. К .Нұрманова.
ШЫҒАРЫЛҒАН ГАЗ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ҚЫШҚЫЛ КОМПОНЕНТТЕРІН ТАЗАЛАУ ҮШІН ТАБИҒИ ЖƏНЕ ЕКІНШІЛІК МЕТАЛЛ ОКСИДТЕРІН ҚОЛДАНУ


pdf iconҚ. ҚАБЫЛБЕК, С. ҰСМАНОВ, Ұ. М. ТОЙПАСОВА, Г. Т. ОМАРОВА, Б. ТОЛҚЫН, Э. Н. РАМАЗАНОВА.
МАКРО-, МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР КЕШЕНДІ МИНЕРАЛ ТЫҢАЙТҚЫШТЫ ЗЕРТТЕУ.


pdf iconН.М. Иванова, Е.А. Соболева, Я.А. Висурханова.
2-БУТИН-1,4-ДИОЛДЫҢ ПОЛИ(АНИЛИН-СО-п-АНИЗИДИН)нің Cu-Zn-КОМПОЗИТТЕРІНДЕГІ ЭЛЕКТРКАТАЛИЗДІК ГИДРЛЕНУІ


pdf iconГ. К. Кусаинова, Ə. Ə. Жубанов, С. С. Кожабеков.
МҰНАЙ ЖƏНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЖАҚСАРТУ ҮШІН АКРИЛАТТАР ЖƏНЕ МАЛЕИН АНГИДРИДІ НЕГІЗІНДЕ СОПОЛИМЕРЛЕР СИНТЕЗІ ЖƏНЕ МОДИФИКАЦИЯСЫ


pdf iconР. М. Чернякова, Р. А. Кайынбаева, Н. Н. Кожабекова, К. Е. Ермекова, А. А. Агатаева, У. Ж. Джусипбеков.
ТЕРМОБЕЛСЕНДІРІЛГЕН ЦЕОЛИТТІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ УАҚЫТ ПЕН ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІ.


pdf iconП. А. Абдуразова, М. С. Сатаев, Ш. Т. Қошқарбаева, П. Прокопович.
МАТА ЖƏНЕ ПОЛИМЕРЛІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ БЕТІНДЕ МЫС ЖƏНЕ ОНЫҢ АНАЛОГТАРЫНЫҢ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН АЛ


pdf iconА. Р. Сейтназаров, У. М. Турдиалиев, Ш. С. Намазов, Б. М. Беглов, З. К. Дехканов, Р. К. Курбаниязов.
ФОСФОРИТ ҰНЫ – ФОСФОРЛЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ҚЫШҚЫЛСЫЗ ТҮРІ.


pdf iconА. А. Набиев, Ш. С. Намазов, А. М. Реймов, А. Р. Сейтназаров, Б. М. Беглов.
ƏКТІ-АММИАКТЫ СЕЛИТРА: АЛУ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Р. М. Чернякова, А. А. Ағатаева, Р. А. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова.
ЦЕОЛИТ ПЕН ТЕМІР ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТЫНЫҢ КҮМІС КАТИОНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconП. А. АБДУРАЗОВА, М. С. САТАЕВ, Ш. Т. ҚОШҚАРБАЕВА, П. ПРОКОПОВИЧ.
ДИЭЛЕКТРЛІ МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛТЫНМЕН ҚАПТАУДЫҢ ФОТОХИМИЯЛЫҚ ƏДІСІ


pdf iconА. Г. Гасанов, А. М. Мамедова, И. Г. Аюбов.
СИНТЕТИКАЛЫҚ ЦИКЛОПЕНТАНДЫ МАЙЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЗАМАНАУЫ ЖАҒДАЙЫ.


pdf iconО. Н. ҚОБЛАНОВА, У. Б. НАЗАРБЕК, П. А. АБДУРАЗОВА, Е. Б. РАЙЫМБЕКОВ.
ГУМИНДІ ЗАТТАРДЫ ТҰҚЫМ МЕН КӨШЕТТІ ӨҢДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНУ.


pdf iconА. С. Жолболсынова, А. У. Бектемисова, Д. Е. Сергалиева.
α-КАЗЕИННІҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН СИЛИКАГЕЛЬДЕ АДСОРБЦИЯСЫ.


pdf iconО. Н.ҚОБЛАНОВА, У. Б. НАЗАРБЕК, П. А. АБДУРАЗОВА, Е. Б. РАЙЫМБЕКОВ.
ГУМИНДІ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ БАҚША ӨНІМІНІҢ ӨСУІНЕ ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ.


pdf iconЖ. К. Қаирбеков, С. М. Суймбаева.
ГИДРОГЕНДЕУ ҮДЕРІСІНДЕГІ КӨМІРДІҢ ОРГАНИКАЛЫҚ МАССАСЫНЫҢ АЙНАЛУЫНЫҢ СЫЗБА-НҰСҚАСЫ


pdf iconС. А. Визер, Н. О. Əкімбаева, Ж. С. Асылханов, М. С. Муканова, Қ. Б. Ержанов.
Ə.Б. БЕКТҰРОВ АТЫНДАҒЫ ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ ИНСТИТУТЫ ФАҚХ ЗЕРТХАНАСЫНДА ЖАСАЛҒАН ФЛОТОРЕАГЕНТТЕР.


pdf iconЖ. К. Қаирбеков, С. М. Суймбаева.
МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕОЛИТ ҚАТЫСЫНДА КӨМІРДЕН СҰЙЫҚ ӨНІМДЕР АЛУ


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, Ж. Т. Ешова, И. М. Джелдыбаева.
ПЕРИОДТЫ РЕЖИМДЕ КӨМІРДІ ГИДРОГЕНОЛИЗДЕУ ҮРДІСІНЕ БАСТАПҚЫ ҚЫСЫМ МЕН ПАСТАТҮЗГІШТІҢ ƏСЕРІ.


pdf iconБ. К. Доненов, Ж. Н. Кайнарбаева, А. М. Картай.
КЕҢ АУҚЫМДЫ БИО-РЕСУРСТАРДЫ ӨНДІРУ ҮШІН СО2 ТҮТІНДІ ГАЗДАРДЫ БИОФИКСАЦИЯЛАУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. О. Жумадуллаева, З. Т. Əлисұлтанова.
ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ТҮРЛЕНДІРУ ҮРДІСІНЕ КЕПТІРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ ƏСЕРІ.


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев.
НАНОӨЛШЕМДІ КОМПОНЕНТТЕРМЕН ТОЛУОЛДЫ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУДЕГІ ОКСИДТІ ВАНАДИЙТИТАНЦИРКОНИЙ КАТАЛИЗАТОРЫ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пiрəлиев, А. Б. Узакова.
5-ФЕНИЛ-3-[β-(ДИАЛКИЛАМИНО)ЭТИЛ]-6H-1,2,4-ОКСАДИАЗИНДЕР ОКСАЛАТТАРЫ МЕН ЦИТРАТТАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ.


pdf iconА. Г. Гасанов, Р. П. Джафаров, И. Г. Аюбов, А. М. Мамедова, С. Т. Алиева.
ЦИКЛОБЕНТАДИНДІ n-ГЕПТАНОЛМЕН АЛКИЛДЕУДІҢ КИНЕТИКАЛЫҚ ЗАҢДАРЫ МЕН РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗМІ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пiрəлиев, А. Б. Узакова, Б. Т. Токсанбаева, В. Л. Бiсмiлда, Л. Т. Чингисова, А. Е. Гуляев, З. Т. Шульгау, Ш. Д. Серғазы.
5-ФЕНИЛ-3-[β-(ДИАЛКИЛАМИНО)ЭТИЛ]-6H-1,2,4-ОКСАДИАЗИНДЕР ОКСАЛАТТАРЫ МЕН ЦИТРАТТАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ IN VITRO ТУБЕРКУЛЕЗ БЕН ДИАБЕТКЕ ҚАРСЫ СКРИНИНГІ


pdf iconЖ. К. КАИРБЕКОВ, С. М. СУЙМБАЕВА, Э. ЕРМОЛДИНА.
КӨМІРДІ СҰЙЫЛТУ АРҚЫЛЫ АЛЫНҒАН ДИСТИЛЛЯТТЫ ӨНІМДЕРДІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ГИДРОГЕНДЕУ


pdf iconО. К. Югай, П. Б. Воробьев.
ВАНАДИЙ-ҚАЛАЙЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА ТОЛУОЛДЫ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Ж. Т. Ешова, И. М. Джелдыбаева.
ҚИЯҚТЫ КЕН ОРНЫ КӨМІРІН КАТАЛИТИКАЛЫҚ ГИДРОГЕНДЕУ ТЕРЕҢДІГІНЕ ƏСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР


pdf iconТ. С. Бажиров, М. С. Даулетияров, Н. С. Бажиров, Б. Е. Серикбаев, К. Н. Бажирова.
АЛЮМИНИЙ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҒЫН КОМПОЗИТТІ ТҰТҚЫР МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ШИКІЗАТКОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Э. Н. Рамазанова, Б. Толқын, Ш. Байбащаева, Қ. Қабылбек.
САҚТАУ МЕРЗІМІНДЕГІ ДИМЕТИЛОЛМОЧЕВИНА, МЫС ЖƏНЕ МЫРЫШ ФИТОҚОСЫЛЫСТАР НЕГІЗІНДЕ ПРЕПАРАТИВТІ ПІШІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ЖƏНЕ ТИІМДІЛІГІ


pdf iconЛ. Э. Ағыбаева, Р. А. Маңғазбаева, Г. А. Мун, С. Фаррелл.
ГЕЛЛАН ТУЫНДЫЛАРЫ НЕГІЗІНДЕГІ БИОМЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР


pdf iconА. Б. Исмаилова, Е. О. Батырбеков, Д. Лоча.
МҰНАЙ ПОРФИРИНДЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЖАҢА ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИЦИЯЛАР СИНТЕЗДЕУ


pdf iconК. А. Уразов, Н. Н. Гуделева, К. А. Леонтьева, Н. В. Пенькова, Г. М. Хусурова.
CdSe ЭЛЕКТРОТҰНДЫРУЫ, ОНЫҢ КӨМІРТЕГІ ЭЛЕКТРОДЫНДА СУЛЬФАТ ЖƏНЕ СУЛЬФАТАЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОЛИТТЕРДЕГІ ТҮРЛІ ЖАРЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА НУКЛЕАЦИЯСЫ ЖƏНЕ ӨСУІ