pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, К. Х. Хакимболатова
ТРЕКТІК МЕМБРАНАЛАР: АЛУ ЖОЛДАРЫ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, А. Ө. Жұмадуллаева
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРЫН МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДА ШӨЛЕЙТТЕНГЕН ТОПЫРАҚТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconТ.В. Харламова
МИКРОТОЛҚЫНДАР СИПАТТАМАСЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ ҚЫЗДЫРУ ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯДА ЖƏНЕ ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫНДА МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ СƏУЛЕЛЕНУДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconА. Т Дюсекеева, А. Т. Кездикбаева, К. Ж. Кутжанова
ИТТРИЙ-МАГНИЙ ВИСМУТИТТІҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев, О. К. Югай, Қ. А. Кадирбеков
МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ТЕМІР-ХРОМ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА ЭТИЛБЕНЗОЛДЫҢ ТЕРМОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ДЕГИДРЛЕНУІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Р. Г. Кондауров
ТАБИҒИ НЕГІЗДІК ЖƏНЕ ҚЫШҚЫЛДЫҚ СИРЕК ТОРЛАНҒАН ГИДРОГЕЛЬ МАТРИЦАСЫНАН ЛАНТАН ИОНДАРЫН ДЕСОРБЦИЯЛАУДА ЭТИЛ СПИРТІ МЕН АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫН ДЕСОРБЕНТ РЕТІНДЕ САЛЫСТЫРУ


pdf iconE. С. Сычева, М. С. Мұқанова, Қ. Б. Ержанов Т. М. Сейілханов, Д. А. Абдамбаев, У. М. Датхаев, М. Т. Өмірзақов
1,5-ДИ(ПРОП-2-ИНИЛОКСИ)НАФТАЛИН НЕГІЗІНДЕ ДИАЦЕТИЛЕНДІ ГЛИКОЛЕЙН СИНТЕЗІ


pdf iconФ. Р. Ташмухамедов, А. Ж. Кутжанова, Г. Е. Кричевский
ЦЕЛЛЮЛОЗДІ МАТЕРИАЛДАРЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БОЯУ КЕЗІНДЕГІ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНИКАСЫ


pdf iconТ. В. Харламова, С. Ж. Жұмағалиев
ЭМОДИН ЖƏНЕ ОНЫҢ МЕТИЛ ЭФИРЛЕРІНІҢ МОЛЕКУЛAЛЫҚ ИОНДАРЫНЫҢ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯЛЫҚ ФРАГМЕНТАЦИЯСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


pdf iconА. А. Машенцева, Қ. Ө. Тұрапбай, Ə. М. Темір, А. Л. Козловский, А. Р. Крекешева, А. С. Сейтбаев, Д. Т. Нурпейсова
КОМПОЗИТТІ ТРЕКТІ МЕМБРАНАЛАР ҚҰРАМЫНДАҒЫ МЫС НАНОТҮТІКШЕЛЕРІНІҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫНА ТҮРЛЕНГЕН ТЕМПЛАНТТЫ ПОЛИМЕРДІҢ ƏСЕРІ


pdf iconЛ. Солиев, Б. М. Ибрагимова, М. Т. Жұмаев
К2SO4-К2CO3-КHCO3-H2O 0 °С ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕРІГІШТІК


pdf iconР. А. Қайыңбаева, А. А. Ағатаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Қ. Е. Ермекова
ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТ (III), ВАНАДИЛ– ЖƏНЕ НИКЕЛЬ (II) ҚОСЫЛЫСТАРЫ БАР ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ƏРЕКЕТТЕСУІ
1-хабарлама. К3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O/NiSO4·7H2O – H2O жүйесін зерттеу


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, Н. Т. Смағұлова, А. С. Малолетнев, А. Ж. Каирбеков, А. Б. Абдукаримова
ШҰБАРКӨЛ КЕН ОРЫНЫНЫҢ ТАС КӨМІР ШАЙЫРЫ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ ТОПТЫҚ ҚҰРАМЫН АНАЛИЗДЕУ


pdf iconЖ. Н. Қайнарбаева, А. М. Қартай, Р. Б. Сариева, Б. Қ. Доненов, М. Б. Өмірзакова
ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА СПИРУЛИНА БИОМАССАСЫНАН БИОЫДЫРАМАЛЫ ББЗ ӨНДІРУ ƏЛЕУЕТІ


pdf iconН. У. Қыстаубаева, T. Е. Жарқынбеқ, Р. М. Рахматулина, M. Ф. Фасхутдинов, A. E. Малмакова, С. С. Жумакова, Қ. Ж. Піралиев, В. К. Ю
1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-(ДИМЕТЕТОКСИФОСФОРИЛ)-4ГИДРОКСИПИПЕРИДИННІҢ БИОГЕНДІ МЕТАЛДАР ИОНДАРЫМЕН КЕШЕНДЕРІ: СИНТЕЗІ МЕН ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconТ. К. Джумадилов, Р. Г. Кондауров, Х. Химерсен, А. М. Иманғазы
ЭРБИЙ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ БАРЫСЫНДА ИНТЕРГЕЛЬДІ ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ПОЛИ-4-ВИНИЛПИРИДИН ГИДРОГЕЛЬДЕРІНІҢ ӨЗАРА ƏСЕРЛЕРІ


pdf iconЕ. Такей, Б. Р. Таусарова, А. Буркитбай
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ КОМПОЗИЦИЯ НЕГІЗІНДЕГІ ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫ ТЕКСТИЛЬ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ОТҚА ТӨЗІМДІЛІГІ


pdf iconА. Р. Жұматаева, Г. К. Мұқышева, Ғ. М. Байсаров, Д. Қ. Нұрқадіров, С. М. Əдекенов
ӨСІМДІКТЕРДІҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ПОЛИФЕНОЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАРЫ


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Р. Г. Кондауров, А. М. Иманғазы, С. А. Хакімжанов, Х. Химерсэн, Ғ. К. Есқалиева
ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ – ПОЛИ-4-ВИНИЛПИРИДИН ЖƏНЕ ПОЛИАКРИЛҚЫШҚЫЛЫ – ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИН ГИДРОГЕЛЬДЕРІНЕН ҚҰРАЛҒАН ИНТЕРГЕЛЬДЕРІМЕН КАЛЬЦИЙ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР


pdf iconА. Б. Ибрагимов, Л. Мамасалиева, Р. Ким, О. Мячина, Б. С. Zakirov, Б. Т. Ибрагимов, Ж. М. Ашуров, А. А. Мамадрахимов
п-НИТРОБЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫ МЕН МОНОЭТАНОЛАМИНМЕН МЫСТЫҢ АРАЛАС ЛИГАНД КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖƏНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconЕ. О. Батырбеков, А. Е. Борисова, М. Б. Өмерзакова
ПОЛИВИНИЛ СПИРТІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЖЕРГІЛІКТІ АНЕСТЕТТИКТЕРДІҢ СУДА ЕРИТIН ДƏРІЛІК ТҮРЛЕРI


pdf iconБ. С. Теміргазиев, Т. М. Сейілханов, О. А. Жұмабаев, О. Т. Сейілханов, Е. В. Минаева, А. К. Даиров, Б. И. Төлеуов, С. М. Əдекенов
D-ПИНИТОЛДЫҢ ЦИКЛОДЕКСТРИНДЕРМЕН СУПРАМОЛЕКУЛАЛЫ ӨЗІН-ӨЗІ ҚҰРАУЫ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, И. М. Джелдыбаева, Э. Т. Ермолдина
«КЕНДЕРЛІК» КЕН ОРНЫ ТАҚТАСЫН ГИДРОГЕНДЕУГЕ ƏРТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconК. Ж. Дюсенбиева
АНТИМИКРОБТЫҚ ПРЕПАРАТТАРМЕН ӨҢДЕЛГЕН ТЕКСТИЛЬ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ


pdf iconС. Ұсманов
XXI ҒАСЫРДЫҢ БЕС ЖАҺАНДЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР


pdf iconС. У. Усманов, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, Г. Т. Омарова
ҚҰРАМЫНДА ГУМАТЫ БАР ЖАҢА ПРЕПАРАТТАРДЫ АЛУ ЖƏНЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconГ. С. Ахметова, Ұ. Б. Исаева, Ф. М. Садырбаева, К. Д. Пірəлиев, Н. В. Коротецкая
ИНФЕКЦИЯҒА ҚАРСЫ ƏСЕРІ БАР ЦИКЛОПРОПАНКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЭФИРЛЕРІ


pdf iconЛ. А. Каюкова, Қ. Ж. Пірəлиев, А. Б. Мырзабек, Б.Т. Токсанбаева, В. Л. Бісмілда, Л. Т. Чингисова, А. Е. Гуляев, З. Т. Шульгау, Ш. Д. Серғазы
О-ТОЗИЛАТ-β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМ ЖƏНЕ 2-(ГЕТЕРОАМИН)-1,5-ДИАЗАСПИРО[4,5]ДЕКАН-1-ЕН-5-АММОНИУМ ХЛОРИДТЕРІНІҢ IN VITRO ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ЖƏНЕ ДИАБЕТКЕ ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconС. С. Кожабеков, Ə. Ə. Жубанов, Т. Жексенбек
ЭТИЛЕН-ВИНИЛАЦЕТАТТЫҢ ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН СОПОЛИМЕРІН ПАРАФИНДІ МҰНАЙДЫҢ ҚАТУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ТӨМЕНДЕТУДЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconГ. С. Ахметова, Ұ. Б. Исаева, К. Д. Пірəлиев, Н. В. Коротецкая, О. Т. Сейлханов
ФЕНИЛОКСИПРОПАРГИЛПИПЕРИДИНДЕР ҚАТАРЫНЫҢ ЖАҢА ТУЫНДЫЛАРЫН СИНТЕЗДЕУ