pdf icon

Е. Е. Ерғожин, С. Ж. Жумағалиев, Б. А. Мухитдинова, К. К. Кəкімболатова, А. Т. Тасмағамбет
1,4-БЕНЗОХИНОН САҚИНАСЫНДА 2-ОРЫН АЛМАСҚАН ТУЫНДЫЛАРДЫҢ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ


pdf iconА. Е. Малмакова, В. К. Ю, В. М. Кан, П. Даулетбай, Т. Е. Ли, А. Дулатбаев, А. Б. Қалдыбаева, Қ. Ж. Пірəлиев
1-(3-АМИНОПРОПИЛ)ИМИДАЗОЛ ӨСІМДІКТЕР ӨСІМІН ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ПРЕКУРСОР РЕТІНДЕ


pdf iconҚайыңбаева Р.А., Ағатаева А.А., Чернякова Р.М., Ермекова Қ.Е., Жүсіпбеков Ө.Ж.
Гексацианоферрат (III) -, ванадил- жəне никель (II)-құрамды жүйелердегі өзара əрекеттесу процесін зерттеу.
2-хабарлама. К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O – NiSO4·7H2O – H2O жүйесін зертте


pdf iconТакей Е., Таусарова Б.Р., Vig A.
Отқа төзімді целлюлозалы текстиль материалдарын натрий силикате мен полифосфат аммония негізінде зол-гель композимен алу


pdf iconЕрғожин Е Е., Калмуратова К.М., Бектенов Н.A., Байдуллаева А.К., Aбдрaлиева Г.Е.
Мұнaй қaлдығы жəне эпоксиaкрилaттaр негізіндегі комплекстүзуші кaтионит


pdf iconХарламова Т.В., Пірəлиев Қ.Ж.
Микротолқынды сəулелену, оның ерітінділерге əсер етуі жəне өсімдік шікізаттың компоненттерінің экстракция үшін қолдануы.
1-ші хабарлама. Микротолқынды экстракция жүйелері жəне олардың түрлері табиғи қосылыстарды алу үшін қолданыңыз


pdf iconЖұмаділов Т.Қ., Кондауров Р.Г.
Полиакрил жəне полиметакрил қышқылдары мен поли-4-винилпиридин негізіндегі интергельді жүйелердің лантан жəне церий иондарын бір мезгілде алу кезіндегі сорбциялық параметрлерінің салыстырмалы сипаттамасы


pdf iconБатырбеков Е.О., Жұмаділов Т.Қ., Өмірзакова М.Б., Борисова А.Е.
Полигидроксиэтилметакрилат негiзiндегі гидрогельдерден анестетиктерді бөлу


pdf iconTaлтенов A.A., Шамбилова Г.Қ.
Полиамидбензимидазолдың диметилацетамидтегі ерітінділерінің фазалық күйлері жəне реологиялық қасиеттері


pdf iconҚайырбеков Ж.Қ., Ермолдина Э.Т., Джелдыбаева И.М., Ахметов Т.
Кендерлік кен орны тақтасын тиімді пайдалану


pdf iconХарламова Т.В., Жұмағалиев С.Ж.
Хризазиннің кейбір туындыларының молекуларлық иондарының масс-спектрометриялық ыдыру ерекшіліктері


pdf iconЖұмаділов Т.Қ., Кондауров Р.Г., Иманғазы А.М.
Полиакрил жəне полиметакрил қышкылдары мен поли-4-винилпиридин жəне поли-2-метил-5-винилпиридин гидрогельдер ерітіндісіндегі электрохимиялық жəне конформациялық ерекшеліктері судағы жəне лантан нитраты


pdf iconЖұмаділов Т.Қ., Кондауров Р.Г., Хакiмжанов С.А., Иманғазы А.М.
Лантан иондарын сорбциялау барысында интергельді жүйедегі полиметакрил қышқылы жəне поли-4-винилпиридин гидрогелдерінің өзін-өзі ұйымдастырулары


pdf iconИзтелеу Б.М., Азимбаева Г.Е., Бакибаев А.А., Джиембаев Б.Ж.
Helianthus tuberosuse жемісінің экстрактивтілігін зерттеу


pdf iconКаюкова Л.А., Пралиев К.Д., Мырзабек А.Б.
О-арилсульфонил-β-(морфолин-1ил)пропиоамидоксимодердің синтезі жəне құрылысы


pdf iconМұсабаева Б.Х., Кливенко А.Н., Қасымова Ж.С., Оразжанова Л.К.
Интерполимерлі комплекстерді экологиялық мақсаттарда пайдалану


pdf iconХарламова Т.В.
9,10-антрахинонның табиғи туындылары жəне олардың микробқа қарсы қасиеттері


pdf iconИзтелеу Б.М., Азимбаева Г.Е., Бакибаев А.А., Джиембаев Б.Ж.
Helianthus tuberosus өсімдігінен полисахаридтерді бөлудің оңтайлы жағдайын анықтау


pdf iconҚасенов Б.Қ., Қасенова Ш.Б., Сағынтаева Ж.И., Түртүбаева М.О., Қунышбеков Е.Е.
Наноөлшемді LaCaCoCuMnO6 жəне LaCaNiCuMnO6 құрамды синтезі жəне оларды рентгенографиялық тұрғыдан зерттеу


pdf iconБуркеев М.Ж., Хамитова Т.О., Сарсенбекова А.Ж., Хавличек Д., Тажбаев Е.М., Иманбекова Ж.К., Болатбай А.Н.
П-ЭГМ/AК-Ni0-Co0, п-ПГМ/AК-Ni0-Co0 металл-полимерлі комплекстерінің каталитикалық қасиеттерін зерттеу


pdf iconБайназарова С.Р., Диярова Б.М., Лыгина О., Шурагазиева А.Т., Тапалова А.С., Жусупова Л.А., Аппазов Н.О.
Күріш қалдықтарын белсендірілген көмірге өңдеу


pdf iconҚасенов Б.Қ., Қасенова Ш.Б., Сағынтаева Ж.И., Қуанышбеков Е.Е., Түртүбаева М.О.
Наноөлшемді кобальт(никелит)-купрат-манганитер жəне оларды рентгенографиялық тұрғыдан зерттеу


pdf iconХрупов В.А., Ахметкəрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Жақсыбаева Г.Ш., Ордабаева А.Т., Байкенов М.И., Байкенов Г.Г.
Пирен гидрогидрлеуінің кинетикалық үлгісі


pdf iconНазаркулова Ш.Н., Алибек А.С., Нурсапина Н.А., Сатыбалдиев Б.С., Матвеева И.В., Гурин А.Н.
Қарағанды облысы Ақшатау кен орнының уран изотоптарының табылу формаларын зерттеу (Қазақстан)


pdf iconНазаркулова Ш.Н., Асадова Л.Т., Нурсапина Н.А., Матвеева И.В., Гурин А.Н.
Қазақстан көміріндегі уран изотоптарының мөлшері


pdf iconПралиев К.Д., Абдамбаев Д.А., Датхаев У.М., Омырзаков М.Т., Ахметова Г.С.
Адамантанкарбонқышқылының биологиялық белсенді амидтерінің синтезі


pdf icon Жұбанов Б.А. , Өмірзакова М.Б., Бойко Г.И., Алмабеков О.А., Кравцова В.Д., Мухамедова Р.Ф., Зайнуллина А.Ш., Ысқаков Р.М., Сариева Р.Б.
Алициклді полиимидтердің каталитикалық синтезі