МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconА. И. Никитина, К. К. Исмаилова, Е. Е. Ерғожин, Б. А. Мухитдинова, A. Tasmagambet
ПОЛЯРОГРАФИЯЛЫҚ ƏДІС АРҚЫЛЫ АУЫР МЕТАЛЛДАР ИОНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ ЖАҢА РЕДОКС-ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ СОРБЦИОНДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская
ХРОМ (III) ЖƏНЕ ҚАЛАЙЫ (IV) ОКСИДТЕРІМЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 3,4-ЛУТИДИННІҢ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕНУІ


pdf iconМ. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқақов, В. Д. Кравцова, Р. Б. Сариева, А. Б. Исмаилова, Е. С. Николаева
ЛИТИЙЛІК ХИМИЯЛЫҚ ТОК КӨЗДЕРІН ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ МЕН МƏСЕЛЕЛЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Қ. Т. Серікбаева, А. И. Никитина
КОБАЛЬТ ИОНЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫН ЭПОКСИДТЕЛГЕН ВИНИЛДІК ЭФИР, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛДІ ЭФИР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТПЕН ЗЕРТТЕ


pdf iconР. М. Чернякова, М. Ж. Құсайынова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Г.Ш. Сұлтанбаева, Қ.Е. Ермекова
ҚЫШҚЫЛ ОРТАДА КАДМИЙ КАТИОНДАРЫН ЦИНК ҚАТЫСЫНДА ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН СОРБЦИЯЛАНУ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, М. И. Байкенов, К. К. Есенбаева, Г. К. Мұқышева, Ма Фэн Юн
ТАС КӨМІРШАЙЫРЫНЫҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ


pdf iconР. М. Чернякова, Г. Ш. Cұлтанбаева, М. Ж. Құсайынова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Қ. Е. Ермекова
ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫНДАҒЫ КАДМИЙ КАТИОНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ ЦЕОЛИТТІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ МЫРЫШ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ МЕН ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, З. С. Əшімханова, Ш. Байбащаева, М. М. Исахова
ҚҰРАМЫНДА ФОСФОРЫ БАР БИОТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫҒЫНЫҢ САҚТАЛУЫНА ƏСЕРІ


pdf iconС. А. Визер, Қ. Б. Ержанов, В. П. Андреев, Н. И. Чугунова
ОРГАНИКАЛЫҚ КАТАЛИЗ ЖАҒДАЙЫНДА N1-(ПРОП-2-ИНИЛ)БЕНЗОЛ-1,2-ДИАМИН СИНТЕЗІ


pdf iconЕ. О. Батырбеков, А. Б. Исмаилова., З. Т. Утельбаева, А. О. Байырханова
ҰЗАҚ IСIККЕ ҚАРСЫ ƏРЕКЕТ ИЕ БОЛАТЫН ПОЛИМЕРЛI ҮЛДIР ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР


pdf iconЕ. О. Батырбеков, А. Б. Исмаилова, А. О. Байырханова, З. Т. Утельбаева
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОННЫҢ НЕГIЗIНДЕГI ФТОРУРАЦИЛ ЖАҢА СУДА ЕРИТIН ПОЛИМЕРЛІК ДƏРІЛІК ТУРЛЕРI


pdf iconМ. С. Тасекеев, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Е. В. Шевченко, А. Т. Садырова
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ХИМИЗАЦИЯЛАУДЫҢ ЖАҢА МАТЕРИАЛДАРЫ» БАСЫМ БАҒЫТЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ КӨРІНІСІ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова
ПОЛИМЕРЛІК ГИБРИДТІ КОМПОЗИЦИЯЛАР


pdf iconН. О. Аппазов, Н. И. Ақылбеков
ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ СƏУЛЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ИЗОВАЛЕРИАН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ЦИКЛОГЕКСИЛ ЭФИРІН СИНТЕЗДЕУ


pdf iconХ. Х. Тургумбаева, С. В. Вакал
АЛЖИРЛЫҚ ФОСФОРИТТЕН ҚАТТЫ ФОСФОРҚҰРАМДАС ТЫҢАЙТҚЫШ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ӨҢДЕУ


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев, Р. Курмакызы, Н. И. Чухно
БИНАРЛЫ V-Ti-О ЖƏНЕ V-Al-О КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 2-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconТ. В. Харламова, Е. А. Габдракипова, К. Д. Пipəлиев
ФРАНГУЛА-ЭМОДИННІҢ ФЕНАЦИЛ 4′-НИТРО- ЖƏНЕ 4′-МЕТИЛФЕНАЦИЛДІ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН СИНТЕЗІ


pdf iconЗ. С. Ашимханова, З. Ж. Сакиева, Г. Х. Керейбаева, Г. В. Кұрбанова, Г. С. Жаксыбаева
ЖАҢА КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР АЛУ ҮШІН ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН ТОЛЫҚТЫРҒЫШ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ


pdf iconТ. В. Харламова, Е. А. Габдракипова, К. Д. Пipəлиев
О-ФЕНАЦИЛДЕГЕН ЭМОДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ФРАГМЕНТАЦИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯЛЫҚ КОРІНІСІ


pdf iconХ. С. Рафикова, А. Г. Зазыбин, Ю В. К.
МЕТАЛҚАМТИТІН ИОНДЫҚ СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ AЛКИЛДЕУ РЕАКЦИЯЛАРЫНДА КАТАЛИЗАТОР ЖƏНЕ ЕРІТКІШ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.


pdf iconГ. С. Ахметова, Ф. М. Садырбаева, Ұ. Б. Исаева, В. К. Ю, Қ. Ж. Пірəлиев, В. С. Кузьмин, Г. К. Мукушева, С. М. Адекенов, Р. Б. Сейдахметова, Т. М. Сейлханов
ИМИНОДИБЕНЗИЛДІ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚҰРЫЛЫМДАРҒА ТҮРЛЕНДІРУ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова, Н. Н. Қожабекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
МЕХАНИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚЫШҚЫЛ МАГНИЙ КРИСТАЛЛОГИДРАТЫНЫҢ МЫС СУЛЬФАТЫМЕН ƏРЕКЕТТЕСУ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Р. М. Чернякова, Г. Ш. Сұлтанбаева, К. Ермекова
КАДМИЙ КАТИОНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСЫНДА ФОСФАТ-ИОНДАРЫНЫҢ ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН СОРБЦИЯСЫ


pdf iconБ. Т. Алимбекова, Т. К. Джумадилов, Ж. К. Корганбаева, Х. Химэрсэн
СУ ОРТАСЫНДА ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ МЕН ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИН ГИДРОГЕЛЬДЕРІНІҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН ƏРЕКЕТТЕСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Р. М. Чернякова, А. А. Ағатаева, Е. А. Түсіпкалиев
ҚҰРАМЫНДА МАРГАНЕЦ БАР ШЛАМДЫ КҮКІРТҚЫШҚЫЛДЫ ЫДЫРАТУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ
1-хабарлама. Марганецті шламнан Mn2+ күкіртқышқылды ерітіндіге бөлінуіне күкірт қышқылының концентрациясы мен оның мөлшерінің əсері


pdf iconƏ. С. Жолболсынова, Н. С. Саликова, Д. А. Валитов, А. Ө. Бектемісова, Т. А. Шейко
ЖЕЛАТИН МЕН КРАХМАЛ НЕГІЗІНДЕГІ АРАЛАСҚАН ЖҮЙЕЛЕРДІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ТƏРТІБІ


pdf iconК. А. Аяпбергенов
КӨМІРТЕГІ АТОМЫ МЕН ОЛ ТЕКТЕС ИОНДАРДЫҢ ТОЛЫҚ ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ИОНДАНУ ПОТЕНЦИАЛДАРЫНЫҢ МҮМКІН МƏНДЕРІН БОЛЖАУ.
V хабарлама