pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина, К. Х. Хакимболатова, А. С. Қарманова
ҚҰРАМЫНДА АЗОТ БАР АНИОНИТТІҢ КӨМЕГІМЕН РЕНИЙ (VII) ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, Л. И. Саурамбаева, О. К. Югай
3-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ҮШ КОМПОНЕНТТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖƏНЕ ТАЛҒАМДЫЛЫҒЫНА ҚАЛАЙЫ, ТИТАН ЖƏНЕ ЦИРКОНИЙ ҚОС ТОТЫҒЫНЫҢ ПРОМОТОРЛЫҚ ƏСЕРІНІҢ МЕХАНИЗМІ ТУРАЛЫ


pdf iconЕ. С. Бугенов, Г. Т. Ибраимова, А. Е. Бугенов, Б. Е. Бугенов
СУРЬМАНЫҢ СУЛЬФИДТІ-СІЛТІЛІК ЭЛЕКТРОЛИТІН ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, А. А. Тілеубаева, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Ж. А. Орынтаева
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ГУМИНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ӨСУДІ ТЕЗДЕТКІШТІК КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРЫН ƏР ТҮРЛІ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНДА АНЫҚТАУ


pdf iconС. Р. Конуспаев, И. Б. Досмагамбетова, А. Б. Шенсизбаева, Р. К. Нұрбаева
ЖЕҢІЛ АЛКАНДАР ҚОСПАСЫНЫҢ РУТЕНИЙ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДАҒЫ ОЛЕФИНДЕР МЕН СУТЕГІГЕ КОНЕРСИЯСЫ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина, К. Х. Хакимболатова
БЕНЗИЛАМИННІҢ ГЛИЦИДИЛ ТУЫНДЫСЫ, АЛЛИЛГЛИЦИДИЛ ЭФИРІ ЖƏНЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТПЕН АУЫР МЕТАЛДАР ИОНДАРЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫНЫҢ ИЗОТЕРМАСЫ


pdf iconЕ. А. Соболева, Н. М. Иванова, Я. А. Висурханова
п-НИТРОАНИЛИНДІ 3d-МЕТАЛЛ ТҰЗДАРЫМЕН ДОПИРЛЕНГЕН ПОЛИАНИЛИН КОМПОЗИТТЕРІН ҚОЛДАНЫП ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ГИДРЛЕУ


pdf iconМ. Е. Агелменев, З. М. Молдахметов, С. М. Братухин, В. В. Поликарпов
НЕМАТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚ КРИСТАЛЛДАР, ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛЕР, ФУЛЛЕРЕН МОЛЕКУЛАЛАР, ЖƏНЕ КЕЙБІР ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСПАЛАРДАН (COANP, NPP, PNP) ТҰРАТЫН ЖҮЙЕНІ МОДЕЛЬДЕУ


pdf iconСергалиева Д.Е., Жолболсынова А.С., Саликова Н.С.
Сулы ерітінділерден желатин мен казеинді цемент бетінде адсорбциялау


pdf iconБ. Д. Маденов, А. Р. Сейтназаров, Ш. С. Намазов, А. М. Реймов, Р. К. Курбаниязов
АММИАКТЫ СЕЛИТРАҒА ГЛАУКОНИТ ҚҰМЫН ҮСТЕМЕ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconМ. Е. Агельменев, З. М. Мулдахметов, Братухин, В.В. Поликарпов
НЕМАТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚ КРИСТАЛЛДАР, ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛЕР, ФУЛЛЕРЕН МОЛЕКУЛАЛАР, ЖƏНЕ КЕЙБІР ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСПАЛАРДАН (COANP, NPP, PNP) ТҰРАТЫН ЖҮЙЕНІ МОДЕЛЬДЕУ


pdf iconГ. Ш. Сұлтанбаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Қ. Е. Ермекова, Д. С. Бержанов
ТҰЗ ҚЫШҚЫЛЫМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ЦЕОЛИТТІ АЛУ ЖƏНЕ ОНЫҢ СОРБЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАС


pdf iconР. М. Чернякова, Р. Ə. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова, Г. Ш. Султанбаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков
КАДМИЙДІҢ (II) КАТИОНДАРЫНЫҢ СОРБЦИЯСЫН ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН ЗЕРТТЕУ
Хабарлама 1. Кадмий катионы концентрациясының оның цеолитпен сорбциясына əсері


pdf iconД. К. Мендалиева, З. Х. Кунашева, Д. Б. Якупова
РЕЗЕРВУАРЛЫ МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ҚОЛАЙЛЫ ƏДІСТЕРІН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕРМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ


pdf iconР. Ə. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова, Н. Н. Қожабекова, Г. Ш. Султанбаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков
ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН КАДМИЙ (II) КАТИОНДАРЫ СОРБЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ
Хабарлама 2. Температура мен фосфат-иондары концентрациясының цеолитпен кадмий катиондары сорбциясына əсері


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, Д. Дүйсенбай, Ж. А. Орынтаева
ТЕМІР, КОБАЛЬТ ЖƏНЕ МЫРЫШПЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ҚҰРАМЫНДА ГУМАТ БАР МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. Пидахмет
АУЫР МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫ ЖƏНЕ 4-ВИНИЛПИРИДИН, ЭПИХЛОРГИДРИН ОЛИГОМЕРІ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН ЖАҢА ИОНИТТЕР МЕН ҚОЛДАНУЫ


pdf iconВ. Д. Кравцова, М. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқаков, А. А. Матнишян, Р. Б. Сариева
ТИТАН ЖƏНЕ ОЛОВА ОКСИДТЕРІМЕН ПОЛИАНИЛИН НАНОКОМПОЗИТТЕРІНІҢ ҚАТЫСЫНДА АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТЕР АЛУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, К. Койнов, Е. А. Мельников
ПОЛИАМИНДЕР ЖƏНЕ ЭПОКСИДТІ ТУЫНДАМАЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР АРОМАТИКАЛЫҚ АМИНДЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕГІ АНИОНИТТЕР


pdf iconСерик Х., Азимбаева Г.Е.
Үлкен түйежапрақ тың элементтік мөлшерін анықтау


pdf iconЕргожин Е.Е., Чалов Т.К., Никоненко В.В., Ковригина Т.В., Серикбаева К.Т.
Моноэтаноламиннің винилдік эфирі, аллилглицидилді эфир жəне полиэтиленимин негізіндегі полифункционалды аниониттер: алынуы, қасиеттері, қолданылуы


pdf iconД. А. Раимбаева, Е. С. Ихсанов, Ю. А. Литвиненко, Н. З. Ахтаева, А. Т. Мамурова, Л. Киекбаева
ECHINOPS ӨСІМДІГІНІҢ БІРНЕШЕ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ФИТОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ


pdf iconТ. М. Сейілханов, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. Қ. Ыскакова, Т. Н. Жарқынбеков, О. Т. Сейілханов
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ, ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ПРЕПАРАТТАР МЕН ДƏРІЛІК ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЦИКЛОДЕКСТРИНДІ ҚОСУ КОМПЛЕКСТЕРІ


pdf iconПірəлиев Қ.Ж., Ысқақова Т.Қ., Малмакова А.Е.
3,7-Диaзaбициклo[3.3.1]нoнaндaр туындылaры cинтeзiмен құрылысы


pdf iconБ. Р. Таусарова, А. Ж. Кутжанова, Г. С. Канлыбаева
ТЕКСТИЛЬ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖАНҒЫШТЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУ: ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ


pdf iconƏ. С. Таубаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков
ЖАҢА ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН БИС(3-АМИНОПРОПИЛ)АМИНГУМАТСОРБЕНТПЕН МЫС (II) СОРБЦИЯСЫ