pdf iconЛ. И. Саурамбаева, А. П. Серебрянская, П. Б. Воробьев
ВАНАДИЙ-ХРОМ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРДА β-ПИКОЛИННІҢ НИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫНА БУ ФАЗАЛЫ ТОТЫҒУЫ


pdf iconЕ. С. Бугенов, Б. Е. Бугенов, Г. Т. Ибраимова
CУРЬМАНЫ ФОРМАЛИНМЕН ҮЗДІКСІЗ КАТАЛИТИКАЛЫҚ НҰСҚАСЫ БОЙЫНША ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БАЛАНСТЫ СЫНАҚТАР


pdf iconЗ. К. Дехканов, А. Р. Сейтназаров, Ш. С. Намазов, А. М. Реймов, Р. К. Курбаниязов
ОРТАЛЫҚ ҚЫЗЫЛҚУМ ФОСФОРИТТЕРІНІН КОМПЛЕКС ҮДЕРІСІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, Г. С. Шалабаева, Д. Дүйсенбай, Е. Жүмасіл, М. А. Құттұмбетов, М. А. Қалышбеков
МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ БЕЙТАРАПТАУ ҮРДІСІНЕ ƏРТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconЕ. С. Бугенов, А. Е. Бугенов, Г. Т. Ибраимова
CУРЬМАНЫ ФОРМАЛИНМЕН ҮЗДІКСІЗ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ЕМЕС НҰСҚАСЫ БОЙЫНШАҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БАЛАНСТЫ СЫНАҚТАР.


pdf iconЛ. А. Каюкова, А. Б. Ұзақова, К. Д. Пірəлиев
ЖАҢА ДƏРІЛІК ЗАТТАРДЫ ƏЗІРЛЕУДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ЖЕТІЛДІРІЛУІ


pdf iconС. Р. Конуспаев, И. Б. Досмагамбетова, А. Б. Шенсизбаева, Р. К. Нурбаева.
ТӨМЕНГІ ПАРАФИНДЕРДІ ДЕГИДРЛЕУДІҢ АЛЮМОХРОМДЫ ЖƏНЕ АЛЮМОПЛАТИНАЛЫ КАТАЛИЗАТОРЛАР


pdf iconЕ. С. Бугенов, А. Е. Бугенов, Г. Т. Ибраимова
СУРЬМАНЫҢ ҮШОКСИДІНЕН МЕТАЛДЫ СУРЬМАНЫ АЛУ


pdf iconЕ. С. Сычева, К. А. Бортникова, Ж. С. Асылханов, Н. О. Əкімбаева, И. Н. Əнуарбекова, М. С. Мұқанова, Н. Б. Құрманқұлов , Қ. Б. Ержанов
АРАБИНОГАЛАКТАНҒА ОТАНДЫҚ ӨСІМДІК ӨСУІН РЕТТЕУШІ КН-2 ҚОСЫП КЕШЕНДЕР АЛУ


pdf iconА. В. Казанцев, И. К. Жолымбетова
4-БЕНЗИЛИДЕН-3-МЕТИЛ-1-ФЕНИЛПИРАЗОЛОН-5 ҚОСЫЛЫСЫНЫҢ КЕЙБІР ФУНКЦИОНАЛЬДЫ ОРЫНБАСУ РЕАКЦИЯЛАРЫ ЖƏНЕ СИНТЕЗІ


pdf iconЕ. С. Бугенов, А. Е. Бугенов, Г. Т. Ибраимова
CУРЬМАНЫ СУЛЬФИДТІ-СІЛТІЛІ ФОРМАЛИН ЕРІТІНДІЛЕРДЕН КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ НҰСҚАСЫ


pdf iconСергалиева Д.Е., Жолболсынова А.С., Саликова Н.С., Шейко Т.А.
Желатин жəне казеин сулы ерітіндісінің құрылымына цементтің əсері


pdf iconМ. Ж. Буркеев, Е. М. Тажбаев, А. К. Ковалева, А. А. Копбосынова, А. В. Омашева
ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬМАЛЕИНАТФТАЛАТ ПЕН АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ РАДИКАЛДЫ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯСЫН ЗЕРТТЕ


pdf iconНазарбек Ұ.Б., Бестереков Ү., Назарбекова С.П., Бейсенбаев О.К., Кыдыралиева А.Д.
Фосфор өндірісінің техногенді қалдықтары негізінде кешенді-минералды тыңайтқыш алудың жаңа мүмкіндіктерін зерттеу нəтижелері


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова
БІРІНШІЛІК ТАС КӨМІРШАЙЫРЫНЫҢ ЖЕҢІЛ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Ж. А. Əбілов, Р. Г. Кондауров
ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ МЕН ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИН АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БЕЛСЕНДІЛЕУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ИНТЕГРАЛ ЖҮЙЕСІНІҢ ЛАНТАН ИОНДАРЫН СОРУ ҚАБІЛЕТІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Д. К. Төлемисова, Л. И. Саурамбаева, П. Б. Воробьев
3-МЕТИЛПИРИДИНДІ БУ ФАЗАЛЫ ТОТЫҚТЫРУДАҒЫ ОКСИДТІ ВАНАДИЙТИТАН КАТАЛИЗАТОРЫНЫҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ АЛЮМИНИЙ ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ ОКСИДТЕРІНІҢ ПРОМОТОРЛЫҚ ƏСЕРІ


pdf iconУ. Б. Назарбек, Ү. Бестереков, С. П. Назарбекова, И. А. Петропавловский, С. Т. Тлеуова
ҚИЫН-АРАЛАСҚАН ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ АЛУҒА ЖАРАМДЫ ФОСФОРЛЫ ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ МИКРОҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ