МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconЕргожин Е.Е., Чалов Т.К., Ковригина Т.В., Мельников Е.А. Қазақстандағы мұнай өңдеу өнеркəсібі мен мұнай өнімдері нарығының қазіргі жағдайы


pdf iconЖүсіпбеков Ө.Ж., Чернякова Р.М., Ағатаева А. А., Ермекова Қ.Е., Қайыңбаева Р.А.
K 3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O/NiSO4·7H2O – H2O жəне K 3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O– NiSO4·7H2O – H2O жүйелеріндегі өзара əрекеттесу процесіне кейбір факторлардың əсерін зерттеу.
3-хабарлама. K3[Fe(CN)6] – VOSO4·3H2O – H2O жүйесіндегі өзара əрекеттесу өнімдерінің құрамына VOSO4·3H2Oконцентрациясының əсерін ИҚ-спектроскопия əдісі арқылы зерттеу


pdf iconҚайнарбаева Ж.Н., Қартай А.М., Сариева Р.Б., Доненов Б.Қ., Өмірзакова М.Б.
Кең көлемді Аrthrospira platensis өндірісіне жарамды биомассалар алудың баламалы əдістерін жасау


pdf iconШамет Д., Ағыбаева Л.Э., Маңғазбаева Р.А., Мун Г.А.
Геллан мен акрилаттар негізінде үшкомпонентті гидрогелдерді алу


pdf iconІзбергенова М.М., Кутжанова А.Ж., Дюсенбиева К.Ж.
Золь-гель композициясының тоқыма материалдарының физика-механикалық қасиеттеріне əсерін зерттеу


pdf iconВоробьев П.Б., Михайловская Т.П., Югай О.К., Серебрянская А.П., Қурмақызы Р., Иманғазы А.И.
β- жəне γ-пиколиндердің тотығуында ванадий титан оксидтік катализаторлардың промоторлау туралы


pdf iconҚайырбеков Ж.Қ., Джелдыбаева И.М.
Кендерлік кен орны тақтатасы қатысында мазуттың термиялық ыдырауына ультрадыбыстың əсері


pdf iconКаюкова Л.А., Пралиев К.Д., Мырзабек А.Б., Esatidou M.F., Liarasa K.S., Geronikaki A.A.
β-аминопропиоамидоксимдердің О-сульфоарил туындыларының антиоксидантты белсенділігін зерттеу


pdf iconХарламова Т.В.
Табиғи қосылыстар химиясындағы микротолқынды экстракциялаудың «жасыл» бағытторы. 1-ші хабарлама. Аналитикалық процедурлардың экологиялығын бағалау əдістері


pdf iconДюрягина А.Н., Островной К.А., Накиев Т.Р., Салихова К.Р.
Алкидті-уретанды суспензиялардың агрегативтік жəне сеиментациялық тұрақтылығына пигменттер табиғатының əсері


pdf iconШалабаев Ж.С., Өскенбай А.Қ., Оразбай П.Е., Дуйсенкулова А.Ш.
CuS/S нанокомпозитін гидротермиялық жолмен синтездеу жəне сипаттамасы


pdf iconЖүсіпбеков Ө.Ж., Нұрғалиева Г.О., Баяхметова З.К., Шакирова А.Қ., Дүйсенбай Д.
Түрлендірілген гуматтың хром жəне марганец иондарымен əрекеттесуі


pdf iconБешимов Ю.С., Раджабова В.Э., Ахмедов В.Н.
Бидай крахмалы өндірісінің өзекті мəселелері


pdf iconДжантураева А.М., Туребекова Г.А., Дəуренбеков Қ.Н., Омиркулов А.Ш.
Phlomis salicifolia-ның шикізатының жəне сығындысының элементтік құрамы.


pdf iconБатырбеков Е.О., Өмерзакова М.Б., Утельбаева З.Т.
Поливинилпирролидон негiзiнде жаңа суда еритiн мексидолдың дəрілік түрлерiн əзірлеу


pdf iconМойса Р.М., Василина Г.К., Умбеткалиева К.М., Абильдин Т.С.
Al-HMS негізіндегі бифункционалды катализатордың қатысуымен н-гексадеканды гидроизомерлеу


pdf iconƏубəкірова Г.Б., Қойлыбек Ұ.Ү., Сейілханов T.M.
Қыша майы негізінде коррозия ингибиторын синтездеу


pdf iconДəуренбек М.Ə., Мажибаев А.К., Надиров Р.К.
Сульфидтерді синтездеудің баламалы əдісі ретінде күкіртті прекурсорлы металдардың кешенді қосылыстарының термолизі


pdf iconҚаирбеков Ж.Қ., Кішібаев Қ.О., Джелдыбаева И.М., Абильмажинова Д.З., Баймолда А.Ж.
Лай сульфидті батпақтан (пелоид) гуминдік заттарды бөліп алу əдісі


pdf iconМатаев М.М., Патрин Г.С., Сейтбекова К.Ж., Турсинова Ж.И., Абдраймова М.Р.
Хромитті-манганиттерді синтездеу жəне рентгенқұрылымды зерттеу


pdf iconРахимова А.К., Галеева А.К. Литий темір фосфатының синтездеу əдістері: микротолқынды синтез LiFePO4 синтезі үшін перспективті əдіс


pdf iconНазарова В.Д., Бектемісова А.Ө., Қарабекова Н.Е., Усков Н.В., Михальчук Л.С.
Linosyris villosa өсімдігінен липидтерді анықтау


pdf iconДмитриев П.С., Фомин И.А., Нестеренко А.В., Островной К.А.
Солтүстік Қазақстан облысының көлдеріндегі органминералдық ресурстар негізін пайдаланып сапропель сығындысын алу


pdf iconНиязбекова А.Б., Шакиров Т.А.
Бейорганикалық ортофосфатты композициялардың ингибирлеу қабілетін зерттеу


pdf iconЮгай С.М., Шахобутдинов С.Ш., Атаханов А.А., Рашидова С.Ш.
Bombyx mori хитозаны жəне оның туындыларын ИҚ-спектроскопиялық зерттеу


pdf iconСеребрянская А.П., Югай О.К., Кадирбеков К.А.
Полиакрил қышқылымен модифицирленген цеолиттік катализаторлар: синтезі жəне этил-трет-бутил эфирін алудағы каталитикалық қасиеттері


pdf iconАбдуразова П.А., Қошқарбаева Ш.Т., Сатаев М.С., Райымбеков Е.Б.
Əртүрлі қоспалармен модифицирленген никель фосфидін алудың химиялық əдісі