МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Қ. Т. Серікбаева, А. И. Никитина
Zn2+ ИОНЫНА ҚАТЫСТЫ ЭПОКСИДТЕЛГЕН МОНОЭТАНОЛАМИННІҢ ВИНИЛДІК ЭФИРІ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛДІ ЭФИР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА АНИОНИТТІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ


pdf iconЛ. И. Саурамбаева, П. Б. Воробьев, И. А. Шлыгина
ҚҰРАМЫНДА ВАНАДИЙ БАР ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН КАТАЛИЗАТОРЛАРДА γ-ПИКОЛИННІҢ ИЗОНИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫНА ТОТЫҒУЫ


pdf iconC. С. Қалдаева, Н. А. Долгова, Х. Химэрсэн, И. Ержан, Т. К. Жұмаділов
ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ПОЛИ-4-ВИНИЛПИРИДИН НЕГІЗІНДЕГІ ИНТЕРГЕЛ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КӨЛЕМДІК ГРАВИМЕТРЛІК ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, Э. Н. Рамазанова, Э. Б. Қозыбакова
ҚҰРАМЫНДА ФОСФОРЫ БАР БИОТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰНАРЛЫҒЫНА ЖƏНЕ АРТЫҚ ӨНІМ АЛУҒА ƏСЕРІ


pdf iconБ. Д. Маденов, А. Р. Сейтназаров, Ш. С. Намазов, А. М. Реймов
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ФОСФАТ ШИКІ ЗАТТЫ ҚОСЫМШАЛЫ АММИАКТЫ СЕЛИТРА БАЛҚЫТПАСЫНЫҢ РЕОЛОГИК ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconҚ. А. Аяпбергенов
БЕРИЛИЙГЕ ҰҚСАС АТОМДЫҚ ИОНДАРДА СИПАТТАЙТЫН КЕЙБІР ШАМАЛАРДЫ Н.БОРДЫҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ƏДІСІМЕН АҢЫҚТАУ. III хабарлама


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, Д. Қ. Төлемісова, Р. Курмақызы
ТИТАН ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ ҚОС ТОТЫҒЫМЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЫНДА 3-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ТОТЫҒУЫ


pdf iconР. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
K3[Fe(CN)6]-FeSO7H2O-H2O и K4[Fe(CN)6]⋅3H2O-FeSO4⋅7H2O-H2O ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ АЛЫНҒАН ФЕРРОЦИАНИДТІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ИҚ-СПЕКТРЛІК ЖƏНЕ РЕНТГЕНOФАЗАЛЫҚ ТАЛДАУ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. А. Мельдешов, М. Е. Байбатшаев, К. А. Кадирбеков, А. У. Айтуреев, Р. К. Нурбаева
С6–С14 КӨМІРСУТЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ α-ОЛЕФИНДЕР ЖАҒАРМАЙЛАР ЖƏНЕ ЖАНАР МАЙЛАР ҮШІН ҚОСПАЛАРҒА ҚАЖЕТТІ ШИКІЗАТ


pdf iconК. А. Аяпбергенов
АТОМ БОРА И ПОДОБНЫЕ ЕМУ ИОНЫ. IV Хабарлама


pdf iconР. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, С. А. Абетаева
ФЕРРИ- И ФЕРРОЦИАНИДА КАЛИЙ ӨЗАРА ƏРЕКЕТТЕСУ ПРОЦЕССІН ТЕМІРДІҢ (II) СУЛЬФАТЫМЕН СУЛЫ ОРТАДА ЗЕРТТЕУ
Хабарлама 2. «К4[Fe(CN)6]⋅3Н2О – Fe SO4·7H2O –Н2О»  жүйесінің спетрофотометриялық зерттеуі


pdf iconИ. А. Петропавловский, И. А. Почиталкина, В. Г. Киселев, Н. Н. Петропавловская, У. Бестереков, У. Б. Назарбек
ТҰЗФОСФОРҚЫШҚЫЛ ЕРІТІНДІЛЕРІМЕН ТАБИҒИ ФОСФАТТЫРДЫҢ ЫДЫРАУЫ


pdf iconҚ. А. Қадырбеков, Р. Қ. Нұрбаева, Н. М. Садырбаева, А. У. Айтуреев, Д. Қ. Жамбакин, И. Нұрлыбаев
АУЫР КӨМІРСУТЕКТІ ШИКІЗАТТЫ ГЕТЕРОПОЛИҚЫШҚЫЛ – ТАБИҒИ ЦЕОЛИТ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ҚАТЫСЫНДА КРЕКИНГІЛЕУ


pdf iconК. А. Бортникова, Ж. С. Асылханов, Н. О. Əкімбаева, К. Бахташ, Н. Б. Құрманқулов , Қ. Б. Ержанов
ЖАҢА ӨСІМДІК ӨСУІН РЕТТЕУІШТЕРДІ ҚҰРУ ҮШІН АРАБИНОГАЛАКТАН ЖƏНЕ β-ЦИКЛОДЕКСТРИННІҢ ТАБИҒИ ПОЛИСАХАРИДТЕРІН ҚОЛДАНУ (шолу)


pdf iconМ. О. Балабекова, А. Р. Мраков
СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ АНАЛИЗДЫҢ ƏДІСТЕРІНІҢ БИОГАЗДЫҢ КОМПОНЕНТТІ ҚҰРАМЫНЫҢ


pdf iconƏ. С. Жолболсынова, Н. С. Саликова, А. Ө. Бектемісова
ЖЕЛАТИНА-КРАХМАЛ АРАЛАСҚАН ІРКІЛДЕКТЕРІНІҢ ІСІНУІ ЖƏНЕ ҚАРТАЮЫ


pdf iconҚ. А. Қадырбеков, Р. Қ. Нұрбаева, Н. М. Садырбаева, А. У. Айтуреев, Д. Қ. Жамбакин, И. Нұрлыбаев
ВАКУУМДЫҚ ГАЗОЙЛЬДІ ҰЗЫНТІЗБЕКТІ ОЛЕФИНДЕРГЕ КРЕКИНГІЛЕУ РЕАКЦИЯСЫНДАҒЫ 10%PW12-ГПҚ/Al2O3 КАТАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ АКТИВТІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЛ. Қ. Əбулəйісова, Л. А. Исайынова, Ə. М. Əлмағамбетов, Ұ. Б. Төлеуов, А. Қ. Беркенов, Г. Хабдолда, Б. И. Төлеуов, С. М. Əдекенов
2-ДЕЗОКСИЭКДИЗОН МОЛЕКУЛАСЫНЫҢ КЕҢІСТІКТІК ЖƏНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН КВАНТТЫ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ


pdf iconД. К. Мендалиева, З. Х. Кунашева, Д. Б. Якупова, Ж. А. Сармалаева
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫН КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ РЕЗЕРВУАР ТИПТІ МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚАСИТЕТТЕРІН ЖƏНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ


pdf iconД. К. Мендалиева, Д. Б. Якупова, З. Х. Кунашева
МҰНАЙ НЕГІЗІНДЕГІ КАРБОНАТТЫ БҰРҒЫ ШЛАМДАРЫНЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


pdf iconС. С. Қожабеков, А. Г. Сыздыкова, Г. К. Қусаинова
ДЕПРЕССОРЛЫ-ДИСПЕРГИРЛЕУШІ ҚАБІЛЕТІ БАР ЖОТА ТƏРІЗДЕС ҚҰРЫЛЫМДЫ ПОЛИМЕРЛЕР СИНТЕЗІ НЕГІЗІНДЕГІ ПАРАФИНДІ МҰНАЙЛАРДЫҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ