МАЗМҰНЫ

pdf icon


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Н. Т. Дəулетқұлова
ҚАМБАЛЫҚ МҰНАЙДЫН НЕГІЗІНДЕ ЖАСАЛҒАН АСФАЛЬТОБЕТОН


pdf iconН. А. Бектенов, Е. Е. Ергожин, А. Ж. Байбатырова
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МҰНАЙ СОРБЕНТТЕРІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, З. С. Ашимханова, Э. Б. Қозыбақова, Қ. Қабылбек
30 ЖƏНЕ 75оС ҮШ КОМПОНЕНТТІ СУЛЫ-ТҰЗДЫ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ФАЗАЛАР ЕРІГІШТІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқаков, Р. Б. Сариева, В. Е. Алпысбаева
ПОЛИУРЕТАН МЕН АЛИЦИКЛДЫ ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛАР


pdf iconП. Б. Воробьев, А. П. Серебрянская
ВАНАДИЙОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЫНДА 3- ЖƏНЕ 4-МЕТИЛ- ЖƏНЕ 3,4-ДИМЕТИЛПИРИДИНДЕРДІ ТОТЫҚТЫРА АММОНОЛИЗДЕУ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова, С.С. Қожабеков
КҰРЫЛЫСЫ АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТЕРДІҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ


pdf iconҚ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, О. Т. Сейлханов, Л. А. Соколова, Н. Н. Поплавский, Т. М. Сейлханов, C. С. Ыбраева
1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-(ГЕПТИН-1-ИЛ)-4-БЕНЗОИЛОКСИПИПЕРИДИННІҢ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕНСУПРОМОЛЕКУЛЯРЛЫҚҚОСУКОМПЛЕКСТЕРІН ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconР. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, А. А. Ағатаева, Г. Ш. Сұлтанбаева
ҚҰРАМЫНДА МАРГАНЕЦ БАР ШЛАМНЫҢ КҮКІРТҚЫШҚЫЛДЫ ЫДЫРАУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Д. Фазылов, О. А. Нуркенов, Ж. Б. Сатпаева, Л. К. Абуляисова, З. Т. Шульгау, Р. Е. Бакирова, А. Н. Жакупова, Г. Ж. Карипова
N-МОРФОЛИНИЛСІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТИОСЕМИКАРБАЗИД ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ МЕН ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconН. Н. Қожабекова, Р. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
МАГНИЙДІҢ ДИГИДРАТТЫ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫҢ ПЕНТАГИДРАТТЫ МЫС СУЛЬФАТЫ ҚАТЫСЫНДА ТЕРМОЛИЗ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУ
1 Хабарлама. ИК-спектроскопическое изучение продуктов дегидратации эквимолекулярной смеси Mg(H2РО4)2⋅2H2O с CuSO4⋅5H2O


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, К. Х. Хакимболатова, А. С. Қарманова
ƏРТҮРЛІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР НЕГІЗІНДЕГІ ИОНАЛМАСТЫРҒЫШТАР: СИНТЕЗ, СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconА. Н. Дюрягина, К. А. Островной, Ю. С. Бызова, А. А. Кондратов
АМИНҚҰРАМДЫ ББЗ-ДЫҢ УАЙТӨСПИРИТТЕ ТИТАН ДИОКСИДІНЕ ҚАТЫСТЫ СУЛАНДЫРУ ЖƏНЕ ТҰРАҚТАНДЫРУ ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconН. Р. Бөкейханов, П. Б. Воробьев, И. М. Чмырь, Л. В. Ли, А. С. Зұлқашева, Т. П. Михайловская
ӨЗАРА ТƏУЕЛДІ ЖƏНЕ БІРІКТІРІЛГЕН ХИМИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР.


pdf iconА. Н. Дюрягина, Р. С. Яковлев, Н. С. Максимов, К. А. Островной, Ю. С.Бызова
ӨЗГЕРТІЛГЕН ЛАК-СЫР КҰРЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ПИГМЕНТТІҢ ДИСПЕРГИРЛЕУ ҮРДІСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ


pdf iconА. А. Мельдешов, М. Е. Байбатшаев
α-ОЛЕФИНДЕР ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯСЫ ЖƏНЕ ДИМЕРИЗАЦИЯСЫ


pdf iconҚ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, В. Л. Бисмильда, Н. Ə. Тоғызбаева, А. Е. Малмакова, С. С. Ыбраева, Т. М. Сейілханов
3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ, ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ


pdf iconА. А. Мельдешов, А. А. Алимжанова, Б. Т. Утелбаев, Д. Ищанова, М. Е. Байбатшаев
ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН ПЛАТИНАЛЫҚ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРОКИНЕТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ


pdf iconУ. Б. Назарбек, У. Бестереков, И. А. Петропавловский, С. П. Назарбекова
ФОСФОРЛЫ ШЛАМНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН ҚҰРАМЫН КЕШЕНДІ ЗЕРТТЕУ НƏТИЖЕЛЕР


pdf iconƏ. К. Баданова, Г. Е. Кричевский, Б. Р. Таусарова, А. Ж. Құтжанова
ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ƏДІСІМЕН ГИДРОФОБИЗАЦИЯЛАНҒАН ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫҚ ТАЛШЫҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ТАЛДАУ


pdf iconТантыбаева Б.С., Зейнолдина А.З., Шакирова А.К.
«Cu2+-тиомочевина» жүйесіндегі комплекс түзілу үрдісін спектрофотометрлік əдіспен зерттеу


pdf iconИ. Н. Нұрлыбаев, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, С. Д. Дүзелбаева, Ж. А. Ахметова
ШИЛІСАЙ ФОСФОРИТІ МЕН МАМЫТ КЕН ОРНЫНЫҢ (АҚТӨБЕ ОБЛ.) ҚОҢЫР КӨМІРІНЕ АГРОХИМИЯЛЫҚ СЫНАҚ ЖҮРГІЗУ


pdf iconС. А. Визер, Қ. Б. Ержанов
ОРГАНОКАТАЛИЗАТОР ҚАТЫСЫНДА ЭТИЛАЦЕТИЛАЦЕТАТТЫ АЛКИЛДЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconМ. С. Мұқанова, Е. Б. Алиақбар, Қ. Б. Ержанов
2,5-ДИМЕТИЛТЕТРАГИДРОТИОПИРАН-4-ОН ТРАНС-ИЗОМЕРІНЕ 8-(ПРОП-2-ИНИЛОКСИ)ХИНОЛИННІҢ ҚОСЫЛУ СТЕРЕОБАҒЫТТЫЛЫҒЫ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. И. Иманбеков, Қ. Д. Пралиев
5-ФЕНИЛ-3-[β-(ТИОМОРФОЛИН-1-ИЛ) И β-(4-ФЕНИЛПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)]ЭТИЛ-1,2,4-ОКСАДИАЗОЛДАР МЕН СПИРОПИРАЗОЛИНИЙ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ БОУЛТОН-КАТРИЦКИЙ ТОПТАМАСЫНДАҒЫ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ


pdf iconМ. Ж. Буркеев, Е. М. Тажбаев, Г. К. Буркеева, С. Ж. Давренбеков
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬМАЛЕИНАТТЫҢ АКРИЛАМИД СОПОЛИМЕРІНЕ ƏРТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconЭ. А. Шабданова
Р=0,1 МПА ЖƏНЕ Т=285-1005 К КЕЗІНДЕ MOO3-WO3-SB2O3-H2C4H4O6-H2O ЖҮЙЕСІНДЕ СУРЬМА ҚҰРАМДЫ КОМПОНЕНТТЕРДІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫ ТАРАЛУЫ


pdf iconУ. К. Бішімбаев, Т. С. Бажиров, С. К. Мясников, М. М. Есіркепова
МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАТТЫ ФАЗАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ МЕН ДИСПЕРСТІЛІГІНІҢ ОЛАРДЫ ҚҰРАМЫНДА МҰНАЙ БАР ҚҰМНАН АЖЫРАТУ КИНЕТИКАСЫНА ƏСЕРІ


pdf iconН. О. Аппазов, А. К. Тулепова, А. А.Сейтова, Р. А. Нарманова, Г. М. Абызбекова
АСА ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ СƏУЛЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТТЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconС. Р. Конуспаев, Р. K. Нурбаева, З. Б. Батырбекова
КАТАЛИЗАТОРЫ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОЦЕПНЫХ α-ОЛЕФИНОВ


pdf iconБ. Н. Бабаев
ДИАЛКОКСИТИОФОСФОРЛЫ ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ КЕШЕНДІ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН АСЫЛ МЕТАЛДАРМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Ж. Сарсенбекова, М. Ж. Буркеев, Е. М. Тажбаев, Ə. Ж. Сəрсенбек, М. Ж. Ырымғали
ҚАНЫҚПАҒАН КАРБОН ҚЫШҚЫЛДЫ НАТРИЙ ТҰЗДАРЫ МЕН ПОЛИПРОПИЛЕНГЛКОЛЬМАЛИНАТ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯСЫНЫҢ КИНЕТИКАСЫ


pdf iconК. И. Иманбеков, Н. Б. Құрманқұлов, Ж. Н. Қайнарбаева
N-ОРЫН БАСҚАН ТУЫНДЫ α-НАФТОКСИ-ПИПЕРИДОННЫҢ УЛАҒЫШТЫҒЫН ЕСЕПТЕУ


pdf iconКонуспаев С.Р., Шаймардан М., Нұрбаева Р.K., Конуспаева З.С., Ауезов А.Б.
Бензолды гидрлеудің родий катализаторына жаңа көмір тасымалдағыштарын қолдану


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, З. С. Ашимханова, Э. Б. Қозыбақова, Қ. Қабылбек
ДИМЕТИЛОЛМОЧЕВИНА ЖƏНЕ НАТРИЙ БИКАРБОНАТЫ НЕГІЗІНДЕ ТҮЗІЛГЕН ЖАҢА ҚОСЫЛЫСТЫ ТАЛҒАП-ТАЛДАУ


pdf iconТ. К. Жұмаділов, С. С. Калдаева, Х. Химерсен, Б.Ержет
ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ГЕЛІ МЕН ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИН ГЕЛДЕРІНІҢ ИНТЕРГЕЛЬДІК ЖҮЙЕДЕГІ ИОНДЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК ЖƏНЕ КОНФОРМАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСІ


pdf iconН. Н. Қожабекова, Р. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова, А. А. Ағатаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков
МИНЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАР ҚОСПАСЫМЕН ФОСФОРЛЫ ШЛАМДЫ ЫДЫРАТУ ЖƏНЕ ЭЛЕМЕНТТІ ФОСФОРДЫҢ ТОТЫҒУ ҮРДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. К. Доненов, Ж. Н. Қайнарбаева, А. М. Жолдасов, К. Иманбеков, Е. Е. Ерғожин
АЛЬТЕРНАТИВТІ РЕСУРСТАР БАЗАСЫНДА ӨНДІРІСТІК МАҢЫЗДЫ БІРЖАСУШАЛЫ ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРУ


pdf iconА. А. Волненко, О. С. Балабеков, А. В. Алтухов, Т. С. Бажиров, Ж. Серікұлы, Д. Сəрсенбекұлы
ГАЗТАЗАЛАУ ЖƏНЕ ҚҰРҒАТУ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРДЕЛЕУ.


pdf iconҚ. Т. Серікбаева, Е. Е. Ерғожин, Т. В. Ковригина, Т. К. Чалов, А. И. Никитина
ЭПОКСИДТЕЛГЕН МОНОЭТАНОЛАМИННІҢ ВИНИЛДІК ЭФИРІ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛДІ ЭФИР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА АНИОНИТПЕН БИХРОМАТ ИОНДАРЫН СІҢІРУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Н. Т. Дəулетқұлова
БИНЗИЛАМИН, ЭПИХЛОРГИДРИН ЖƏНЕ ПОЛИ 2-МЕТИЛ 5-ВИНИЛ ПИРИДИН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН ЖАҢА АНИОНИТТЕРДІҢ NI2+ ИОНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ СОРБЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев, Д. К. Толемисова, Н. И. Чухно
V-Ме-Zr-О ҮШТІК КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 2-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconС. Р. Халилова, А. Г. Гасанов, И. Г. Аюбов
КЕЙБІР КАТАЛИЗАТОРДЫҢ ҚАТЫСЫНДА ӨСІМДІК ТЕКТЕС ОЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ДЕКАРБОКСИЛДЕНУІ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Черняков, Н. Н. Қожабекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, А. А. Ағатаева
ФОСФОР ШЛАМЫНЫҢ СҮЙЫҚ ФАЗАСЫН КАЛЬЦИЙ ГИДРОКСИДІ ЕРІТІНДІСІМЕН ТАЗАРТУ ҮРДІСІНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР ҚАТАРЫ ƏСЕРƏІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. А. Волненко, О. С. Балабеков, А. В. Алтухов, Т. С. Бажиров, А. А. Абжапбаров
БАРАБАНДЫ АГРЕГАТТА ҚҰРҒАТУ ПРОЦЕСІН ƏРТҮРЛІ САПТАМАЛАРДА МОДЕЛЬДЕУ ЖƏНЕ ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ


pdf iconТ. В. Харламова, Е. А. Габдракипова, В. З. Габдракипов, К. Д. Пipəлиев
1,8-EKIГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ-6-O-ФЕНАЦИЛ-9,10-АНТРАХИНОННЫҢ КВАНТТЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ


pdf iconЛ. И. Капустина, З. Қ. Дюсенбенова
ӨНЕРТАБЫСТАР – ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙГАЗ КЕШЕНІНІҢ ИННОВА-ЦИАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ПОТЕНЦИАЛЫ


pdf iconА. В. Казанцев, А. К. Нарембекова, А. А. Эпп
НУКЛЕФИЛЬДІК РЕАГЕНТТІ 3-(ИЗОПРОПИЛ-О-КАРБОРАНИЛ)-1,2-ЭПИТИОПРОПАН РЕАКЦИЯЛАРЫ