pdf icon

Е. Е. Ергожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, С. Б. Рыспаева, К. М. Қалмуратова, А. К. Байдуллаев.
КЕЙБІР ЭПОКСИАКРИЛАТТАР СОПОЛИМЕРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА ХЕЛАТТҮЗГІШ ИОНИТПЕН МЫС (ІІ) ЖƏНЕ ҚОРҒАСЫН (ІІ) ИОНДАРЫН СОРЫП АЛ.


pdf iconМ. Б. Өмерзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Исқаков, Р. Б. Сариева, Ж. Н. Қайнарбаев.
АЛИЦИКЛДЫ ПОЛИИМИДТІ ЖƏНЕ ТАБИҒИ МИНЕРАЛ МОНТМОРИЛЛОНИТ НЕГІЗІНДЕГІ АЛЫНҒАН КОМПАЗИЦИЯНЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Х. Темел, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, Д. Дүйсенбай.
Cr (III) ИОНДАРЫНЫҢ НАТРИЙ ГУМАТЫМЕН СУЛЫ ОРТАДА ƏРЕКЕТТЕСУІ


pdf iconЕ. С. Ихсанов, Н. А. Султанова, Ж. А. Абилов, М. И. Чоудхари.
TAMARIX HISPIDA ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМ ЖƏНЕ ӨСУ НОРМАТИВІН РЕТТЕУ СУБСТАНЦИЯЛАР.


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Р. Г. Кондауров, С. А. Хакімжанов, Х. Химерсен, Г. К. Есқалиева СПОРТТЫҢ САҚТАНДЫРУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПОЛИМЕТАКЛИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ПОЛИ-4-ВИНИЛ ПИРИДИНІ ПОЛИМЕР ЖЕЛІСІНІҢ ӨЗІ-ҰЙЫМДАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ГИДРОГЕЛЬДІҢ НЕГІЗГІ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН ҚАТЫСУЫ


pdf iconЖ. Қ. Қайырбеков, А. С. Малолетнев, Н. Т. Смагулова, А. Н. Сабитова, Н. Сатжанов
ТАС КӨМІР ШАЙЫРЫНЫҢ ДИСТИЛЛЯТТЫ ФРАКЦИЯЛАРЫ МЕН ШИКІ КОКСОХИМИЯЛЫҚ БЕНЗОЛ ҚОСПАСЫН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДА ГИДРОГЕНИЗАЦИЯЛАУ (ГИДРОДЕАЛКИЛДЕУ)


pdf iconА. Г. Гасанов, А. М. Мамедова, И. Г. Аюбов, С. Т. Алиева, И. М. Мамедова.
ДИГИДРОКСИАЛКИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНДЕРДІ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Е. А. Мельников.
МЕМБРАНАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІ МЕМБРАНАЛАР


pdf iconА. Г. Гасанов, Э. Г. Мамедбейли, И. Г. Аюбов, И. М. Мамедова, М. М. Гурбанова, А. М. Мамедова.
НОРБОРНЕНДИКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ МОНОЭФИРЛЕРІН ДИЕНДІ СИНТЕЗДЕУ РЕАКЦИЯСЫ ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ АДДУКТІҢ ЖАЛПЫ ЖƏНЕ ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫМЫНА ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ.


pdf iconA. Е. Малмакова, О. Ахметсадық, Г. А. Далжанова, T. M. Сейлханов, K. Ж. Пірəлиев, K. Д. Берлин, В. К. Ю.
ФТОРФЕНИЛДІ α-АМИНОФОСФОНАТТАР: СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫСЫ.


pdf iconЭ. Г. Мамедбейли, И. Г. Аюбов, Г. Э. Гаджиева, С. В. Исмайлова.
ДИЛЬС-АЛЬДЕР РЕАКЦИЯСЫНДАҒЫ ХИРАЛЬДЫ ОРГАНИКАЛЫҚ КАТАЛИЗАТОРЛАР.


pdf iconК. К. Құдайбергенов, Г. Р. Нысанбаева, Г. О. Төрешова, Б. А. Байтимбетова, Е. Қ. Оңғарбаев, З. А. Мансұров.
ТЕРМОГРАФЕНИТ КӨМЕГІМЕН МҰНАЙ СОРБЦИЯСЫ ҮРДІСТЕРІНІҢ МЕХАНИЗМІ ЖƏНЕ ТЕРМОДИНАМИКАСЫ


pdf iconE. С. Сычева, Т. М. Сейілханов, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов.
1,5-БИС(АМИНОБУТИНИЛОКСИ)НАФТАЛИНДЕРДІҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ.


pdf iconЕ. А.Омаров, Р. У. Жаппарбергенов, Р. А. Турманов, М. И. Сыздыкбаев, К. Сəдуақасқызы, Н. О. Аппазов.
ПАЛЛАДИЙДІҢ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН АЛУ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ӨСІМДІК МАЙЫН ГИДРЛЕУ КАТАЛИЗАТОРЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, Д. Дүйсенбай.
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ГУМИНДІ МАТЕРИАЛДАРДЫ АҚТАУ ЖƏНЕ ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛАРЫН КӨГАЛДАНДЫРУҒА ҚОЛДАНУ.


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. В. Ковригина, Т. К. Чалов, Д. Қ. Төлемісова, Е. А. Мельников.
ИОНАЛМАСТЫРҒЫШ МЕМБРАНАЛАРДЫҢ ЖАҢА ЗЕРТТЕУЛЕР СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ МОДИФИКАЦИЯЛАУ


pdf iconР. Курмақызы, А. М. Иманғазы, Т. П. Михайловская, П. Б. Воробьев.
3-МЕТИЛПИРИДИННІҢ НИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫНА БУКҮЙІНДЕ ТОТЫҒУЫНА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БИНАРЛЫ V2O5–TiO2 ЖƏНЕ V2O5–ZrO2 КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconЛ. Ж. Жапарова, М. Ж. Бүркеев, Е. М. Тажбаев, Т. С. Жұмағалиева.
ТҮБЕРКҮЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ПРЕПАРАТ «П-АМИНОСАЛИЦИЛ ҚЫШҚЫЛЫМЕН» ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАНҒАН АЛЬБУМИНДІ НАНОБӨЛШЕКТЕРДІ СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. С. Мұқанова.
(3-МОРФОЛИЛ)ПРОПИЛДИТИОКАРБАМИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ АЛКИЛ ЭФИРЛЕРІНІҢСИНТЕЗДЕУ.


pdf iconӨ. Ж. ЖҮСІПБЕКОВ, Р. М. ЧЕРНЯКОВА, Р. А. ҚАЙЫҢБАЕВА, Н. Н. ҚОЖАБЕКОВА, А. А. АҒАТАЕВА, А. Ж. МУСАЕВА, Қ. Е. ЕРМЕКОВА.
ШАҢҚАНАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ ҚЫШҚЫЛМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕОЛИТІ АРҚЫЛЫ ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫН ҚОРҒАСЫН (ІІ) КАТИОНДАРЫНАН ТАЗАРТУ ПРОЦЕСІНЕ СОРБЕНТ МӨЛШЕРІ МЕН УАҚЫТТЫҢ ƏСЕРІ.


pdf iconД. Саматкызы, Е. С. Ихсанов, Н. А. Султанова, Ж. А. Абилов, М. И. Чоудхари.
TAMARIXHISPIDA БӨЛІГІНІҢ КЕЙБІР БАСТАПҚЫ ЖƏНЕ ЕКІНШІ МЕТАБОЛИТТЕРІН ТАЛДАУ


pdf iconБ. Абайылданов.
МҰНАЙ ШЛАМЫН ЖƏНЕ МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ӨҢДЕУ.


pdf iconД. Саматкызы, Е. С. Ихсанов, Н. А. Султанова, Ж. А. Абилов, М. И. Чоудхари.
БЕЛСЕНДІ МЕТАЛЛ ЖЕР ҮСТІ МАССАСЫНЫҢ ЦИТОТОКСИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖƏНЕ СОМАСЫН ТАЛДА


pdf iconЕ. О. Батырбеков, М. Б .Өмірзакова, А. Е. Борисова.
ПОЛИМЕРЛІК ҚАБЫРШАҚТАН АНЕСТЕТИКТЕРДІ БОСАТУ.


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Р. Г. Кондауров.
ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ПОЛИ-4-ВИНИЛПИРИДИН ГИДРОГЕЛДЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ ИНТЕРГЕЛДІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЛАНТАН ЖƏНЕ ЦЕРИЙ ИОНДАРЫНА СҰРЫПТЫЛЫҒЫ


pdf iconГ. Қ. Құдайберген, Г. К. Бүркеева, Е. М. Тажбаев, М. Ж. Бүркеев, А. В. Омашева, Н. А. Есентаева.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬФУМАРАТТЫҢ АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫМЕН РАДИКАЛДЫҚ СОПОЛИМЕРЛЕНУДІҢ КОНСТАНТАЛАРЫ МЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ


pdf iconХ. Исаков, С. Усманов, Р. Махмудов, И. Р. Аскаров, Н. Абдурахимова, К. Кабылбек.
25 ЖƏНЕ 75 ºС ТЕМПЕРАТУРАДА МЫРЫШ ЖƏНЕ МЫС АЦЕТАТТАРЫНЫҢ ТРИМЕТИЛЕНТЕТРАТИОМОЧЕВИНА ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕРІГІШТІКТІ ЗЕРТТЕ


pdf iconХ. Исаков, С. Усманов, И. Р. Аскаров, К. Кабылбек, Х. С. Усманов.
25 ЖƏНЕ 75 ºC ТЕМПЕРАТУРАДА МЫРЫШ ЖƏНЕ МЫС АЦЕТАТТАРЫНЫҢ ТРИМЕТИЛЕНТЕТРАТИОМОЧЕВИНА ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕРІГІШТІКТІ ЗЕРТТЕУ.


pdf iconЭ. Н. Рамазанова, С. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Ш. Байбащаева, Б. Толқын, Қ. Қабылбек.
БИОПРЕПАРАТ ЖƏНЕ ҚҰРАМЫНДА МАГНИЙ БАР ФОСФОРЛЫ ТЫҢАЙТҚЫШ НЕГІЗІНДЕ ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Ұсманов, Г. Т. Омарова, Э. Н. Рамазанова, Ш. Байбащаева, Б. Толқын, К. У. Махмұдов, Р. У. Махмұдов, Х. С. Ұсманов, Г. Тоқтар.
МАҚТА ЕГІСТІГІНДЕГІ ДИМЕТИЛОЛМОЧЕВИНА, МЫРЫШ ЖƏНЕ МЫС ФИТОҚОСЫЛЫСЫ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ ƏСЕРІ БАР КОМПОЗИЦИЯНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ, АГРОХИМИЯЛЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ.


pdf iconР. А. Қайыңбаева, А. А. Ағатаева, Н. Н. Қожабекова, Қ. Е. Ермекова, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, А. Ж. Мусаева.
ҚЫШҚЫЛМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕОЛИТ АРҚЫЛЫ КОНЦЕНТРЛІ ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫНАН ҚОРҒАСЫННЫҢ СОРБЦИЯЛАНУЫНА ТЕМПЕРАТУРА МЕН ҚОРҒАСЫН (ІІ) КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconБ. Т. Утелбаев, Э. Н. Сулейменов, А. Б. Утелбаева.
ЗАТ МАССАСЫ МЕН ЭНЕРГИЯ ЭКВИВАЛЕНТТІЛІГІ