МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, К. Х. Хакимболатова
СИНТЕТИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ТАБИҒИ СОРБЕНТТЕР ЕРІТІНДІСІНЕН РЕНИЙ ИОНЫН АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconК. Канитар, Д. Н. Нарбаева, Л. А. Соколова, Қ. Д. Пірəлиев, Ж. Мырзабеков, Т. М. Сейлханов, В. К. Ю.
1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-(3-ФЕНОКСИБУТОКСИЛ)- 4-[(2-МЕТИЛПИРИДИЛ-5)ЭТИНИЛ]ПИПЕРИДИН СИНТЕЗНІҢ, ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚАСИЕТІ


pdf iconА. Н. Дюрягина, К. А. Островной, Ю. С. Сидоренко, Д. Н. Исмагамбетова.
ҚАБЫҚТҮЗУШІ ТАБИҒАТЫНЫҢ ЛАКБОЯУЛЫҚ КОМПОЗИЦИЯЛАРДАҒЫ ПИГМЕНТ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ДЕЗАГРЕГАЦИЯЛАНУ ҮРДІСТЕРІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская.
ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДАҒЫ 2,3-ЛУТИДИН ҚЫЩҚЫЛДАНДЫРАТЫН АММОНОЛИЗІНІҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ХРОМ ОКСИДІ (ІІІ) ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ (IV) ТҮРЛЕНДІРУІНІҢ ƏСЕРІ


pdf iconА. Н. Дюрягина, Е. А. Кулёмина.
ЖАНАСУШЫ ФАЗАЛАР ТАБИҒАТЫНЫҢ ЛАКБОЯУ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНДАҒЫ АДСОРБЦИЯ ҮРДІСТЕРІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, Э. Н. Рамазанова, Қ. Қабылбек.
МОНОМЕТИЛОЛМОЧЕВИНАНЫҢ НАТРИЙ БИКАРБОНАТЫМЕН ХИМИЯЛЫҚ ӨЗАРА ƏРЕКЕТЕСУІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, Н. И. Чухно.
ВАНАДИЙОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА МЕТИЛАРОМАТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ТОТЫҚТАНДЫРАТЫН АММОНОЛИЗІ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ КИНЕТИКАСЫН МОДЕЛЬДЕУ


pdf iconТ. П. Михайловская, Н. И. Чухно, П. Б. Воробьев.
БИНАРЛЫ V-SN-O-КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДАҒЫ 4-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconЗ. Ж. Сакиева, Г. В. Курбанова, Г. С. Жаксыбаева.
ҚҰРАМЫНДА АЗОТЫ БАР БИФУНКЦИОНАЛДЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ПОЛИМЕРЛІК АДСОРБЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУ


pdf iconМ. Б. АХТАЕВА, Г. Е. АЗИМБАЕВА, Б. М. БУТИН.
ШАШЫРАТҚЫНЫҢ (CICHORIUM) ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІНІҢ (ГҮЛІ, САБАҒЫ, ЖАПЫРАҒЫ) ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ


pdf iconБалтабаева Ж.Т., Азимбаева Г.Е., Бутин Б.М.
Arctium lappa өсімдігінің 90, 70, 40% этил спиртіндегі ерітінділерін газ хроматографиялық əдіспен анықтау


pdf iconНазиолла Н., Азимбаева Г.Е., Бутин Б.М.
Еlaeagnus angustifolia гүлінің 40, 70, 90% этил спиртіндегі ерітінділерін газды хроматографиялық əдіспен анықтау


pdf iconЫбраева С.С., Пірəлиев Қ.Д., Ысқақова Т.Қ., Малмакова А.Е.
1-(2-этоксиэтил)-4-алкинилпиперидолдар – фармакологиялық белсенді заттар алудың маңызды синтондары


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Д. Дүйсенбай, Ə. С. Таубаева.
«НАТРИЙ ГУМАТЫ – ТЕМІР (III) СУЛЬФАТЫ» ЖҮЙЕСІНДЕГІ ƏРЕКЕТТЕСУ


pdf iconЛ. Қ. Эбулəисова, Л. А. Исайынова, К. Ж. Құтжанова, С. О. Кенжетаева, А. М. Жұмақаев, Ə. М. Əлмағамбетов, Г. Хабдолда, Б. И. Төлеуов, С. М. Əдекенов.
20-ГИДРОКСИЭКДИЗОН МОЛЕКУЛАСЫНЫҢ РЕАКЦИЯҒА ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ КВАНТТЫ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ ЖƏНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК БИОСКРИНИНГІ


pdf iconМ. Е. Агельменев, З. М. Мулдахметов, С. М. Братухин, В. В.Поликарпов.
ЭЛЕКТРЛІК ӨРІСТІҢ БІРНЕШЕ С60 ФУЛЛЕРЕН МОЛЕКУЛАЛАР БАР НЕМАТТЫҚ СҰЙЫҚ КРИСТАЛЛДАРҒА ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІН ЗЕРТТЕЙТІН ЖҰМЫС


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Д. Дүйсенбай, Ə. С. Таубаева.
ТЕМПЕРАТУРА МЕН УАҚЫТТЫҢ НАТРИЙ ГУМАТЫНЫҢ ТЕМІР (III) СУЛЬФАТЫМЕН ƏРЕКЕТТЕСУ ҮРДІСІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова, В. И. Капралова, Т. Шаймардан.
КЕУЕКТІ КАЛЬЦИЙ СИЛИКОФОСФАТЫНЫҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. К. Доненов, К. Иманбеков, М. Ж. Сатыбаева, Ж. Н. Қайнарбаева, М. Өмірзақ, Е. Е. Ерғожин.
ТАБИҒИ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ГХ-МС АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ


pdf iconГ. Н. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, Г. Е. АЗИМБАЕВА, Б. М. ИЗТЕЛЕУ.
DAHLIA CULTORUM «EVELINE» ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРЫН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ƏДІСТЕРМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Е. Жұмасіл, Д. Дүйсенбай, Ə. С. Таубаева.
ƏР ТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫІҢ КОБАЛЬТПЕН КОМПЛЕКС ТҮЗУІНЕ ƏСЕРІ