pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина, А. С. Қарманова, К. Х. Хакимболатова
ХРОМ (VI) ИОНЫН СОРБЦИЯЛАУ ҮШІН ГЛИЦИДИЛДІ БЕНЗИЛАМИН, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛДІ ЭФИР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИННЕН НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТ


pdf iconА. Ж. Сəрсенбекова, М. Ж. Буркеев, А. И. Халитова, Е. М. Тəжібаев
ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬМАЛЕИНАТТЫҢ ҚАНЫҚПАҒАН КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫМЕН РАДИКАЛДЫ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯСЫНЫҢ КИНЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқаков, К. Х. Бекмагамбетова
АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТІҢ ТЕПЛОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconҚ. А. Аяпбергенов
КӨМІРТЕГІ АТОМЫ МЕН КӨМІРТЕГІТЕКТЕС ИОНДАРДЫҢ КЕЙБІР СИПАТТАМАЛАРЫН Н.БОРДЫҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ƏДІСІМЕН АҢЫҚТАУ. VI хабарлама


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина, Е. А. Мельников
AММОНИЙ МЕТАВАНАДАТЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНЕН ЖАҢА ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ АНИОНИТТЕРМЕН ВАНАДИЙ ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ


pdf iconГ. С. Тлеубаева, И. С. Тлеубаева, Э. А. Макишев, Б. М. Худайбергенов, Р. М. Искаков, Калойан Койнов
УК СƏУЛЕСІ АРҚЫЛЫ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛУГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАБЫНДЫЛАРДЫ АЛУ МАҚСАТЫНДА ТРИМЕТИЛОЛПРОПАНТРИАКРИЛАТ ЖƏНЕ ФОТОИНИЦИАТОРДЫ КАПСУЛАЛАУ


pdf iconƏ. Ю. Тен, В. К. Ю, М. З. Нүсіпбеков, С. Ж. Мергенбаева, Д. С. Золотарева, Қ. Ж. Пірəлиев
ЖАҢА ПОТЕНЦИАЛДЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ 1-(ДИФЕНИЛМЕТИЛ)-ПИПЕРАЗИН ЖƏНЕ ТИОМОРФОЛИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ


pdf iconҚ. Т. Серікбаева, Т. В. Ковригина, А. И. Никитина, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов
ЭПОКСИДТЕЛГЕН МОНОЭТАНОЛАМИННІҢ ВИНИЛДІК ЭФИРІ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛДІ ЭФИР ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТПЕН VO3− -ИОНДАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconƏ. С. Жолболсынова, А. Ө. Бектемісова, Н. С. Саликова, Т. А. Шейко, Я. Ю. Чернышова, К. С. Цыпченко
ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕР-ТҰЗДЫ КОМПОЗИЦИЯЛАРДЫҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ТƏРТІБІНЕ МИНЕРАЛДЫ ТҰЗДАРДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconА. Н. Дюрягина, Д. Ш. Бакаев, К. А. Островной
ПОЛИМЕРЛІК ҚОСПАЛАРДЫҢ БИТУМНЫҢ СУУ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖƏНЕ АДГЕЗИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconС. Х. Хусаин, А. К. Төлендина, Н. Ж. Сейткалиева, М. Дүйсенова, Р. Ж. Чазымова
ВИНИЛ-Н-БУТИЛ ЭФИРІНІҢ МЕТАКРИЛ МОНОМЕРЛЕРІМЕН РАДИКАЛДЫҚ СОПОЛИМЕРЛЕНУІНЕ АРОМАТТЫ КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ ƏСЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, К. М. Калмуратова, Г. Е. Абдралиева
ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ СОПОЛИМЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ СУЛЬФОКАТИОНИТ


pdf iconҚ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ысқақова, А. Е. Малмакова, Дж. Т. Велч, С. С. Ыбраева, Л. К. Бактыбаева, Т. М. Сейілханов
ПОТЕНЦИАЛДЫ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МАҚСАТТЫ СИНТЕЗІ


pdf iconЕ. О. Батырбеков, А. Б. Исмаилова
ПОЛИМЕРЛІК ҮЛДІР ЖƏНЕ ҰЗАРТЫЛҒАН СЕЗІМСІЗДЕНДІРУ ҮШІН НƏТИЖЕНІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, К. М. Қалмұратова, Г. Е. Əбдірəлиева, Қ. Ə. Садықов
ФОСФОРҚЫШҚЫЛДЫ КАТИОНИТТЕРДІҢ СИНТЕЗІ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. С. Қарманова, А. И. Никитина, К. Х. Хакимболатова
ВАНАДИЙ ИОНДАРЫНЫҢ ЖАҢА АЗОТ ҚОСЫЛЫСТЫ ИОНИТТТЕРГЕ СОРБЦИЯСЫ


pdf iconА. В. Казанцев, А. К. Нарембекова, А. А. Эпп
ЦИКЛДЫ ФОСФИТТЕРДІҢ, СУЛЬФИТТЕРДІҢ ЖƏНЕ БОРАТТАРДЫҢ 1,3-ДИОКСОЛАН КАРБОРАНДЫ ӨНІМДЕРІНІҢ КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІ МЕН СИНТЕЗІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Н. И. Чухно, П. Б. Воробьев
ОЛОВО, ХРОМ ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ ОКСИДТЕРІМЕН ТҮРЛЕНГЕН ОКСИДТІ ВАНАДИЙТИТАН КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 4-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова
ГУМИНДІ КЕШЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАР АЛУҒА УАҚЫТ ПЕН ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Д. К. Толемисова, Р. Курмакызы, П. Б. Воробьев
ТИТАН, ЦИРКОНИЙ ЖƏНЕ АЛЮМИНИЙ ОКСИДТЕРІМЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ОКСИДТІ ВАНАДИЙ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 2-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconШ. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров, Б. М. Беглов, Н. В. Волынскова, Б. Б. Садыков, Х. Ч. Мирзакулов
ЖАҢА КӨРІНІСТЕГІ 26% Р2О5 ТУТҒАН ОРТАЛЫҚ ҚЫЗЫЛҚУМ ФОСФОКОНЦЕНТРАТТЫ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫ, АММОФОС ЖƏНЕ ДИАММОФОСҚА ҚАЙТА ӨҢДЕУ


pdf iconЛ. И. Саурамбаева, О. К. Югай, П. Б. Воробьев
SnO2-МЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ВАНАДИЙ-ТИТАН ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА 3-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ГАЗ ФАЗАЛЫҚ ТОТЫҒУЫ


pdf iconƏ. С. Жолболсынова, Н. С. Саликова, Р. С. Имамбаева, Д. Е. Серғалиева
МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ҚОСПАЛАРДЫ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ЦЕМЕНТ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ КОМПОЗИТТЕРІН РЕТТЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Ж. А. Орынтаева, Д. Дүйсенбай, Е. Жұмасил
ƏР ТҮРЛІ НЕГІЗДІ МАГНИЙ ФОСФАТТАРЫНЫҢ КАЛИЙ ГУМАТЫМЕН ƏРЕКЕТТЕСУІ


pdf iconД. Ж. Ниязова, Н. И. Ақылбеков, Е. А. Омаров, З. Ж. Аппазова, Н. О. Аппазов
п-ТОЛУОЛСУЛЬФОҚЫШҚЫЛЫ ҚАТЫСЫНДА БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫН ЭТАНОЛМЕН ЭТЕРИФИКАЦИЯЛАУ РЕАКЦИЯСЫН МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ БЕЛСЕНДЕНДІРУ


pdf iconА. В. Протопопов
ЭЛЕКТРОЛИЗДІК ЕРІГІШТІК БӨЛШЕКТЕРДІҢ ЕСКІРЕТІН БЕТТЕРІНІҢ ҚОРҒАНЫСТЫҚ ҚАБАТЫН АРТТЫРУ ҮШІН, 12,5% ФОСФОРЫ БАР ТЕМІРФОСФОРЛЫ ҚҰЙМАДАН ҰНТАҚ ФЛЮСТЕР АЛУДЫҢ ТИІМДІ ƏДІСІ РЕТІНДЕ