МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconК. И. Иманбеков, В. К. Ю, K. Д. Пралиев
АНЕСТЕТИК КАЗКАИН-ГИДРОХЛОРИДIHIҢ ИК-СПЕКТРЛЕРІ МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 6-31G**, 6-311G**, 6-311+G** БАЗИСTEРІНДЕГІ КВАНТТЫҚ ХИМИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРІ


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская
ВАНАДИЙ-ХРОМ-ЦИРКОНИЙОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОР ҚҰРАМЫНЫҢ 3- ЖƏНЕ 4-ПИКОЛИН МЕН 3,4-ЛУТИДИН ҚЫШҚЫЛДЫҚ АММОНОЛИЗІНДЕГІ БЕЛСЕНДІЛІККЕ ƏСЕРІ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пралиев, А. Б. Узакова, Г. Т. Дюсембаева
БОУЛТОН-КАТРИЦКИЙДІҢ ҚАЙТА ТОПТАСУЫН ҚАРАСТЫРУ – 3,5-ОРЫНАЛМАСҚАН 1,2,4-ОКСАДИАЗОЛДАРДЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ (Бағдар)


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Е. Жұмасіл, Д. Дүйсенбай, Ж. А. Орынтаева
БЕЙТАРАПТАЛҒАН МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТАН ƏРТҮРЛІ МАТЕРИАЛДРА АЛУ


pdf iconА. А. Кабиева, А. М. Сəрсенов, Б. Г. Алматова, А. Т. Қапанова, Т. М. Төремұратов
МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ЦЕЛЛЮЛОЗА НЕГІЗІНДЕ АУЫЗ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ ҮШІН БОРСЕЛЕКТИВТІ СОРБЕНТТІ ЗЕРТТЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Қ. Ж. Масақбаева, Н. О. Мырзахметова
ФОСФОГИПС ПЕН НАТРИЙ ГУМАТЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ АГРОХИМИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ


pdf iconБейсекова Т.И., Тургумбаева Х.Х., Лапшина И.З., Сакиева З.Ж., Абильдаева А.Ж., Иканова М.С. ЖШС «Казфосфат» өндірісінің (фосфогипс) қалдықтарының инновационды потенциалының анализі


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Н. Н. Ойлер, О. Я. Сүлейменова
ҚҰРАМЫНДА ГУМАТЫ БАР ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ЖАҢА ТҮРЛЕРІН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ӨСІМДІКТЕР ӨСІРУ ҮШІН ҚОЛДАНУ


pdf iconА. М. Сəрсенов, А. А. Кабиева, А. Т. Бақтығалиева, Г. А. Омарова
ҚҰРАМЫНДА БАРЫ БАР АҒЫНДЫ СУДЫ МИКРОТЫҢАЙТҚЫШ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconА. Пидахмет, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина
ЭПИХЛОРГИДРИН OЛИГОМЕРІ МЕН 4-ВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТТЕРДІҢ ХРОМ (VI) ИОНЫНА ҚАТЫСТЫ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Н. И. Чухно, О. К. Югай, П. Б. Воробьев, И. A. Шлыгина
БИНАРЛЫ ЖƏНЕ ҮШТІК ОКСИДТІ ВАНАДИЙ-ТЕМІР КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ФАЗАЛЫҚ ҚҰРАМЫ МЕН ОЛАРДЫҢ 4-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ƏСЕРІ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева
"СаCl2−Na2O·МSiO2·nH2O" ЖҮЙЕСІНДЕ ТҰНДЫРЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІҢ СУДА ЕРІГІШТІГІ


pdf iconС. В. Вакал, Э. О. Карпович, Х. Х. Тургумбаева
ҚАРАТАУ ФОСФОРИТІНЕН АЛЫНҒАН ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫН ШОҒЫРЛАНДЫРУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева
АКТИВТІ КРЕМНИЙҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ЖƏНЕ ТӨЗІМДІ ЕРТІНДІСІН АЛУҒА рН-ТЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconА. Пидахмет, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина
МЕТАВАНАДАТ-ИОНДАРЫНЫҢ ЭПИХЛОРГИДРИН OЛИГОМЕРІ МЕН 4-ВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТKЕ СОРБЦИЯЛАНУЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. А. Чепуштанова, В. А. Луганов
ПИРИТТІ КОНЦЕНТРАТТАРДЫ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫН АЛУМЕН ЕКІ САТЫЛЫ КҮЙДІРУ


pdf iconН. А. Ақылбаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Р. Ə. Кайыңбаева, Г. Ш. Сұлтанбаева
КАЛЬЦИЙДІҢ МОНОГИДРАТТЫ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫҢ МЫС, МЫРЫШ ЖƏНЕ ҚОРҒАСЫН СУЛЬФАТТАРЫМЕН МЕХАНИКАЛЫҚ АКТИВТЕЛГЕН ҚОСПАЛАРЫН ФИЗИКАЛЫҚ- ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Хабарлама 1. ҚҰРАМЫНДА БІР СУЫ БАР КАЛЬЦИЙ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫҢ МЫРЫШ СУЛЬФАТЫ МОНОГИДРАТЫМЕН ҚОСПАСЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconН. О. Əкімбаева, И. Н. Əнуарбекова, М. С. Мұқанова, А. А. Куралов, Ш. Н. Аллаяров, Қ. Б. Ержанов, А. А. Муханова, Ж. А. Ержанова, Н. К. Тусупбаев
МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ КӨМІРСУТЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АЛКИЛЭТАНОЛАМИНДЕРДІҢ ДИТИОТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ФЛОТАЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ


Х. Х. Тургумбаева, Т. И. Бейсекова, И. З. Лапшина, М. Ж. Шанбаев, Р. Х. Тургумбаева, Н. Г. Суляева, И. Н. Керимбаева
ЖШС «КАЗФОСФАТ» «МТ» ЭКСТРАКЦИОНДЫ ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҒЫ – ФОСФОГИПСТЫҢ СЕДИМЕНТАЦИЯЛЫҚ АНАЛИЗІ


Н. А. Ақылбаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Е. Ə. Түсіпқалиев, Н. Н. Қожабекова
КАЛЬЦИЙДІҢ МОНОГИДРАТТЫ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫҢ МЫС, МЫРЫШ ЖƏНЕ ҚОРҒАСЫН СУЛЬФАТТАРЫМЕН МЕХАНИКАЛЫҚ АКТИВТЕЛГЕН ҚОСПАЛАРЫН ФИЗИКАЛЫҚ- ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Хабарлама 2. ҚҰРАМЫНДА БІР СУЫ БАР КАЛЬЦИЙ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫҢ МЫРЫШ СУЛЬФАТЫ МОНОГИДРАТЫМЕН ҚОСПАСЫН ЗЕРТТЕУ