pdf iconЕргожин Е.Е., Чалов Т.К., Ковригина Т.В., Калмуратова К.М.
Дренажды суды тазалау əдістері жəне оларды қолдану


pdf iconЖүсіпбеков Ө.Ж., Нұрғалиева Г.О., Баяхметова З.К., Айзверт Л.Г.
Мұнаймен ластанған жəне бейтарапталған топырақтың қауіптілік класын анықтау


pdf iconЖұмаділов Т.Қ., Кондауров Р.Г., Иманғазы А.М.
Полиакрилді жəне полиметакрилді қышқылдардың жеке полимерлі гидрогельдерінің сирек жер металдары иондары қатысында сорбциялық қасиеттерін салыстыру


pdf iconҰсманов С., Омарова Г.Т., Рамазанова Э.Н., Байбащаева Ш., Толқын Б., Махмұдов Р.У., Ұсманов А.С., Махмұдов Ж.У. Қ
аратау фосфорит ұны, аммиак селитрасы жəне темірдің фитоқосылыстары негізіндегі тыңайтқыш композициялардың микробиологиялық сипаттамаларын зерттеу жəне қышқылсыз синтездеу


pdf iconЕрғожин Е.Е., Чалов Т.К., Хакимболатова К.Х., Калмуратова К.М., Толемисова Д.K., Садыков К.А.
Pb2 + иондарына қатысты глицидилметакрилат негізіндегі хелаттүзгіш катиониттің сорбциялық мүмкіндіктері


pdf iconЮ В.К., Малмакова А.Е., Даулетбай П., Піралиев Қ.Ж., Жумакова С.С., Амиркулова М.К., Сатбаева Э.М., Қадырова Д.М.
Потенциалды анестетиктер ретіндегі жаңа фосфорлы органикалық қосылыстар


pdf iconҰсманов С., Омарова Г.Т., Рамазанова Э.Н., Байбащаева Ш., Толқын Б., Махмұдов Р.У., Ұсманов Х.С.
Монометилолмочевина жəне кобальттың фитоқосылысы негізінде мақта тұқымын дəрілеуге арналған əсер етуші заттың алынуын жəне оның микробиологиялық тиімділігін зерттеу.


pdf iconКаюкова Л.А., Пралиев К.Д., Оразбаева М.А., Дюсембаева Г.Т., Узакова А.Б., Токсанбаева Б.Т., Биісмілда В.Л., Чингисова Л.Т.
β-(тиоморфолин-1-ил)- жəне β-(4-метилпиперазин-1-ил)пропиоамидоксимдердің о-ароилдеу өнімдері негіздер мен тұздарының арасынан жаңа туберкулезге қарсы заттардың ізделінуі


pdf iconӨмірзакова М.Б., Кравцова В.Д., Сариева Р.Б.
Арилалициклдік сополимидтер жəне олардың негізіндегі металл құрамды композициялар


pdf iconВоробьев П.Б., Михайловская Т.П., Югай О.К., Серебрянская А.П., Курмакызы Р.
Титан жəне хром оксидтерiмен модифицирленген тотықты-ванадийлі катализаторларда 3- жəне 4-метилпиридиндердің бу фазалық тотығуы


pdf iconКозловский В.А., Позднякова А.П., Амрин М.К., Аскаров Д.М.
Зымыран тасмалдаушының апаттық құлау кезіндегі гигиеналық бақылау өткізу алгоритмі


pdf iconАжигулова Р.Н., Омарова Р.А., Батырбаева А.А., Арыстанбеков А.А., Ошакбаев М.Т.
Сфалерит жəне вюрцит кластері-флотареагентердің молекулалары жүйелеріндегі адсорбциялық процестерді кванттық-химиялық модельдеу.


pdf iconЖүсіпбеков Ө.Ж., Нұрғалиева Г.О., Баяхметова З.К., Шакирова А.Қ., Орынтаева Ж.А.
Мұнаймен ластанған топырақты түрлендірілген гумин қышқылдарымен тазарту үрдісін оңтайландыру


pdf iconҚасенов Б.Қ., Қасенова Ш.Б., Сағынтаева Ж.И., Қуанышбеков Е.Е., Мұхтар А.А., Кəкенов Қ.С., Есенбаева Г.А.
LaMeI2Ni(Co)CuMnO6 жəне LaMeIINi(Co)CuMnO6(MeI – Li, Na, K; MeII – Mg, Ca, Sr, Ba) никелит(кобальт)-купратманганиттерінің термодинамикалық көрсеткіштерін анықтау.


pdf iconВоробьев П.Б., Михайловская Т.П., Төлемісова Д.Қ.
Титан жəне алюминий оксидтерімен түрлендірілген ванадий оксидті катализаторында 2-, 3-, жəне 4- метилпиридиндердің тотығуы


pdf iconЕрғожин Е Е., Жумағалиев С.Ж., Мухитдинова Б.А., Төлемісова Д.К., Кəкімболатова К.К.
Кейбір 1,4-нафтохинондардың 2-орын орынбасқан басқан масс-спектрометриялық зерттеуі


pdf iconҚадырбеков Қ.А., Айтуреев А.У., Абдиюсупов Ғ., Молдабаев М.М.
ЭТБЭ жəне ИБТБЭ негізіндегі композициялардың бензиннің антидетонациялық қасиеттеріне əсерлерін зерттеу


pdf iconСатаева С.С., Джубаналиева А.М.
Жаңажол кен орнындағы мұнайды тұзсыздандыру жəне сусыздандыру технологиясын жетілдіру


pdf iconЖұмаділов Т.Қ., Кондауров Р.Г., Иманғазы А.М.
Полинегіздер мен полиқышқылдың сорбциялық қасиеттерін сонымен қатар, олардың негізіндегі неодим ионына қатысты интергельді жүйені салыстыру


pdf iconЖүсіпбеков Ө., Утелбаев Б., Утелбаева А., Ошақбаев М., Төребеков О., Алимбеков Ж.
Бентонит сазынан термиялық тұрақты адсорбент алу


pdf iconХарламова Т.В., Жұмағалиев С.Ж.
Пурпурин молекуласының масс-спектрометриялық ыдырау сараптамасы


pdf iconҚайыңбаева Р.А., Ағатаева А.А., Ермекова Қ.Е., Чернякова Р.М., Жүсіпбеков Ө.Ж.
К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O/NiSO4·7H2O – H2O жəне К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O– NiSO4·7H2O – H2O жүйелерінде өзара əрекеттесу үрдістеріне əртүрлі факторлар қатарының əсерін зерттеу. 1 хабарлама. К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O – H2O жүйесіндегі өзара əрекеттесу үрдісіне уақыттың əсері.


pdf iconХарламова Т.В.
Микротолқынды сəулелендіру, оның ерітінділерге əсер етуі жəне өсімдік материалдары компоненттерінің экстракциясы үшін қолданылуы. 2-ші хабарлама. Микротолқынды сəулелендірудің өсімдік материалымен өзара əрекеттесуі жəне табиғи қосылыстардын алу процесіне əсер ететін факторлар


pdf iconМұқанова М.С., Сычева E.С., Сейілханов Т.М., Ю В.К.
Пиперазиннің дитиоацетиленді туындыларын синтездеу


pdf iconЕлемесова Ж.К., Камунур К., Атаманов М.К., Лесбаев Б.Т., Шен Р.
Активтелген көміртек негізіндегі AN/Mg/C композитке ауыспалы металл оксидтерінің термиялық жəне жану сипаттамаларының əсерін зерттеу.


pdf iconСычева E.С., Мұқанова М.С., Ю В.К., Иманкулова К.Н., Сейілханов Т.М.
4-фенилнафтоксибутинилпиперазиндердің синтезі, құрылысы жəне PASS болжамды биологиялық активтілігі