pdf iconН. А. Бектенов, Е. Е. Ергожин, С. Б. Рыспаева, К. А. Садыков, И. С. Молдагалиева, А. А. Маратова
МҰНАЙ ЖƏНЕ МҰНАЙ СОРБЕНТТЕРІ ЭКОЛОГИЯСЫ


pdf iconИ. Н. Əнуарбекова, Н. О. Əкімбаева, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов
ЭТИЛЕНДИАМИНДІ СЕЛЕКТИВТІ N-МОНОАЛКИЛДЕУ ЖƏНЕ ДИТИОКАРБОНИЛДЕУ


pdf iconБ. С. Темірғазиев, Т. М. Сейілханов, С. Тянах, А. М. Қожанова, О. Т. Сейілханов, Е. В. Минаева, Л. К. Сəлкеева, Б. И. Төлеуов, С. М. Əдекенов
2-ДЕЗОКСИ-20-ГИДРОКСИЭКДИЗОННЫҢ γ-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕН СУПРАМОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСУ КОМПЛЕКСІН АЛУ ЖƏНЕ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ƏДІСПЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconФ. Р. Ермаханова, С. Ұсманов, Г. Т. Омарова
ЖЕКЕ МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДТІК ҚОСЫЛЫСТАР МЕН ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ МЫРЫШ АЦЕТАТЫМЕН ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ ƏРЕКЕТТІ ПРЕПАРАТТАР АЛУДЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ.


pdf iconЖ. К. Каирбеков, И. М. Джелдыбаева, Э. Т. Ермолдина
КЕНДЕРЛІК КЕН ОРНЫ КӨМІРІН ГИДРОГЕНДЕУ ҮРДІСІНЕ КАТАЛИЗАТОР РЕТІНДЕ ТАБИҒИ КЕНДІ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ


pdf iconФ. Р. Ермаханова, С. Ұсманов, Г. Т. Омарова
ЖЕКЕ МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДТІК ҚОСЫЛЫСТАР МЕН ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ МЫРЫШ АЦЕТАТЫМЕН ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ ƏРЕКЕТТІ ПРЕПАРАТТАР АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconФ. Р. Ташмухамедов, А. Ж. Кутжанова
RUBIA TINCTORUM ЭКСТРАКТЫ МЕН ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ƏДІСІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫ ТЕКСТИЛЬ МАТЕРИАЛДАРЫН ҮЗДІКСІЗ ƏДІСПЕН БОЯУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Б. Е. Бегенова, Т. В. Ковригина, Е. А. Мельников
АНИЛИН, ЭПИХЛОРГИДРИН ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТПЕН ҚОРҒАСЫН (II) ИОНЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫН ЗЕРТТЕ


pdf iconШ. Н. Атауллаев, С. Ф. Фозилов, Б. А. Мавланов, В. Н. Ахмедов, А. У. Очилов
НИКЕЛЬ ЖƏНЕ МОЛИБДЕН ҚОСЫЛЫСТАРЫМЕН БЕЛСЕНДІРІЛІП ТЕРМОРЕГЕНЕРАЦИЯЛАНҒАН СаА-ТҮРІНДЕГІ ЦЕОЛИТТІ ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, З. М. Молдахметов, О. А. Нұркенов, А. Т. Ордабаева, М. И. Байкенов, Д. С. Исабекова
МАЗУТ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ ҮРДІСІНДЕГІ ЦЕОЛИТ НЕГІЗІНДЕ КОМПОЗИТТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconШ. Н. Атауллаев, Б. А. Мавланов, С. Ф. Фозилов, В. Н. Ахмедов, А. У. Очилов, М. М. Тилавова
МҰНАЙ ДЕАСФАЛЬТИЗАТЫН ГИДРОГЕНИЗАЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconБ. Қ. Қасенов, Ш. Б. Қасенова, Ж. И. Сағынтаева, М. О. Түртүбаева, Е. Е. Қунышбеков
ЖАҢА НАНОӨЛШЕМДІ (НАНОКЛСТЕРЛІК) КОБАЛЬТ (НИКЕЛИТ)-КУПРАТ-МАНГАНИТТЕРДІҢ СИНТЕЗІ


pdf iconБ. Д. Балгышева, Н. Сейтқали, Ш. Ғ. Мағабай, Ж. Самет
ҚҰРАМЫНДА Zn-БАР МИКРОТЫҢАЙТҚЫШЫН МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ АКТИВТЕУ АРҚЫЛЫ АЛУ


pdf iconН. М. Иванова, Е. С. Лазарева, Я. А. Висурханова, Е. А. Соболева
ПОЛИАНИЛИННІҢ АНИЛИНФОРМАЛЬДЕГИДТІ ПОЛИМЕРМЕН МЫРЫШҚҰРАМДЫ КОМПОЗИТТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖƏНЕ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconМ. М. Ныкмуканова, Б. К. Ескалиева, Г. Ш. Бурашева
VERBASCUM MARSCHALLIANUM ӨСІМДІГІНЕН RP-18 СОРБЕНТІ КӨМЕГІМЕН ФЛАВОНОИДТЫ БӨЛУ


pdf iconЖ. М. Ергалиева, Г. Е. Азимбаева
CARTHAMUS ӨСІМДІГІНІҢ ЖАПЫРАҒЫНАН ПОЛИФЕНОЛ ЭКСТРАКТЫЛАРЫН БӨЛУ ƏДІСТЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Р. Кұрмақызы, Д. Қ. Төлемісова, П. Б. Воробьев
3-МЕТИЛПИРИДИНДІ БУ КҮЙІНДЕ ТОТЫҚТЫРУДАҒЫ ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРДЫҢ ҚАСИЕТІНЕ ТИТАН ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ ДИОКСИДТЕРІНІҢ МОДИФИЦІРУШІ ƏСЕРІ


pdf iconА. Н. Гурин, С. Г. Солониникина, П. Рисс, Б. М. Уралбеков, Х. В. Матвееваю Е. Т. Чакрова
ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҰЯЛЫ ФАЗАЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ТАҢДАУ ТАҢБАЛАУ ЛЮТЕЦИЙ-177 ҮШІН DOTAELA


pdf iconВ. Д. Назарова, Е. В. Аханькова, А. Ө. Бектемісова
LINOSYRIS
VILLOSA ӨСІМДІГІНЕН КВЕРЦЕТИНДІ БӨЛІП АЛУ


pdf iconМ. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, Р. Б. Сариева, Ж. Н. Қайнарбаева
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ҚОСПАЛАРЫМЕН АРИЛАЛИЦИКЛДІ СОПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕГІ КОМПОЗИТТІ МАТЕРИАЛДАР


pdf iconН. О. Əкімбаева, С. А. Визер, Т. М. Сейілханов, Қ. Б. Ержанов
ЭТАН-1,2-ДИИЛДИКАРБАМОДИТИОАТ НАТРИЙДІ АЛКИЛДЕУ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пралиев, Г. Т. Дюсембаева, К. Акатан, Е. Шаймардан, С.К. Кабдрахманова
β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕРДІ ПИРИДИНДЕ АРТЫҚ БЕНЗОИЛИРЛЕУ КЕЗІНДЕ 1,3,5-ОРЫНБАСҚАН ИЗОКСАЗОЛДАРДЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconА. Н. Дюрягина, А. А. Луценко
ПОЛИЭФИРСИЛОКСАН СОПОЛИМЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ТИТАН ДИОКСИДІНІҢ ДИСПЕРСИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕ


pdf iconХ. Авчукир, Б. Д. Буркитбаева, А. М. Аргимбаева, Г. С. Рахымбай
ХЛОРИДТІ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН ҚАТТЫ ЭЛЕКТРОД БЕТІНДЕ ИНДИЙДІҢ БОЛІНУ КИНЕТИКАСЫ.


pdf iconГ. С. Бейсенова, Б. Д. Буркитбаева, А. М. Аргимбаева, Г. С. Рахымбай, Н. Н. Есалы
ЭЛЕКТРОРАФИНИРЛЕУ КЕЗІНДЕГІ ИНДИЙДІҢ ТАЗАЛЫҚ ДƏРЕЖЕСІНЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconҚ. А. Кадирбеков, Д. Қ. Жамбакин, А. Қ. Кадирбеков, А. У. Айтуреев, Қ. И. Иманбеков
АУЫР КӨМІРСУТЕКТЕРДІ КРЕКИНГЛЕУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КЛИНОПТИЛОЛИТ НЕГІЗІНДЕГІ АКТИВТІ ЖƏНЕ СЕЛЕКТИВТІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ


pdf iconГ. С. Ахметова, У. Б. Исаева, В. К. Ю, К. Д. Пралиев, Э. М. Сатбаева, Д. М. Кадырова, М. К. Амиркулова, Г. С. Смагулова, Т. М. Сейлханов
ЖЕРГІЛІКТІ АНЕСТЕЗИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ 1-ПРОПИЛ-4-КЕТОКСИМПИПЕРИДИН ФТОРБЕНЗОАТТАР


pdf iconР. М. Чернякова, Р. А. Қайыңбаева, А. А. Ағатаева, Қ. Е. Ермекова, Н. Н. Қожабекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
СІЛТІЛІК ОРТАДА ҚЫШҚЫЛМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕОЛИТ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАСЫН (ІІ) КАТИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ


pdf iconМ. Т. Ошакбаев, Е. А. Тусупкалиев, М. Н. Баимбетов, Ж. Н. Кайнарбаева, Г. Д. Байбатырова, Ж. С. Алимбеков
«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ АУМАҒЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН АЙМАҚТЫҢ ТАБИҒИ ШАРТТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Р. Г. Кондауров
ЦЕРИЙ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ БАРЫСЫНДА ИНТЕРГЕЛДІ ЖҮЙЕДЕГІ ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ПОЛИМЕРЛІК ГИДРОГЕЛДЕРІНІҢ ӨЗІН-ӨЗІ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ