pdf icon

Е. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, К. М. Қалмуратова, С. Б. Рыспаева.
ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕГІ АСФАЛЬТБЕТОНДАР.


pdf iconС. Ж. Жұмағалиев, Т. В. Харламова.
9.10-АНТРАХИНОННЫҢ КЕЙБІР ҮШОРНЫН БАСҚАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІ ЖƏНЕ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТАЦИЯЛАРНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


pdf iconЛ. Солиев, М. Т. Жұмаев, О. Р. Тұраев, Х. Р. Махмадов.
ФОРМУЛА ЖҮЙЕСІНІҢ 50 °С-ТАҒЫ ЕРІГІШТІГІ


pdf iconЯ. А. Висурханова, Н. М. Иванова, Е. А. Соболева.
FeO ЕНГІЗІЛГЕН ПОЛИАНИЛИН КОМПОЗИТТЕРІНІҢ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН ҚҰРЛЫМЫ.


pdf iconН. А. Бектенов, Е. Е. Ергожин, С. Ж. Жумагалиев, С. Б. Рыспаева, К. М. Калмуратова, К. А. Садыков.
КЕЙБІР ГЛИЦИДИЛҚҰРАМДЫ КҮРДЕЛІ ЭФИРЛЕРДІҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МАСС-СПЕКТРІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ.Шакирова, А. О. Жұмадуллаева.
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ГУМИНДІ КОМПОЗИЦИЯЛАРДЫҢ ЖАБЫҚ ТОПЫРАҚТАҒЫ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ


pdf iconҰ. Н. ОРТАЙ, М. М. НЫКМУКАНОВА, Б. К. ЕСКАЛИЕВА, Н.Г. ГЕМЕДЖИЕВА.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconФ. М. САДЫРБАЕВА, Г. С. АХМЕТОВА, В. К. Ю, Қ. Ж. ПІРƏЛИЕВ, Т. М. СЕЙЛХАНОВ.
ЦИКЛОПРОПАНКАРБОНҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫ ЭФИРЛЕРІНІҢ МИКРОБҚА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconР. А. Нарманова, А. Е. Филонов, Н. О. Аппазов, И. Ф. Пунтус, А. Т. Жүнісов, Л. И. Ахметов, Т. В. Фунтикова.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ТОРҒАЙ ОЙЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН МҰНАЙ-ГАЗ КЕНІШТЕРІ ТОПЫРАҚТАРЫ КҮЙІНЕ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДА


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Д. Дүйсенбай, А. О. Жұмадуллаева.
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ГУМАТТЫҢ КОБАЛЬТ ИОНДАРЫМЕН КОМПЛЕКС ТҮЗУІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫҚ РЕЖИМІ


pdf iconК. М. Калмуратова, Е. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, Г. Е. Абдралиева, А. К. Байдуллаева, С. Б. Рыспаева.
ҮШТІК СОПОЛИМЕР ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТТІҢ ХРОМ (VI) ИОНЫНА ҚАТЫСТЫ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ.


pdf iconБ. С. Закиров, Р. Н. Ким, О. В. Мячина, Л. Э. Мамасалиева, А. М. Реймов, О. С. Нарзуллаев, А. Т. Алиев, О. И. Попова, А. Х. Рахмонов.
КАРАКАЛПАКТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ЖƏНЕ МАҚТА ӨНДІРІСІНІҢ НƏТИЖЕСІНЕ ƏСЕР ЕТУІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Н. Т. Даулеткулова, Е. А. Мельников.
MOЛИБДЕН (VI) ИОНДАРЫНЫҢ КЕЙБІР АРОМАТТЫ АМИНДЕР МЕН ПОЛИИМИНДЕРДІҢ ЭПОКСИДТІК ТУЫНДЫЛАРЫ НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТТЕРМЕН СОРБЦИЯЛАНУЫ.


pdf iconЖ. А. СУПИЕВА, В. В. ПАВЛЕНКО, А. Т. ТАУРБЕКОВ, М. А. БИЙСЕНБАЕВ, М. И. ТУЛЕПОВ, З. А. МАНСУРОВ.
КАРБОНИЗАЦИЯЛАНҒАН ТАБИҒИ МАТЕРИАЛДАР НЕГІЗІНДЕ АЛТЫННЫҢ ТОТЫҚСЫЗДАНУЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. Г. Рамазанов, Т. Дж. Кадиров.
АМИНОАЛЬДЕГИДТІ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ СІРІНДІЛЕР МЕН АЛЮМОМЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. С. Кожабеков, Г. К. Кусаинова, Ə. Ə. Жубанов.
ПАРАФИНДІ МҰНАЙЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН ЗАМАНАУИ ДЕПРЕССОРЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАР АЛУ


pdf iconА. Р. Керімқұлова, С. Азат, М. Р. Керімқұлова, I. S. Berezovskaya, P. Lodewyckx, L. Fernandez Velasco, З. А. Мансұров.
ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ БУЛАРЫН СОРБЦИЯЛАЙТЫН КӨМІРТЕКТІ СОРБЕНТТЕР


pdf iconА. Г. Гасанов, А. М. Мамедов, И. Г. Аюбов.
ЕКІ АТОМДЫҚ АЛКОГОЛЬМЕН ЦИКЛОБЕНТАДИЕНДІ АЛКИЛДЕУ


pdf iconМ. М. Матаев, С. М. Саксена, Ж. И. Турсинова, М. А. Нурбекова, З. Б. Сарсенбаева, А. Ж. Сейтбек.
СИНТЕЗІ ЖƏНЕ Bi1xDyxMn7O12 (x = 0.9, 0.5) ҚҰРАМЫНДАҒЫ МАНГАНДЫҚТАРДЫҢ РАДИОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ.


pdf iconМ. Р. Керімқұлова, З. А. Мансұров, Ж. О. Ошакбаева А. Х. Наушабаев, А. Р. Керімқұлова.
БИОКӨМІРДІҢ АЛЫНУЫ, ҚАСИЕТІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconА. Н. Ниёзов, М. Р. Амонов, К. А. Равшанов.
ПОЛИМЕРЛІК ҚҰРАМА ҚАТЫСТЫ ТЕРІНІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


pdf iconА. К. Ниёзов, М. Р. Амонов, В. Н. Ахмедов.
БЫЛҒАРЫ, ТОЛТЫРЫЛҒАН ПОЛИМЕРЛІК КОМПОЗИЦИЯЛАР ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ.


pdf iconА. Ж. Сарсенбекова, Г. К. Буркеева, М. Лөкетқызы, А. Н. Ногаева.
ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬМЕН ТІГІЛГЕН ПОЛИМЕТИЛВЕНИЛЭФИРМАЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛІ ГИДРОГЕЛЬ


pdf iconК. Камунур, Ж. М. Жандосов, Р. Г. Абдулкаримова, Кейщй Хори, З. А. Мансуров.
AН/MgAl-НЕГІЗІНДЕГІ ГАЗ ГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ ЖАНУ СИПАТТАМАЛАРЫНА TiO2-ның ƏСЕРІ.


pdf iconЖ. К. ҚАИРБЕКОВ, С. М. СУЙМБАЕВА, И. М. ДЖЕЛДЫБАЕВА, Г. Д. БЕГМАНОВА.
ГИДРОГЕНДЕУ ҮРДЕРІСТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КӨМІР ДИСТИЛЛЯТТАРЫНАН МОТОР ОТЫНДАРЫН АЛУ


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, А. С. Малолетнев, Н. Т. Смагулова, А. Н. Сабитова.
КАТАЛИТИКАЛЫҚ КОМПОЗИЦИЯЛАР ҚАТЫСЫНДА КӨМІРДІҢ ЖАРТЫЛАЙ КОКСТЕУ ШАЙЫРЫ ЖƏНЕ ҚАЙНАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ЖОҒАРЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ ҚОСПАСЫНЫҢКАТАЛИТИКАЛЫҚ КРЕКИНГІ.


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Н. Жалғасұлы, Э. Т. Ермолдина, А. Мырзагалиева, А. Махметов.
ОЙ-ҚАРАҒАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ ҰСАҚ КӨМІРІН БРИКЕТТЕУ