pdf iconК. Х. Хакимболатова, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Қ. Т. Серікбаева, А. И. Никитина.
БЕНЗИЛАМИННІҢ ГЛИЦИДИЛ ТУЫНДЫСЫ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛ ЭФИРІ ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА ИОНИТПЕН МЫРЫШ ИОНДАРЫНЫҢ СІҢІРУІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. В. Харламова, С. Ж. Жұмағалиев, K. Д. Пiрəлиев.
KEЙБIР 9,10-АНТРАХИНОННЫҢ БIРОРНЫН БАСҚАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРIНЕ САЛЫСТАРМАЛЫ ТАЛДАУ


pdf iconН. А. Бектенов, С. Ж. Жумагалиев, А. К. Байдуллаева, К. А. Садыков.
КЕЙБІР АЛКИЛАЛМАСҚАН-2-ТИОФЕНИЛЭТАНОАТТАРДЫҢ МАСС-СПЕКТРЛЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ


pdf iconҚалибек Н., Тілеуберді Е., Оңғарбаев Е.Қ., Тілемісов А.
Резеңке үгіндісін термиялық өңдеу.


pdf iconА. Ж. Сарсенбекова, И. В. Фигуринене, И. В. Лосева, А. С. Махмутова, Ə. Ж. Сəрсенбек.
ДƏРУМЕНДЕР B1 ЖƏНЕ B2 ТЕРМИЯЛЫҚ ЫРЫДАУ КИНЕТИКАСЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ


pdf iconА. Г. Гасанов, С. Т. Алиева, И. Г. Аюбов, И. М. Мамедова, М. М. Гурбанова, С. Р. Халилова, Г. Д. Гасанова, А. М. Мамедова.
ЖОҒАРЫ ҚАНЫҚПАҒАН ҚЫШҚЫЛДАР C17 SERIESДИЕН СИНТЕ


pdf iconБалгышева Б.Д., Куанышева Г.С., Уракаев Ф.Х.,Ботамбай А.М., Жумагалиева А.Ж.
Механо-химиялық əдіс арқылы вермикулиттен бейорганикалық сорбент алу.


pdf iconХ. Х. Тургумбаева, Т. И. Бейсекова., Ж. У. Абдуалиева, М. Ж. Шанбаев.
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ҚҰРАМЫН НЕГІЗДЕУ


pdf iconТ. П. Дмитриев, Ч. Б. Даулбаев, Б. Г. Топанов, Е. Т. Алиев, З. А. Мансуров.
ПРЕПАРАТТАРЫН ӨНДІРЕТІН ҚОРЫТПАЛАРЫ ҮШIН БАЛАМАЛЫ ТƏСІЛІ РЕТІНДЕ 3D БАСЫП ШЫҒАРУ.


pdf iconБалгышева Б.Д., Куанышева Г.С., Ботамбай А.М., Алмурат Л.
Термиялық жағдайда өңделген вермикулиттің сорбциялық қасиеттері.


pdf iconЖ. Б. Кудьярова, А. В. Мироненко, А. Б. Казиева, З. А. Мансуров.
ЖОҒАРЫТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ШЫНЫ МАТА НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИОКСИДТІ (Mg, Ni, Cr) КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН МЕТАННЫҢ СИНТЕЗ ГАЗҒА КӨМІРҚЫШҚЫЛДЫ КОНВЕРСИЯСЫ ПРОЦЕСІНДЕ ЗЕРТТЕУ.


pdf iconЕ. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, С. Б. Рыспаева.
ЭПОКСИАКРИЛАТТАР СОПОЛИМЕРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ КОМПЛЕКСТҮЗУШІ ИОНИТТЕР АЛУ ЖƏНЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев.
НАНО ӨЛШЕМДІ ТИТАН ДИОКСИДІМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ВАНАДИЙ ОКСИДІМЕН П-КСИЛОЛДЫ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУ


pdf iconЮ. В. Казаков, К. Ж. Калдыбаева.
ТЕМПЕРАТУРА МЕН СУДЫҢ ТҰЗДЫЛЫҒЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, СУҒА АПАТТЫҚ ТӨГІЛГЕН МҰНАЙДЫҢ ЖАНУ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. Т. Мухаммадиев, В. Н. Ахмедов, К. Э. Рузиева.
АСҚАБАҚТЫҢ ҮНТАҚТАЛҒАН ДƏНІНЕН ЛИПИДТЕРДІҢ ШЕКТЕН ТЫС СО2-ЭКСТРАКЦИЯ ҮРДЕСІНЕ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫҢ ЖƏНЕ ТҰНДЫРУДЫҢ, АРАЛАСТЫРУДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconС. Х. Астанов, A. Р. Файзуллаев, Б. Раззоков.
РИБОФЛАВИН ШОҒЫРЛАНҒАН СУ ЕРІТІНДІСІНДЕ МОЛЕКУЛААРАЛЫҚ ӨЗАРА СПЕКТРОСКОПИЯ


pdf iconА. Н. Дюрягина, К. А. Островной, Д. Н. Исмагамбетова, К. Р. Салихова.
ПОЛИКОНДЕНСАЦИОНДЫ ЖƏНЕ ПОЛИМЕРЛІ ҚАБЫҚТҮЗУШІ ОРТАДА ББЗ ДЕЗАГРЕГИРЛЕЙТІН ƏСЕРІ


pdf iconК. К. Кудайбергенов, Г. О. Турешова, Г. Р. Нысанбаева, Е. К. Онгарбаев, З. А. Мансуров, С. Б. Любчик.
ТӨГІЛГЕН МҰНАЙДАН СЕБЕПТЕРІ МЕН КӨЗДЕРІ


pdf iconА. Р. Жұматаева, Л. Қ. Əбулəйісова, Г. К. Мұқұшева, Ғ. М. Байсаров, Р. Ж. Хасенова, С. М. Əдекенов.
ЦИРСИЛИНЕОЛ МОЛЕКУЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚАСИЕТТЕРІН КВАНТТЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ.


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская, А. И. Никитина.
ИК-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ƏДІС АРҚЫЛЫ V2O5 МЕН Cr2O3-ТЕН ҚАТТЫ ҚОСПАЛАРДЫҢ ҚЫЗДЫРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ФИЗИКА-ХИМИМЯЛЫҚ ӨЗГЕРЕІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Б. А. Мухитдинова, К. Х. Хакимболатова, А. И. Никитина, Н. Т. Даулеткулова, А. Т. Тасмагамбет.
ЭДЭ-10П АНИОНИТІМЕН ЖƏНЕ ОНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ РЕДОКС-ПОЛИМЕРЛЕРМЕН СТРОНЦИЙ (II) ИОНДАРЫН СІҢІРУ.


pdf iconГ. М. Мейрамғалиева*, Л. Э. Ағыбаева, Р. А. Маңғазбаева, Г. А. Мун.
ГИАЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ХИТОЗАН ҚАБАТТЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ƏДІСІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН МИКРОКАПСУЛАРЫН ДАЙЫНДАУ


pdf iconМ. Б. Умерзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Искаков, Р. Б. Сариева, Ж. Н. Қаінарбаева.
ТАБИҒИ МИНЕРАЛ МОНТМОРИЛЛОНИТ ЖƏНЕ АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕ ҮШТІК КОМПОЗИЦИАНЫ АЛУДЫҒЫ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕР


pdf iconА. Қ. Жармағамбетова, Қ. С. Сейтқалиева, А. С. Дарменбаева.
н-ГЕКСИН-2 ГИДРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН КРАХМАЛМЕН ТҰРАҚТАНДЫРЫЛҒАН НАНОӨЛШЕМДІ НИКЕЛЬ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫ


pdf iconС. Р. Конуспаев, І. Б. Өмірзақ, Д. Б. Тлеугабылова, Р. К. Нурбаева, А. Р. Бродский, А. Н. Саланов.
ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШ ОРТАДА МҰНАЙӨНДІРІСІНІҢ ІЛЕСПЕ ГАЗДАРЫН ҮЛГІЛЕУШІ ЖЕҢІЛ АЛКАНДАР ҚОСПАСЫН КОНВЕРСИЯЛАУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, А. И. Никитина, Е. А. Мельников, Н. Т. Даулеткулова.
КЕЙБІР АРОМАТТЫ АМИНДЕРДІҢ ЭПОКСИД ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ЖƏНЕ ПОЛИАМИНДЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТТЕРМЕН ЦИНК ИОНДАРЫН БӨЛІП АЛУ


pdf iconЖ. К. Кайырбеков.
КОКС ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЗІРГІ МƏСЕЛЕЛЕРІ


pdf iconТ. М. Сейілханов, А. Д. Серикбаева, Ə. Ə. Əбжаппаров, Ғ. Қазақпаев , О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко.
СИЫР, ЕШКІ, БИЕ ЖƏНЕ ТҮЙЕ СҮТІН ЯМР 1Н ЖƏНЕ 13С СПЕКТРОСКОПИЯ ƏДІСІМЕН САЛЫСТЫРА ЗЕРТТЕУ ƏДІСІ.


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Қ. О. Оразалиева, А. Ə. Батырбаева, О. Я. Сүлейменова.
ГУМИН ҚЫШҚЫЛЫН ТҮРЛЕНДІРУ ҮРДІСІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯҒА ТƏУЕЛДІЛІГІ


pdf iconА. Ш. Гасанов, А. Н. Мамедова, И. Г. Аюбов.
СИНТЕТИКАЛЫҚ МҰНАЙ ЦИКЛОПЕНТАНА ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР ТАЛДАУ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, О. Т. Сейілханов, Л. А. Назаренко.
3-(3-ЭТОКСИПРОПИЛ)-7-(3-ИМИДАЗОЛОПРОПИЛ)-3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАННЫҢ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕН СУПРАМОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІН ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. Б. Өмірзакова, Р. М. Ысқаков, В. Д. Кравцова, Р. Б. Сариева, А. П. Курбатов, Г. С. Асқарова, А. Аубакирова, А. Ахметова
ЛХТК АРНАЛҒАН КРЕМНИЙ-ҚҰРАМДЫ СОПОЛИМЕР НЕГІЗІНДЕ ЭЛЕКТРОЛИТТІК МЕМБРАНА