pdf iconА. А. Ағатаева, Р. М. Чернякова, Р. А. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Х. Темаль
ФОСФОР ШЛАМЫНАН ҚОСЫМША СИРЕК ЖƏНЕ АСЫЛ МЕТАЛДАРДЫ БӨЛІП АЛА ОТЫРЫП ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ


pdf iconA. Aliev, B. Zakirov, S. Usmanov, O. Myachina, R. Kim
ROLE OF MERS PREPARATION IN COTTON PLANTS ADAPTATION TO ARTIFICIAL DROUGHT WITH VARYING INTENSITY


pdf iconU. К. Аlimov, S. S. Оrtikova, H. К. Аbasov, Sh. S. Namazov
AMMOPHOSPHATE BASED ON PARTLY AMMONIATED WET-PROCESSING PHOSPHORIC ACID AND MINERALIZED MASS FROM CENTRAL KYZYLKUM’S PHOSPHORITES


pdf iconБаешов Ə.Б., Кадирбаева А.С., Баешова А.Қ., Адайбекова А.А., Журинов М.Ж., Овез Б.
Натрий сульфаты ерітіндісіндегі мыс электродының электрохимиялық қасиетін потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттеу


pdf iconА. Б. Баешов, С. С. Егеубаева, А. Қ. Баешова, А. А. Адайбекова, М. Ж. Журинов
НАТРИЙ СУЛЬФАТЫ ЕРІТІНДІСІНДЕ ГРАФИТ ЭЛЕКТРОДЫНДАҒЫ І0 – І– ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ


pdf iconВ. К. Бишимбаев, Н. С. Бажиров, К. Т. Жантасов, К. Н. Бажирова, М. И. Налибаев
ҰЗАҚ ƏСЕР ЕТЕТІН КЕШЕНДІ МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШҚА ВЕРМИКУЛИТТІ ҚОЛДАНУ


pdf iconБ. Д. Буркитбаева, А. М. Аргимбаева, Г. С. Рахымбай, Г. С. Бейсенова, Х. Авчукир, А. П. Курбатов, М. К. Наурызбаев
ЦИКЛДЫ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ ƏДІСІ АРҚЫЛЫ ТИТАН ЭЛЕКТРОДЫНДА ИНДИЙДІҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, Г. Т. Омарова, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАБИҒИ ЖƏНЕ ТЕХНОГЕНДІ ШИКІЗАТЫНАН ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ ҚҰРАМЫНДА ГУМАТ БАР ӨНІМДЕРДІ АЛУ


pdf iconА. Т. Дүйсекеева, К. Т. Рүстембеков, А. Т. Кездікбаева, Л. М. Сұлтанова, Н. А. Махатова
КАЛЬЦИЙ-КАДМИЙ СЕЛЕНАТЫНЫҢ ТЕРМОХИМИЯСЫ


pdf iconЖуманова М.О., Намазов Ш.Стемиров., У.Ш., Беглов Б.М.
Физико-химические и товарные свойства органоминеральных серусодержащих удобрений на основе окисленного бурого угля и фосфогипса


pdf iconЗакиров Б.С., Алиев А.Т., Исабаев З., Ким Р.Н., Мячина О.В., Исабаев Д.З.
Биооценка активности новых стимуляторов роста и развития растений


pdf iconК. К. Кабдклкаримова, Н. М. Омарова
ЖІПШЕ ТƏРІЗДІ БАЛДЫРЛАРДЫ АГРАРЛЫҚ ӨНЕРКƏСІПТЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ҚОСПА РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconА. С. Калауова, А. Т. Садырова
ФОСФАТТЫ ШИКІЗАТТЫ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ШАЙМАЛАУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА СИЛИКАТ БАР МИНЕРАЛДАРДЫҢ ТАБИҒАТЫНА ƏСЕРІ


pdf iconР. А. Қайыңбаева, Р. М. Чернякова., Н. Н. Қожабекова, Қ. Е. Ермекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
МАГНИЙ МЕН ТЕМІРДІҢ ҚЫШҚЫЛ ФОСФАТТАРЫНЫҢ ЕКІВАЛЕНТТІ МЕТАЛДАР СУЛЬФАТТАРЫМЕН БЕЛСЕНДІРІЛГЕН ҚОСПАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconН. Б. Қасенова, Р. Ш. Ерқасов, Т. М. Сейілханов
ТӨРТЯДРОЛЫ ТЕМІР (II) КОМПЛЕКСТЕРІН СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ МЕССБАУЭР СПЕКТРОСКОПИЯ ƏДІСІМЕН ЗЕРТТЕУ


pdf iconБ. К. Касенов, Ш. Б. Касенова, Ж. И. Сагинтаева, Е. Е. Куанышбеков, А. А. Сейсенова
НАНОӨЛШЕМДІ ФЕРРО-ХРОМДЫ МАНГАНИТТІ СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ РЕНТГЕНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. Т. Кездікбаева, А. Т. Дүйсекеева. Л. М. Сұлтанова
НЕОДИМ-БАРИЙ ВИСМУТИТІН РЕНТГЕНОГРАФИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КАЛОРИМЕТРЛІК ЗЕРТТЕУ


pdf iconА. В. Колесников, А. Е. Қонұрбаев, М. Ж. Жұрынов, А. З. Əбілмағжанов, В. А. Колесников, Д. Д. Раков
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН СКАНДИЙДІ (ІІІ) ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИЯЛЫҚ БӨЛІП АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ


pdf iconM. Ж Құсайынова, Темул Хамди, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, А. О. Сейітханова
ҚОРҒАСЫН (II) КАТИОНДАРЫҢ МЫС (II) КАТИОНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСЫНДА ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫНАН ТАБИҒИ ЦЕОЛИТПЕН СОРБЦИЯЛАНУЫ


pdf iconM. Ж. Құсайынова, Темаль Хамди, Ө. Ж Жүсіпбеков, Р. М .Чернякова
ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫНДАҒЫ ҚОРҒАСЫН ТҰЗДАРЫНЫҢ МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ЦЕОЛИТПЕН СОРБЦИЯЛАНУЫ


pdf iconМаденов Б.Д., Намазов Ш.С., Ортикова С.С., Реймов А.М.
Прочность гранул фосфатизированной аммичной селитры с добавкой фосфоритов Каракалпакстана


pdf iconМаматалиев А.А., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Каймакова Д.А., Беглов Б.М.
Сульфат-нитрат аммония на основе растворов и плава аммиачной селитры и сульфата аммония


pdf iconБ. К. Мұстахимов, Л. О. Еламанова, Н. С. Омарқұлова, Ұ. Диқанбай
АСА СУЫТЫЛҒАН СУДАҒЫ МҰЗДЫ ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАДА КОНЦЕНТРЛЕУ ЖƏНЕ КРИСТАЛДАРДЫҢ ТҮЗІЛУІ


pdf iconД. Т. Нұрпейсова, А. К. Ташенов, С. С. Досмағамбетова
КОБАЛЬТ (ІІ) ЖƏНЕ МЫС (ІІ) ФТАЛОЦИАНИНДІ ЖƏНЕ ОКТОХЛОРЛЫОРЫНБАСҚАН ФТАЛОЦИАНДЫ КОМПЛЕКСТЕРІНІҢ СИНТЕЗІ МЕН СИПАТТАМАСЫ


pdf iconГ. О. Рвайдарова, Г. Д. Исенова, М. Ф. Фасхутдинов, К. М. Бекетов
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕХНОГЕНДІ ШИКІЗАТ НЕГІЗІНДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ МЫС ПЕН КҮКІРТ ҚҰРАМДЫ ФУНГИЦИДТІ ПРЕПАРАТТАР ЖАСАУ


pdf iconРеймов А.М., Намазов Ш.С., Курбаниязов Р.К.
Исследование фазового состава азотнофосфорных удобрений ИК-спектроскопическим методом


pdf iconСейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Бадалова О.А., Темиров У.Ш., Айымбетов М.Ж.
Фазовый состав фосфогипса, аммофоса, диаммофоса и отхода сернокислотной экстракции фосфоконцентрата центральных Кызылкумов, содержащего 26% Р2О5


pdf iconС. М. Серғазина, Б. К. Қасенов, Р. Ш. Ерқасов
GDMEIFE2O5 (MEI –NA, CS) ҚҰРАМДЫ ФЕРРИТТЕРДІҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖƏНЕ ЖЫЛУСЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


pdf iconСултонов Б.Э., Намазов Ш.С., Ортикова С.С., Закиров Б.С., Реймов А.М.
Влияние технологических параметров на качество фосфоконцентратов, получаемых при солянокислотном обогощении фосфоритов центральных Кызылкумов


pdf iconС. Ұсманов, И. Т. Мəмбетжанова, Б. К. Мұстахимов, М. Н. Баимбетов
МОЧЕВИНА-ФОРМАЛЬДЕГИДТІ ОЛИГОМЕРЛЕРДІҢ МЕЛИОРАЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconС. Ұсманов, Ұ. М. Тойпасова, Г. Т. Омарова, Э. Б. Қозыбақова, Қ. Қабылбек, З. С. Əшімханова
ТРИМЕТИЛЕНТЕТРАМОЧЕВИНАНЫҢ НАТРИЙ БИКАРБОНАТЫМЕН ƏРЕКЕТТЕСУІН ЗЕРТЕУ


pdf iconХамракулов З.А., Аскарова М.К., Тухтаев С.
Получение хлорат кальций-магниевого дефолианта из доломита


pdf iconШукуров Ж.С., Аскарова М.К., Тухтаев С.
Растворимость компонентов в системе NaClO3 – H3PO4·CO(NH2)2 – H2O


pdf iconƏбдікəрімов М.Н., Тұрғымбаева Р.Х.
Қазақстандағы мұнай-битумды жыныстар негізінде құрастырылған композиттер


pdf iconГ. Г. Əбдіюсупов, А. А. Əкімов, К. А. Қадірбеков, А. У. Айтөреев
БЕНЗИНГЕ АРНАЛҒАН ОКТАН САНЫН ЖОҒАРЫЛАТАТЫН КОМПОЗИЦИЯЛАРДЫ ЖАСАУ ЖƏНЕ СЫНАУ


pdf iconАбдурахмонов Э.Б., Рахматкариев Г.У., Рахматкариева Ф.Г.
Адсорбционно-микрокалориметрическое исследование состояния и распределения бензола в цеолите LiY


pdf iconƏбілдин Т.С., Жұбанов Қ.А., Əубəкіров Е.А., Василина Г.Қ., Бурханбеков Қ.Е., Сайнов А.
Изофталонитрилді қаңқалы катализаторлар қатысында гидрогендеу


pdf iconТ. К. Ахметжанов, Б. М. Нұранбаева, А. К. Рақымжанова, Е. Бауыржан, Ж. Əлімбаев
ЭМУЛЬСИЯЛЫ КЕШЕНДІ ƏСЕР ЕТУДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ ҚАБАТТЫҢ МҰНАЙ БЕРГІШТІГІН ЖОҒАРЛАТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ИГЕРУ


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, М. И. Байкенов, М. Г. Мейрамов, А. Т. Ордабаева, В. А. Хрупов, Ж. Х. Мулдахметов
ТАҚТАТАСТЫ ШАЙЫРЛАРДЫ ФЕНОЛДАРДАН ТАЗАЛАУ


pdf iconЕ. О. Аяпбергенов
МАҢҒЫСТАУ ҚАРАСАЗ-ТАСПАС МҰНАЙТАУШАЙЫР ЖЫНЫСТЫ КЕН ОРНЫНЫҢ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАУШЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ТОПТЫҚ ҚҰРАМЫ


pdf iconБадмаева С.В., Ханхасаева С.Ц., Дашинамжилова Э.Ц.
Сорбция ионов тяжелых металлов на бентонитовых глинах Забайкалья


pdf iconБукейханов Н.Р., Никишечкин А.П., Чмырь И.М., Жунусова А.К., Сукурлыкова Д.К.
Автоматизация механохимических процессов переработки полимеров в многозонном экструдере


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, А. М. Иманғазы
ҚАЗАҚСТАНДА АРОМАТТЫ КӨМІРСУТЕКТЕРДІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҚТЫРА ӨҢДЕУДІҢ КЕЛЕШЕГІ


pdf iconВоробьев П.Б., Букейханов Н.Р.
Аммонолиз сложных эфиров гидроксибензойных кислот


pdf iconДашинамжилова Э.Ц., Ханхасаева С.Ц., Бадмаева С.В.
Каталитические свойства Fe-модифицированных глин при окислении органических красителей


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, М. А. Құттымбетов, Е. Жұмасіл., Д. Дүйсенбай, О. Я. Сулейменова
МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ӨҢДЕУ ҮРДІСІНІҢ ӨНДІРІСТІК- ТƏЖІРИБЕЛІК СЫНАҒЫ


pdf iconДолиев Г.А., Рахматкариев Г.У., Рахматкариева Ф.Г.
Механизм адсорбции СО2 и С6Н6 на Na-иллите


pdf iconЕрғазиева Г.Е., Досумов Қ., Мылтықбаева Л.К., Асанов Н.А., Ермешов Е.Ж.
Полиоксидті катализаторларда метанның жартылай тотығуы


pdf iconЕ. Г. Ерғазиева, К. Досымов, Д. Х. Чурина, С. Тайрабекова, Қ. Қалиханов
ЦЕОЛИТТЕРДЕГІ БИОЭТАНОЛДЫҢ КОНВЕРСИЯСЫ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, К. А. Садыков, Д. Қарғабай, А. К. Байдуллаева
МАЗУТТАЛҒАН ТОПЫРАҚ−БАҒАЛЫ ЖОЛ- ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛЫ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Б. Б. Телтаев, Г. Г. Измаилова, Г. О. Нұрғалиева, Е. А. Түсіпқалиев,Е. Жұмасіл, Д. Дүйсенбай
БЕЙТАРАПТАЛҒАН МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ЖОЛДЫҢ ҚАБАТТАРЫНЫҢ НЕГІЗІНЕ ҚОЛДАНУ


pdf iconҚ. А. Қадырбеков, Д.К. Жамбакин, А.У. Айтуреев, Қ.И. Иманбеков, А.Қ. Қадырбеков, А. Жармағамбетов
АКТИВТІ ЖƏНЕ СЕЛЕКТИВТИВТІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ТАБИҒИ ЦЕОЛИТ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫПАРАФИНИСТІ МҰНАЙ КРЕКИНГІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢДИСТИЛЯТЫ ҮШІН ҚҰРУ


pdf iconБ. З. Калиев, И. А. Смагулова
КОМПРЕССИЯ – МҰНАЙ ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯ


pdf iconҚасымова Ж.С., Даутбаева Н.Б.
Атмосфералық шашындарының эколо-химиялық улылығы (Семей қаласы мысалында)


pdf iconКахраманов Н.Т., Гаджиева Р.Ш.
Высокоэффективные полимерные сорбенты для очистки нефтезагрязненной водной поверхности


pdf iconКоваленко Е.Ю., Мин Р.С., Сагаченко Т.А., Сергун В.П., Чешкова Т.В., Яновская С.С.
Состав “серосвязанных” фрагментов в молекулах смолисто-асфальтеновых веществ и сернистых соединений в маслах тяжелой нефти месторождения Усинское


pdf iconС. С. Қожабеков, Г.К. Құсаинова, В.М. Таукенова
ЭМУЛЬСИЯ ТИПТЕС ДЕПРЕССОРЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАР АЛУ


pdf iconКолесников А.В., Конурбаев А.Е., Колесников В.А., Гайдуков Е.Н., Смолькин Д.А.
Основные закономерности электрофлотационного извлечения лантана (III) из технологических растворов


pdf iconЛяпин С.Б., Рахматкариева Ф.Г., Рахматкариев Г.У.
Атомно-абсорбционное определение содержания ионообменных катионов в цеолитах


pdf iconМамраева К.М., Шащанова Р.Б.
Көмірдің ыдырауына минералды қоспалардың əсері


pdf iconТ. П. Михайловская, П. Б. Воробьев, Р. Курмақызы
4-МЕТИЛПИРИДИНДІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҚТЫРУ – ИЗОНИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫН АЛУ БАРЫСЫНДА КЕЛЕШЕГІ ЗОР ƏДІС


pdf iconС. К. Мырзалиева, Н. Жексенбай
ТАМАҚ ӨНЕРКƏСІБІ САЛАСЫНДА АҒЫН СУДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТЛАРЫ


pdf iconС. К. Мырзалиева, А. Ж. Керімқұлова
МҰНАЙ ЖƏНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕН СУ ДАЙЫНДАУ ЖƏНЕ АҒЫН СУДЫ ТАЗАЛАУ ҮРДІСТЕРІ ҮШІН ТАБИҒИ БОЛАТЫН СОРБЕНТТЕР


pdf iconНистратов А.В., Руссиянова Н.Н., Десятов А.В., Колесников А.В.
Новые активные угли для очистки воды от фенола и сульфонола


pdf iconА. Т. Ордабаева, М. Г. Мейрамов, В. А. Хрупов, Р. К. Бакирова
КОМПОЗИТТІ КАТАЛИЗАТОР ҚАТЫСЫНДА АНТРАЦЕННІҢ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ ҮРДІСІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconПанова Е.Н., Беремжанов Р.Б.
Перспективы использования природных и техногенных сорбентов для нейтрализации воздействия технологических растворов подземного выщелачивания урана на окружающую среду


pdf iconПанова Е.Н., Беремжанов Р.Б., Кадирбеков К.А., Газизов А.Д.
Применение природных и техногенных сорбционных материалов для нейтрализации воздействия подземного выщелачивания урана на окружающую среду


pdf iconА. Ə. Перзадаева
БӨГЕНБАЙ ДАҢҒЫЛЫ МАНАЙЫНДАҒЫ АУМАҚТАРДЫҢ КҮЙІН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН БАҒАЛАУ


pdf iconХ.С. Рафикова
МҰНАЙ ЖƏНЕ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ӨНЕРКƏСІБІНДЕГІ ИОНДЫ СҰЙЫҚТАР


pdf iconРахматкариев Г.У., Рахматкариева Ф.Г.
Ион-молекулярные комплексы сероводорода с катионами Na+ и Са2+ в цеолитах Ca-LTA1, Ca-LTA2 и Na-FAU


pdf iconС. С. Серманизов, Б. Н. Қорғанбаев, В. Г. Голубев, Н. А. Ержанов
КӨМІРДІҢ ЖАНУ КИНЕТИКАСЫН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН ТƏЖІРИБЕЛІ ҚОНДЫРҒЫСЫН ЖƏНЕ ƏДІСТЕМЕЛЕР ЖАСАУ


pdf iconСуюнбаев У., Ергазиева Г., Чурина Д.Х., Асанов Н.А.
Цитральды сұйық фазада цитронеллальға сутегі қысымымен гидрлеу


pdf iconƏ. И. Тасмағамбетова, Ə. Д. Тауасаров, Ш. С. Бисариева, Т. Ж. Мұқашева, Р. Ж. Біржанова, А. Б. Ақберлиев
ТОПЫРАҚТАРДЫ МҰНАЙ ЛАСТАНУЛАРЫНАН ТАЗАРТУ ƏДІСІ ЖƏНЕ ОНЫҢ ТИIМДIЛIГIН БАҒАЛАУ


pdf iconТоштай Қ., Əуезов Ə.Б., Бижанов Ж.А., Құдайберген Б., Тоқтасынов С.К., Ералиева Ə.Т., Нұрақышев А.
Диатомитке отырғызылған палладий катализаторымен күнбағыс майын гидрлеу


pdf iconТұрғымбаева Р.Х., Əбдікəрімов М.Н.
Қазақстандағы мұнай-битумды жыныстарды пиролиздеудің өнімдерін зерттеу


pdf iconР. М. Чернякова, Р. А. Қайыңбаева, Н. Н. Қожабекова, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Д. С. Бержанов, Қ. Е. Ермекова
ФОСФОРИТТЕН ЖƏНЕ ҚҰРАМЫНДА МАРГАНЕЦ БАР ҚАЛДЫҚТАН МАРГАНЕЦҚҰРАМДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ


pdf iconО. К. Югай, Т. П. Михайловская, П. Б. Воробьев
ШАНХАЙ КЕН ОРНЫ ЦЕОЛИТІНЕ ОРНЫҚТЫРЫЛҒАН ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРДА 4-МЕТИЛПИРИДИНДІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҚТЫРУ


pdf iconЛ. М. Юнусова, Р. А. Ахмедьянова, В. Г. Урядов, А. Г. Лиакумович
ҮЗДІКСІЗ ЖƏНЕ МЕРЗІМДІ БЕЛСЕНДІРІЛГЕН СУДАН АЛЫНҒАН СУЛЫ БУ ҚАТЫСЫНДА ЭТИЛБЕНЗОЛДЫ ДЕГИДРЛЕУ


pdf iconЯкубов Й.Ю., Рахматкариев Г.У., Рахматкариева Ф.Г.
Механизм адсорбции н. гептана и диоксидa углерода в цеолите Н3,25ZSM-5