МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconА. Пидахмет, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина
ЭПИХЛОРГИДРИН OЛИГОМЕРІ МЕН 4-ВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТТІҢ Ni2+ ИОНЫН СІҢІРУІ


pdf iconА. К. Аяпбергенов
ЛИТИЙ МЕН ЛИТИЙТЕКТЕС АТОМДЫҚ ИОНДАРДЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ, ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЖЫЛДАМДЫҚТЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ ƏДІСІ. II хабарлама


pdf iconА. Н. Дюрягина, Ю. С. Сидоренко, К. А. Островной, Д. Н. Исмагамбетова, А. А. Кондратов
АМИНДІ ББЗ-ДЫҢ УАЙТ-СПИРИТТЕГІ ЕРІТІНДІЛЕРІНІҢ КӨЛЕМДІК-БЕТТІК ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconН. М. Иванова, Я. А. Висурханова, И. А. Пустолайкина
АНИЛИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ТРИМЕРЛЕРІНІҢ КЕШЕНІНДЕ КІШІ КЛАСТЕРЛЕРІМЕН НИКЕЛЬ МЕН МЫСТЫҢ МОЛЕКУЛААРАЛЫҚ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫН КВАНТТЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРДЕЛЕУ


pdf iconМ. Ю. Лежнева, А. Д. Козуева
БЕТУЛИННЕН ТОТЫҚҚАН ТУЫНДЫЛАР АЛУДЫҢ ЖАҢА ЖОЛЫ


pdf iconА. Н. Дюрягина, Ю. С. Сидоренко, К. А. Островной
АЛКИДТІ-УРЕТАНДЫ КОМПОЗИЦИЯЛАРДА ТИТАН ДИОКСИДІНІҢ ДЕЗАГРЕГАЦИЯЛАНУ ҮРДІСТЕРІНІҢ ДАМУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconК. Иманбеков, М. Ж. Сатыбаева, Ж. Н. Кайнарбаева, К. Д. Пралиев
β-СД МЕН ЭТАМБУТОЛДЫҢ БІРІККЕН КОМПЛЕКСІН СИНТЕЗДЕУ


pdf iconА. Н. Дюрягина, К. А. Островной, Д. В. Дорошенко
АЛЛЮМИНИЙ ҰНТАТЫ НЕГІЗІНДЕГІ СУСПЕНЗИЯНЫҢ СЕДИМЕНТАЦИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ДИСПЕРСІЛІГІНЕ ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИННІҢ ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. Е. Агелменев, С. М. Братухин, З. М. Молдахметов, В. В. Поликарпов, Г. С. Бектасова, Д. Ерболатұлы
КЛАСТЕРДЕ С60 ФУЛЛЕРЕННІҢ БІР МОЛЕКУЛАСЫ БАР ЖАҒДАЙДА НЕМАТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚ КРИСТАЛЛДАРДЫҢ ТƏРТІБІН МОДЕЛЬДЕУ


pdf iconХ. К. Исмаилова, Е. Е. Ерғожин, А. И. Никитина, А. Т. Тасмагамбет, Б. Ə. Мұхитдинова
ПОЛИЭТИЛЕНИМИН ЖƏНЕ ТЕТРАХЛОР-п-БЕНЗОХИНОН НЕГІЗІНДЕ ТОТЫҒУ-ТОТЫҒЫСТАНУ ПОЛИМЕРДЕР


pdf iconМ. Е. Агелменев, С. М. Братухин, З. М. Молдахметов, В. В. Поликарпов, О. Б. Иргашева, М. М. Букенов
НАНОТҮТІКТЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН КЕЙБІР СҰЙЫҚ КРИСТАЛЛДАРДЫҢ ТƏРТІБІНІҢ ДИНАМИКАСЫ


pdf iconИ. С. САПАРБЕКОВА, З. М. АРҒЫНБАЕВА, А. Н. ОРАЗЫМБЕТОВА, Б. ЕРЖАН, Т. Қ. ЖҰМАДІЛОВ.
ЕКІНШІЛІК БУТИЛ СПИРТІНДЕ АЛЫНҒАН ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ МЕН НАТРИЙ ТЕТРАФЕНИЛБОРАТЫ ЖҮЙЕСІ КОМПЛЕКСТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМТҮЗУІ


pdf iconК. С. СМАИЛОВА., Г. Е. АЗИМБАЕВА, Б. М. БУТИН/
URTICA DIOCA L. ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ


pdf iconР. И. Батькаев, И. И. Батькаев, У. К. Бішімбаев, Л. В. Дыгай, Е. Г. Евдокимова
ОРГАНОМИНЕРАЛДЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШТАР ӨНДІРІСІНДЕ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРДЫ КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ


pdf iconНаймангазы А., Азимбаева Г.Е., Бутин Б.М. HELIANTNUS TUBEROSUS гүлінің құрамындағы аминқышқылдарын жəне органикалық еріткіштердегі экстрактысын физика-химиялық əдістермен зерттеу


pdf iconБ. М. ИЗТЕЛЕУ, Г. Е. АЗИМБАЕВА, Г. Н. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА.
ТОПИНАМБУРДЫҢ ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ


pdf iconТ. П. Михайловская, Н. И. Чухно, А. Н. Шолакова, П. Б. Воробьев
ТОЛУОЛДЫҢ ПАРОФАЗАЛЫҚ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҒУЫ


pdf iconЭ. Б. Қозыбакова, С. У. Усманов, У. М. Тойпасова, М. М. Исахова
КОМПЛЕКСТІ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Д. Фазылов, О. А. Нүркенов, Т. С. Животова, А. Е. Əрінова
N-МЕТИЛ-1-[R-ФЕНИЛ]ФУЛЛЕРЕНО-С60[1,9с]ПИРРОЛИДИНДЕРДІҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ


pdf iconА. П. Серебрянская, А. Н. Шолакова, П. Б. Воробьев
ЦИРКОНИЙ ЖƏНЕ НИОБИЙ ОКСИДТЕРІМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ВАНАДИЙОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДАҒЫ ТОЛУОЛДЫҢ ПАРОФАЗАЛЫҚ ТОТЫҒУЫ


pdf iconХ. Х. Тургумбаева, Т. И. Бейсекова, И. З. Лапшина, И. Н. Керимбаева, М. Ж. Шанбаев, Н. К. Манауова, А. К. Аякешева
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ ЖЕРГІЛІКТІ ШИКІЗАТ БАЗАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ


pdf iconБ. А. Жубанов, М. Б. Умерзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Искаков, Р. Б. Сариева, Ж. Н. Кайнарбаева
НЕГІЗГІ ҮШ КОМПОЗИЦИЯЛЫ АЛИЦИКІЛДІ ПОЛИИМИД, ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ БІРНЕШЕ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconЕ. А. Ахметов, С. С. Еденбаев
ХИМИЯЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРДІҢ ШЫҒЫН КӨЛЕМІН АЗАЙТУ ҮШІН СОРБЕНТ РЕГЕНЕРАЦИЯСЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РЕЖИМІН ЖАҚСАРТУ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқақов
ПОЛИМЕРЛІК КЕУЕК ЖАРҒАҚТЫ МАТЕРИАЛДАР. НЕГІЗГІ АЛУ ƏДІСТЕРІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНУ АЙМАҚТАРЫ


pdf iconХ. А. Суербаев, Г. Ж. Жаксылыкова, Н. Б. Курманкулов
ИЗОБУТИЛЕНДІ КӨМІРТЕК МОНОКСИДІ ЖƏНЕ L-МЕНТОЛМЕН ГИДРОМЕНТОКСИКАРБОНИЛДЕУ. L-МЕНТИЛИЗОВАЛЕРАТ КЕҢІСТІК ҚҰРЫЛЫСЫ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пралиев, Г. П. Байтурсынова, К. Акатан, Е. Шаймардан
β-АМИНОПРОПИОНИТРИЛДЕРДІҢ ЛАВЕССОН РЕАГЕНТІМЕН ƏРЕКЕТТЕСУІНІҢ ШАРТТАРЫН ЖАСАУ


pdf iconА. А. Кабиева, А. М. Сарсенов, А. Ж. Жакыпова, Б. Г. Алматова, Т. М. Туремуратов, Ж. А. Айбасова
ЗИЯНДЫ ХРОМДЫ АҒЫН СУЛАРДЫҢ ЭКСТРАКЦИЯЛЫ-СОРБЦИЯЛЫ РЕГЕНЕРАЦИЯЛАУ ƏДІСІН ИГЕРУ