МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconЕрғожин Е.Е., Чалов Т.К., Бегенова Б.Е., Хакимболатова К.Х.
Ультра-, микрофильтрацияға жəне керіосмосқа арналған жартылай өткізгіш мембраналар


pdf iconБатырбеков Е.О., Өмерзакова М.Б.
Альгинат микробөлшектерiне тилозин иммобилизациялау


pdf iconСычева E.С., Мұқанова М.С., Рахымбеков Ж.А., Ю В.К., Мұқанова Г.С.
2-(метиламино)этанолдың жəне хинолин-8-олдың дитиокарбаматтар синтезі жəне олардың тамырландырғыш активтілігі


pdf iconВисурханова Я.А., Иванова Н.М., Соболева Е.А., Мулдахметов З.М.
Мыс нанобөлшектерінде ацетофенонды электрокаталитикалық гидрирлеудегі.


pdf iconАппазов Н.О., Базарбаев Б.М., Диярова Б.М., Лыгина О.С., Шорағазиева А.Т., Ақылбеков Н.И.
Күріш сабаны мен мұнай шламын со-термолиздеу арқылы белсендірілген көмір алу


pdf iconАхметкəрімова Ж.С., Жақсыбаева Г.Ш., Мейрамов М.Ғ., Мусина Г.Н., Боғжанова Ж.Қ.
Коксохимия өндірісінде антрацен майының компоненттік құрамын анықтауда хроматографиялық əдістемені оңтайландыру


pdf iconЕрғожин Е.Е., Калиева Б.К., Калмуратова К.М., Садыков К.А., Бегенова Б.Е.
Өсімдік шикізаты мен глицидилметакрилат негізіндегі алынған сульфокатиониттермен Co2+ иондарын бөліп алу


pdf iconХарламова Т.В.
Табиғи қосылыстар химиясындағы микротолқынды экстракциялаудың «жасыл» бағытторы.
2-ші хабарлама: Микротолқынды экстракцияның экологиялық факторлері


pdf iconАппазов Н.О., Турманов Р.А., Жаппарбергенов Р.У., Диярова Б.М., Лыгина О.С., Шурагазиева А.Т., Акылбеков Н.И.
Күріш қауызы мен мұнай шламын со-термолиздеу арқылы белсендірілген көмір алу


pdf iconСатаева С.С., Имангалиева А.У.
Атырау мұнай өңдеу зауытындағы күкірттің физика-химиялық көрсеткіштері


pdf iconЕргожин Е.Е., Чалов Т.К., Мельников Е.А.
Əртүрлі органикалық қосылыстар негізінде палладийді сорбциялық бөліп алу


pdf iconЕлемесова Ж.К., Шен Р.
Металорганикалық құрылым негізіндегі энергетикалық отындар: аммоний мен магний нитратының жануына əсері


pdf iconСатаева С.С., Имангалиева А.У.
Мұнай қалдықтарын күкіртті цемент алуда қолдану


pdf iconМатаев М.М., Саксена С.М., Абишева Н.Б., Турсинова Ж.И., Абдраймова М.Р., Оналбек Г.С.
Gd(1-Х)МeCr0.5Fe0.5O3( Me = Ca, Mg, x0,7) құрамды хромит – феррит гадолинийдің синтезі мен рентгенографиялық талдауы


pdf iconҰсманов С., Омарова Г.Т., Байбащаева Ш., Рамазанова Э.Н., Толқын Б., Махмұдов Р.У., Ұсманов Х.С.
Байытылған тыңайтқыштардың физикалық-химиялық жəне тауарлық қасиеттері


pdf iconДжакупова Ж.Е., Жатканбаева Ж.К., Берденов С.М.
Мұнайдың ығыстыруын арттыру үшін аса тұтқырлы мұнайлардың физика-химиялық ерекшеліктерін зерттеу


pdf iconӨмірзақова М.Б., Кравцова В.Д., Сариева Р.Б., Ыскаков Р.М.
Алициклді полиамид пен табиғи минералды монтмориллонит негізіндегі қосылыстар


pdf iconМалмакова А.Е., Ю В.К., Пралиев К.Д., Искакова Т.К., Сейлханов Т.М.
1-(3-бутоксипропил)пиперидин-4-он пиперазин орынбасқан биспидин туындыларының синтоны ретінде


pdf iconПірəлиев К.Д., Омарова Р.А., Бошкаева А.К., Дюсенова Н.Ж., Бекежанова Ф.А., Ахметова Г.С.
Кванттық химия əдістерінің көмегімен пиперидин туындысын талдау


pdf iconЧернякова Р.М., Жүсипбеков Ө.Ж., Əбетаева С.А.
K3[Fe(CN)6]/ K4[Fe(CN)6] ·3Н2О – FeSO4·7H2O–Н2О жүйелерінінң ягр-спектрлік əдісі бойынша зерттеулер


pdf iconӨмірзақова М.Б., Кравцова В.Д., Сариева Р.Б., Ыскаков Р.М.
Полимерлік композициялар, түрлендірілген монтмориллонитпен