pdf iconПанарин Е.Ф.
Биологически активные полимерные наносистемы


pdf iconВ. М. Дембицкий
ГРИБЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФЕРМЕНТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МЕТАБОЛИТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ И МЕДИЦИН


pdf iconСулайманкулов К.С.
Новый подход к технологии извлечения редкоземельных металлов из концентратов


pdf iconЗакиров Б.С., Намазов Ш.С., Беглов Б.М.
Проблемы химизации сельскохозяйственного производства в Узбекистане и пути их решения


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина, Е. А. Мельников
ИОНАЛМАСТЫРҒЫШ МЕМБРАНАЛАР ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ НЕГІЗІГІ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Б. Е. Бегенова, Н. В. Остафейчук, А. В. Гайдай
ИОНИТТЕР СИНТЕЗІ ҮШІН ГЛИЦИДИЛДІ ТУЫНДЫЛАР


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Б. А. Мұхитдинова, А. И.Никитина, К. К. Исмаилова, А. Тасмағамбет
ОРЫНБАСҚАН ХИНОНДАР НЕГІЗІНДЕГІ РЕДОКС-ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ СИНТЕЗІНЕ ЖАСЫЛ ТƏСІЛДЕР


pdf iconАлександрова Г.П., Лесничая М.В., Прозорова Г.Ф., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А.
Серебросодержащие термоустойчивые наноструктурированные полимерные гидрогели


pdf iconАхмедов В.Н.
Синтез и исследование физико-химических свойств винилэтинилтрихлорсилана и поливинилэтинилдигидроксихлорсилана


pdf iconБогданова С.А., Гатауллин А.Р., Рахматуллина А.П., Кузнецов К.В., Галяметдинов Ю.Г.
Модификация синтетических латексов и резин на их основе углеродными нанотрубками


pdf iconМ. Ж. Бүркеев, А. К. Ковалева, Е. М. Тажбаев, Г. К. Бүркеева, С. Ж. Давренбеков
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬМАЛЕИНАТ ПЕН АКРИЛАМИД СОПОЛИМЕРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА НАНОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖАСАУ


pdf iconВольфсон С.И., Рыжикова И.Г., Бауман Н.А., Волков А.М., Казаков Ю.М., Панфилова О.А.
Разработка высокотекучих ударопрочных композиций на основе полипропилена, каучука СКЭПТ и талька


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Ж. А. Əбілов, Р. Г. Кондауров, Ғ. Қ. Есқалиева
ИНТЕРГЕЛДІК ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ПОЛИМЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИНДІ ГИДРОГЕЛЬДЕРДІҢ ӨЗАРА БЕЛСЕНДЕНУІ


pdf iconТ. Қ. Жұмаділов, Ж. А. Əбілов, Р. Г. Кондауров, Х. Химерсен, М. А. Ақылбекова
ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛ ЖƏНЕ ПОЛИ-2-МЕТИЛ-5-ВИНИЛПИРИДИН ИНТЕРГЕЛДІК ЖҮЙЕЛЕРСІНДЕ ГИДРОГЕЛДЕРДІҢ ӨЗАРА ҚАШЫҚТЫҚТА БАЙЛАНЫСЫ


pdf iconА. Н. Дюрягина, А. М. Лукманова, К. А. Островной
АЛКИДТІ ЛАК БОЯУ КОМПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ СЕДИМЕНТАЦИЯЛЫҚ ЖƏНЕ АГРЕГАТИВТІ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Н. Дюрягина, К. А. Островной, Ю. С. Иванова
АЛКИДТІ-УРЕТАНДЫ ЖАБЫНДАРДЫҢ ҚОРҒАНЫШ ҚАСИЕТТЕРІНЕ АЗОТҚҰРАМДЫ ТҮРЛЕНДІРГІШТІҢ ƏСЕРІ


pdf iconК. Ж. Дюсенбиева, Б. Р. Таусарова, А. Ж. Кутжанова
ЗОЛЬ ГЕЛЬ ƏДІСІ БОЙЫНША АЛЫНҒАН АНТИМИКРОБТЫ ҚАСИЕТІМЕН ЦЕЛЛЮЛОЗДЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ


pdf iconЕргожин Е.Е., Бектенов Н.А., Садыков К.А., Абдралиева Г.Е.
Эпоксиакрилаттар мен битум негізінде алынған фосфор қышқылды катионит


pdf iconƏ. С. Жолболсынова, З. Г. Аккулова, А. Ө. Бектемісова, К. Е. Мустафина
ЖЕЛАТИН-НАТРИЙ ГУМАТЫ АРАЛАСҚАН ЖҮЙЕЛЕРІ ІРКІЛДЕГІНІҢ ІСІНУІ ЖƏНЕ ҚАРТАЮЫ


pdf iconB. A. Zhubanov , Е. О. Батырбеков, А. Б. Исмаилова
ПАРАДОНТ ЕМДЕУДЕ МАКСАТЫНА АУРУДЫ СEЗДIРМЕЙТIН ПОЛИМЕРЛI ҚАБЫРШЫҚКТАРДЫ ЖАСАУ


pdf iconБ. А. Жубанов , А. Б. Исмаилова, Е. О. Батырбеков, Д. Лоча, А. О. Байырханова
ОЦЕНКА СШИТЫХ ХИТОЗАНОВЫХ ПЛЕНОК, СОДЕРЖАЩИЕ ФТОРУРАЦИЛ


pdf iconБ. А. Жұбанов, В. Д. Кравцова, А. А. Матнишян, М. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқаков, Р. Б. Сариева
ЭЛЕКТРӨТКІЗГІШТІГІ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРМЕН МОДИФИЦИРЛЕНГЕН АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИДТЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИЦИЯЛАР


pdf iconН. М. Иванова, Я. А. Висурханова, Е. А. Соболева
ПОЛИАНИЛИН-МЕТАЛДЫ КОМПОЗИТІНІҢ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН ФАЗАЛЫҚ ҚҰРАМЫНА ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШ ТАБИҒАТЫНЫҢ ƏСЕРІ. 1. НАТРИЙ БОРГИДРИДІ


pdf iconН. М. Иванова, Е. А. Соболева, Я. А. Висурханова
ПОЛИАНИЛИН-МЕТАЛДЫ КОМПОЗИТТІНІҢ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН ФАЗАЛЫҚ ҚҰРАМЫНА ТОТЫҚСЫЗДАНТЫРҒЫШ ТАБИҒАТЫНЫҢ ƏСЕРІ. 2. ГИДРАЗИНГИДРАТ


pdf iconКодырхонов М.P., Милушева Р.Ю., Холмуминов А.А.
Исследование структуры и свойств поликомплексов полисахаридов из местных источников сырья


pdf iconГ. Қ. Құдайберген, З. Г. Аккулова, А. К. Əмірханова, А. Х. Жакина, Е. П. Василец, О. В. Садықова
ГУМИНДІ ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ ФУКЦИОНАЛДАНҒАН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ МЕТАЛДЫҚ СОРБЦИЯСЫ


pdf iconМавланов Б.А., Ахмедов В.Н., Ниёзов А.К., Рахматов М.С.
Иследование влияния концентрации акрилового сополимера в отмоке на свойства кожевной ткани каракулевых шкур


pdf iconНиёзов А.К., Амонов М.Р.
Исследование физико-химических свойств наполняющих полимерных композиции


pdf iconОрипов А., Ахмедов В.Н., Мавланов Б.А., Джураева Л.Р.
Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров (мет)акриловых кислот со стиролом


pdf iconРахматуллина Э.Р., Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н., Мукменева Н.А.
Влияние фосфорорганических стабилизаторов на радиационную стойкость композиции на основе полипропилена


pdf iconСатбаева Н.С., Богачева Т.М., Рахматуллина А.П.
Исследование деполимеризации отходов полиэтилентерефталата под воздействием микроволнового излучения


pdf iconБ. Р. Таусарова, А. Н. Маукенова
ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРІМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАУ ЖƏНЕ АНТИБАКТЕРИАЛДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconТөлебаев Т.Т., Тугелбаева Л.М., Ашкеева Р.К., Ауезова Ы.А.
Қазақстанның диатомитті минералды шикізаты негізіндегі сорбентті қолдану арқылы өнеркəсіптік ағызынды суларды тазарту


pdf iconМ. Б. Өмірзақова, Р. М. Ысқаков, В. Д. Кравцова, M. Б. Абилова, С. Қойысова, Е. С. Сивохина, А. П. Курбатов, Т. З. Ахметов
ЛХТК ҮШІН КРЕМНИЙЛІ ПОЛИМЕРЛЕРДІ АЛУ ЖƏНЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconК. Х. Хакимболатова, Е. Е. Ерғожин, Т. К. Чалов, А. И. Никитина
ЖАҢА МАКРОКЕУЕКТІ КОМПЛЕКСТҮЗУШІ АНИОНИТПЕН МЫС (II) ИОНДАРЫН СІҢІРУ


pdf iconХаликов Д.Х., Горшкова Р.М., Махкамов Х.К., Мухидинов З.К.
Кинетика кислотного гидролиза протопектина корзинки подсолнечника в потоке


pdf iconХаликова С., Горшкова Р.М., Валиев М.В.
Распад протопектина различных источников под действием высокой температуры и давления


pdf iconХолмуминов А.А., Авазова О.Б., Милушева Р.Ю., Кодырхонов М.Р.
Изменение термодинамических параметров конформации хитозана при ионизации


pdf iconЖ. Е. Шаихова, Б. Р. Таусарова, А. Қ. Қозыбаев
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН ҚАТЫСЫНДА МЫС НАНОБӨЛШЕКТЕРІН СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconШарипов М.С., Олимов Б.Б.
Изучение изменений макромолекулярных свойств рисового крахмала при его окислении хлоратом натрия


pdf iconАлександрова Г.П., Грищенко Л.А., Фадеева Т.В., Дубровина В.И., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А.
Технология производства новых антимикробных субстанций – серебросодержащих нанобиокомпозитов


pdf iconВ. П. Андреев, П. С. Соболев, С. А. Визер, Қ. Б. Ержанов
НУКЛЕОФИЛДЕР, НЕГІЗДЕР ЖƏНЕ СУБСТРАТТАР ТƏРІЗДЕС АНИЛИНДЕР. МАТЕМАТИКАЛЫҚ КОРРЕЛЯЦИЯЛАР


pdf iconƏбулəйісова Л.Қ., Абдинова А.С., Айтбекова Д.Е., Əлімбаева М.Т., Касымова М.С., Кенжетаева С.О.
Бифенил туындыларының молекулалық құрылымы мен конформациялық талдауы


pdf iconЕ. М. Агжулов, Г. Ш. Бурашева, Ю. А. Шаповалов
ЖКС CO2 ЭКСТРАКЦИЯМЕН РАПС МАЙЫН ӨНДІРУ ТƏСІЛІ


pdf iconƏнуарбекова И.Н., Əкімбаева Н.О., Ержанов Қ.Б., Сухов Б.Г.
Тұйықталған гидразондар жəне олардың дитиокарбаматтарының синтезі


pdf iconƏнуарбекова И.Н., Əкімбаева Н.О., Ержанов Қ.Б., Сухов Б.Г.
Екіншілік аминдер негізінде ксантогенаттар синтездеу


pdf iconБакирова А.А., Эрназарова Б.К., Джаманбаев Ж.А.
Механизм реакции тионирования гликозилметилмочевин


pdf iconН. А. Верещагин, Т. Г. Толстикова, Д. Ю. Корулькин, Р. А. Музычкина
ЖАҢА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ N-ОРЫНБАСҚАН АНТРАХИНОНДАРДЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconС. А. Визер, Қ. Б. Ержанов, В. П. Андреев
ОРГАНИКАЛЫҚ КАТАЛИЗ ЖАҒДАЙЫНДА БЕНЗОЛ-1,4-ДИАМИНДІ ПРОПАРГИЛДЕУ


pdf iconП. Визуэтэ Кастро, Ю. А. Литвиненко, Г. Ш. Бурашева
CHENOPODIACEAE ТҰҚЫМДАСЫ SUAEDA MICROPHYLLA ТҮРІ ӨСІМДІГІНІҢ СО2-ЭКСТРАКТЫСЫНЫҢ ХЛОРОФОРМДЫ ФРАКЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, Л. И. Саурамбаева, О. К. Югай, А. П. Серебрянская
ВАНАДИЙОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА 3-МЕТИЛПИРИДИНДІ НИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫНА ТОТЫҚТЫРУ


pdf iconA. В. Гадецкая, Г. E. Жусупова, С. А. Росс
LIMONIUM ӨСІМДІК ТҮРІНІҢ ЖЕРҮСТІ БӨЛІГІНЕН АЛЫНҒАН ЭФИР МАЙЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ


pdf iconГолубев С.Н., Губарев Ю.А., Лебедева Н.Ш., Панфилова Т.М., Андреев В.П.
Влияние заместителя в пара’- положении стирильных производных N-оксида пиридина на квантовый выход реакции транс-цис фотоизомеризации


pdf iconГ. Е. Жусупова, Т. М. Шалахметова, М. К. Мурзахметова, А. И. Жусупова, А. В. Гадецкая
ӨСІМДІКТЕКТІ СУБСТАНЦИЯЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ АНТИОКСИДАНТЫ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconЫбраева С.С., Пірəлиев Қ.Ж., Ысқақова Т.Қ., Бакибаев А.А., Бимурзаевa Т.Ғ.
1-(3-Этоксипропил)-4-(гексан-2-он)пиперидол-4 жəне оның 4-ацилокси туындылырының синтезі


pdf iconД. T. Касымова, A. И. Жусупова, Г. E. Жусупова
LIMONIUM GMELINII ӨСІМДІК ТАМЫРЫ МЕН ШӨБІНЕ МЕН «ЛИМОНИДИН» СУБСТАНЦИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНАТЫН ТЕРІ ИЛЕГІШ ЗАТТАРДЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ƏДІСТЕРІНІҢ ВАЛИДАЦИЯСЫ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пралиев, А. Б. Узакова, Г. Т. Дюсембаева, К. И. Иманбеков
БОУЛТОН-КАТРИЦКИЙ БОЙЫНША 5-ОРЫНАЛМАСҚАН ФЕНИЛ-3-(β-АМИНОЭТИЛ)-1,2,4-ОКСАДИАЗОЛДАРДЫҢ ҚАЙТА ТОПТАСУЫ


pdf iconЛ. А. Каюкова, К. Д. Пралиев, Г. Т. Дюсембаева, А. Б. Узакова, Г. П. Байтурсынова, В. Л. Бисмилда, Л. Т. Чингисова, Б. Т. Токсанбаева
ЖАҢА β-АМИНОПРОПИОАМИДОКСИМДЕР КӨП ФУНКЦИОНАЛДЫ ТҮБЕРКУЛЕЗГЕ ЖƏНЕ ДИАБЕТКЕ ҚАРСЫ ПОТЕНЦИАЛДЫ ДƏРІЛІК ЗАТТАР РЕТІНДЕ


pdf iconМ. Ю. Лежнева, А. Д. Кожанова
БЕТУЛИННЕН ТОТЫҚҚАН ТУЫНДЫЛАР АЛУДЫҢ ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ƏДІСТЕМЕСІ


pdf iconМ. Ю. Лежнева, Е. Г. Попировник
КАЙЫҢНЫҢ КАМБИЙДЕН КЕЙІНГІ ҚЫРТЫСЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Е. Малмакова, Т. Қ. Ысқақова, Қ. Ж. Пірəлиев
ЖАҢА ДИАЗАБИЦИКЛДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ СИНТЕЗІ


pdf iconМитрасов Ю.Н., Митрофанова И.В., Кондратьева О.В., Козлов В.А.
Синтез аддуктов диенового синтеза N-арилмалеинимидов с фурфуриловым спиртом и их свойства


pdf iconМ. С. Мұқанова, Қ. Б. Ержанов
2,5-ДИМЕТИЛТЕТРАГИДРОТИОПИРАН-4-ОННЫҢ МОНО- ЖƏНЕ ДИАЦЕТИЛЕНДІ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІЛІГІ


pdf iconC. А. Мамырова, А. А. Қазымбетова, Е. С. Ихсанов, Ю. А. Литвиненко, Г. Ш. Бурашева, А. Е. Ережепов
RHAPONTICUM CARTHAMOIDES (WILLD.) ILJIN ЖЕРҮСТІ ЖƏНЕ ЖЕРАСТЫ БӨЛІКТЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ФИТОХИМИЯЛЫҚ САРАПТАМАСЫ


pdf iconМашан Т.Т.
Фуллерендердің күйе түзетін жалында түзілуін зерттеу


pdf iconР. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин
ROSYLARIA STAPF ӨСІМДІГІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ АЛКАЛОИДТАРЫ


pdf iconВ. Д. Назарова, Е. В. Бакумова
LINOSYRIS VILLOSA ӨСІМДІГІНІҢ ФЛАВОНОИДТАРЫ


pdf iconНиғметова Ə.Б., Əбілов Ж.А., Абдикулова К.Т., Сұлтанова Н.А., Үмбетова А.К.
Zygophyllum rosovii bunge-нің жер үсті бөлігін химиялық зерттеу


pdf iconР. М. Нұрəлиев, Д. Ю. Корулькин, Р. А. Музычкина
ДЕКАЛИННІҢ ЖАҢА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ БРОМТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ


pdf iconО. А. Нүркенов, С. Д. Фазылов, И. В. Кулаков, А. Е. Аринова, Ж. Б. Сəтбаева, А. Ж. Исаева, А. Т. Тəкібаева, Г. Ж. Карипова
ГАНЧ ƏДІСІ БОЙЫНША 1,4-ДИГИДРОПИРИДИННІҢ ТУЫНДЫЛАРЫ СИНТЕЗІНДЕ N-ФОРМИЛЦИТИЗИННІҢ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconНыкмуканова М.М. Туралиева А.С. Мырзахасова К.М. Ескалиева Б.К.
Қазақстанның алтай өңіріндегі өсетін – Artemisia rutifolia, Artemisia juncea, Artemisia caupasitae өсімдіктерінің биологиялық сипаттамалары жəне пайдалы қасиеттері


pdf iconТ. О. Омарқулов
ПЛАТИНА КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА ПЕНТАЦИКЛОТЕТРАДЕКАНДЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconА. С. Омарова, С. В. Варнавский, Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин
ТАБИҒИ ОКСИАНТРАХИНОНДАРДЫҢ МОДИФИКАЦИЯСЫ


pdf iconМ. А. Оспанов, Ж. А. Абилов, М. Ж. Тұрмұханова, К. Б. Мұрзагұлова
β-АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ЭФИРЛЕРІН СИНТЕЗДЕУ ƏДІСТЕРІНЕ ЖАҢА ТƏСІЛДЕРДІҢ ДАМУЫ


pdf iconМ. А. Оспанов, М. Абдрахманов, М. Ж. Тұрмұханова, К. Б. Мұрзагұлова
ПИПЕРИДИН ҚАТАРЫНДАҒЫ КЕТОНДАРДЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ПРОЦЕССІНДЕ КОНФОРМАЦИЯЛЫҚ ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ


pdf iconРыскелдина Д.С., Бажықова К.Б., Алиханова Х.Б.
«L.Barbarum» өсімдігінің жемісі құрамындағы амин қышқылдарымен май қышқылдарын анықтау


pdf iconФ. М. Садырбаева, Д. Н. Нарбаева, Л. Н. Искакова, Г. С. Ахметова, Қ. Ж. Пірəлиев, Т. М. Сейлханов, В. К. Ю
ЦИКЛОПРОПАНКАРБОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ N-БЕНЗИЛПИПЕРИДИН ФРАГМЕНТІМЕН КҮРДЕЛІ ЭФИРЛЕРІ


pdf iconА. С. Салжанова, А. Ф. Курманова, К. Ж. Кутжанова, И. А. Пустолайкина
3,6-ДИҮШІНШІЛІКБУТИЛ-2-ОКСИФЕНОКСИЛ – ҚҰМЫРСҚА ҚЫШҚЫЛЫ КЕШЕНДЕРІН AB-INITIO МОДЕЛДЕУ


pdf iconЕ. С. Сычева, Ж. С. Асылханов, Қ. Б. Ержанов, Т. М. Сейлханов, Е. А. Омаров, А. К. Тулепова
1-МЕТИЛ-4-(3-(НАФТОЛИЛ-1-ОКСИ)ПРОП-1-ИНИЛ)ПИПЕРИДИН-4-ОЛМЕН (КН-2) β-ЦИКЛОДЕКСТРИН НЕГІНДЕ КЕШЕНДЕР АЛУ


pdf iconƏ. Ю. Тен, А. У. Махатова, В. К. Ю, Қ.Ж. Пірəлиев
ЦИКЛДЫ ОКСИМДЕРДІ ЭПОКСИДТЕУ


pdf iconТураева Д.А., Абдурахманова М.А.
Изучение реакций металкетилов и дианионов кетона Михлера с 1-нафтиламином


pdf iconТурманов Р.А., Милославский Д.Г., Ахмедьянова Р.А.
Эпоксидирование хлопкового масла пероксидом водорода на фосфовольфраматной каталитической системе


pdf iconФазылов С.Д., Нуркенов О.А., Кулаков И.В., Аринова А.Е., Сатпаева Ж.Б., Исаева А.Ж., Исабекова Д.С., Жакупова А.Н.
Некоторые исследования побочной реакции в синтезах производных 1,4-дигидропиридинов