pdf iconМ. А. АХЫЛБЕКОВА, Р. Г. КОНДАУРОВ, М. Б. УМЕРЗАКОВА, Т. К. ДЖУМАДИЛОВ.
ПОЛИАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ГЕЛІНІҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ЖƏНЕ ІСІНУ КИНЕТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


pdf iconҚ. E. Eрмекова, Г. Ш. Сұлтанбаева, Р. М. Чернякова, Ө. Ж. Жүсіпбеков
МҰНАЙ ШЛАМЫН ТЕМІР МЕН КАЛЬЦИЙ СУЛЬФАТТАРЫНАН ТАБИҒИ ЦЕОЛИТ АРҚЫЛЫ ТАЗАРТУҒА УАҚЫТТЫҢ ƏСЕРІ


pdf iconВ. М. Дембицкий
ТАБИҒИ ПЕРОКСИДТЕРДІҢ ХИМИЯЛЫҚ ТҮРЛІЛІГІ


pdf iconМ. С. Мұқанова, Х. Р. Айсақулова, Б. М. Махатов, Қ. Б. Ержанов.
МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ЦИТРАТТАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚЫ АҚБАС ТҰҚЫМДАС ӨГІЗШЕЛЕРДІҢ ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconР. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин
Rosularia Stapf. ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ ТЕРПЕНОИДТАРЫ.


pdf iconГ. С. Ахметова, В. К. Ю, Қ. Ж. Пірəлиев, Н. Н. Рубанюк, Р. Идрисова
ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ КВАНТТЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУІ


pdf iconҰ. Б. Назарбек, Ү. Бестереко, О. Қ. Бейсенбаев, С. Т. Тлеуова, С. П. Назарбекова.
ЛЕНГЕР КЕНОРНЫ КӨМІРІН ӨНДІРУ ҚАЛДЫҚТАРЫН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР НƏТИЖЕЛЕРІ


pdf iconБ. А. Жұбанов, М. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Искаков, Р. Б. Сариева.
АЛИЦИКЛДЫ ПОЛИИМИДТІ КОМПОЗИЦИАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ƏР ТҮРЛІ ҚОСПАЛАРМЕН АЛУ


pdf iconМ. Ж. Буркеев, А. Ж. Сарсенбекова, Эль-Сайед Негим, Е. М. Тажбаев, А. С Борсынбаев, Е. А. Жортарова, Т. О. Хамитова.
АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ МЕН ПОЛИПРОПИЛЕНГЛКОЛЬМАЛИНАТТЫҢ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КИНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Г. О. Нұрғалиева, З. К. Баяхметова, А. Қ. Шакирова, Ж. А. Орынтаева
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДА ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ҚҰРАМЫНДА ГУМАТ БАР ӨНІМДЕРГЕ АГРОХИМИЯЛЫҚ СЫНАҚТАР ЖҮРГІЗУ


pdf iconА. Н. Дюрягина, Д. Н. Исмағамбетова, К. А. Островной
ЕРІТІНДІЛЕНІНІҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ


pdf iconП. Б. Воробьев, Т. П. Михайловская, С. Б. Алимжанова, А. М. Иманғазы
ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ВАНАДИЙ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРДА ЭТИЛБЕНЗОЛДЫ ТОТЫҚТЫРА СУТЕКСІЗДЕНДІРУ


pdf iconЕ. С. Бугенов, Б. С. Бейсенов, Г. Т. Ибраимова, Е. Е. Сарыбаев
АВТОКЛАВТЫ ƏДІС КӨМЕГІМЕН СҮРМЕНІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ТЕҢГЕРІМДІК ТƏЖІРИБЕЛЕРІ


pdf iconТ. П. Михайловская, Д. Қ. Төлемісова, П. Б. Воробьев
V-Ti-Zr-O ЖƏНЕ V-Ti-Al-O КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА 4-МЕТИЛПИРИДИННІҢ ПАРЦИАЛДЫ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТОТЫҒУЫ


pdf iconМ. Е. Агелменев, С. М. Братухин, З. М. Молдахметов, В. В. Поликарпов, М. М. Букенов
МЕТАЛЛ АТОМДАРЫНЫҢ ПОЛИМЕР ТІЗБЕГІНДЕГІ ТАРАЛУЫ


pdf iconБ. А. Жұбанов, М. Б. Өмірзакова, В. Д. Кравцова, Р. М. Искаков, Р. Б. Сариева, Ж. Н. Қайнарбаева
ҮШТІК КОМПОЗИЦИАЛЫҚ ПЛЕНКАНЫ АЛИЦИКЛДЫ ПОЛИИМИД, ТАБИҒИ МИНЕРАЛ- МОНТМОРИЛЛОНИТ ЖƏНЕ ПОЛИАКРИЛАМИД НЕГІЗІНДЕ АЛУ


pdf iconЖ. А. Əбілбек, Л. Мұратқызы, А. Т. Жүнісов, Н. О. Аппазов
МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ СƏУЛЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПРОПИЛАЦЕТАТТЫ СИНТЕЗДЕУ


pdf iconА. С. Шевченко, Н. В. Курбатова, Т. Г. Толстикова, Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин
ТАУЛЫҚ Polygonum L. ТҰҚЫМДАС КЕЙБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ


pdf iconЗ. Ғ. Аққұлова, А. Қ. Əмірханова, А. Қ. Жакина, Г. Қ. Құдайберген, Е. П. Василец, О. В. Садықова
ГУМАТТАР МЕН СУЛЬФОГУМАТТАРДЫҢ ТАБИҒИ ЖƏНЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ ПОЛИМЕРЛЕРІ МЕН КӨМІРТЕК НАНОТҮТІКТЕРІДІҢ НАНОКОМПОЗИТЕРІНІҢ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН БЕТТІК МОРФОЛОГИЯСЫ


pdf iconА. Р. Сейтназаров, Ш. С. Намазов, О. А. Бадалова, Б. М. Беглов, Н. В. Волынскова, Б. Б. Садыков
26% Р2О5 ТУТҒАН ЖУЫБ КҮЙДИРИЛГЕН ФОСФОКОНЦЕНТРАТТЫ СУЛЬФАТ ҚЫШҚЫЛЫНДА ҚАЙТА ӨҢДЕУ НЕГІЗІНДЕ ШОҒЫРЛАНҒАН КОМПЛЕКС ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУДЫҢ ҚАЛДЫҒЫ АЗ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


pdf iconА. Н. Дюрягина, Н. С. Максимов, К. А Островной.
ЛАКПЕН БОЯЛҒАН ЖҮЙЕДЕГІ ТИТАН ДИОКСИДІНІҢ БҰЗЫЛУ ПРОЦЕСІН КОПФАКТОРЛЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЛГІДЕ ƏЗІРЛЕУ


pdf iconӨ. Ж. Жүсіпбеков, Б. Б. Телтаев, Г. Г. Измаилова, Г. О. Нұрғалиева, Е. А. Түсіпқалиев, Е. Жұмасіл, Д. Дүйсенбай
БЕЙТАРАПТАЛҒАН МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ ЖОЛ ЖАСАУДА ҚОЛДАНУ


pdf iconЖ. С. Ахметкəрімова, М. И. Байкенов, М. Г. Мейрамов, А. Т. Ордабаева, В. А. Хрупов, Ж. Х. Молдахметов.
НАНОКАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ МОДЕЛЬДІ ҚОСЫЛЫС – АНТРАЦЕННІҢ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ ҮРДІСІНЕ ƏСЕРІ


pdf iconА. В. КАЗАНЦЕВ, А. К. НАРЕМБЕКОВА, А. К. ЖОЛЫМБЕТОВА.
ФОСФИНДЕРДІҢ R-o-КАРБОРАНИЛДІ ТУЫНДЫЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ СИНТЕЗІ МЕН КЕЙБІР РЕАКЦИЯЛАРЫ


pdf iconД. Е. Иминова, Б. Х. Мұсабаева, А. Н. Сабитова
МЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ЖƏНЕ ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕ КЕУЕКТІ АМФОТЕРЛІ КРИОГЕЛЬДЕРДІҢ СИНТЕЗІ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconМ. Ш. Тлеужанов, К. А. Бейсембаева, Г. К. Ермекова, О. С. Коксегенова
ӨНІМІНІҢ САПАСЫНЫҢ САРАПШЫЛЫҒЫНДА АЛТЫН ҚҰЙМАЛАРЫНЫҢ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ


pdf iconК. А. Бейсембаева, А. Я. Ягофарова, Б. А. Амренова.
КӨМІРСУТЕК ТОТЫҚТЫРҒЫШ МИКРОАҒЗАЛАРМЕН МҰНАЙ ЖƏНЕ МҰНАЙӨНІМДЕРІМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚ БЕТІН ТАЗАРТУ


pdf iconА. В. Казанцев, А. Нарембекова, И. К. Жолымбетова
КАРБОНИЛЬДІ ҚОСЫЛЫСТАРМЕН ФУНКЦИОНАЛДЫ ОРЫНБАСҚАН О-КАРБОРАНДАРДЫҢ ЛИТИЙ- ЖƏНЕ МАГНИЙЛІ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ РЕАКЦИЯЛАРЫ


pdf iconД. А. Валитов, А. С. Жолболсынова, Д. Е. Сергалиева, Д. Е. Дощанов.
ГЕРБИЦИДТІК ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ ЖҰМЫС СҰЙЫҚТЫҒЫНЫҢ ШЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ


pdf iconЖ. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, А. Н. Сабитова.
ПАЛЛАДИЙ ГУМАТ ПОЛИМЕР МЕТАЛЛДЫ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ КАТАЛИЗДІК ҚАСИЕТТЕРІ


pdf iconЕ. Е. Ерғожин, Н. А. Бектенов, А. К. Байдуллаева, К. А. Садыков, Г. Е. Абдралиева.
ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТТЫҢ ҮШТІК СОПОЛИМЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ КАРБОКСИЛЬДІ КАТИОНИТ


pdf iconУ. Б. Назарбек, О. К. Бейсенбаев, С. П. Назарбекова, А. Б. Иса.
ФОСФОРЛЫ ШЛАМ ЖƏНЕ ВЕРМИКУЛИТ НЕГІЗІНДЕГІ КЕШЕНДІ ПОЛИМЕРҚҰРАМДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТЫ АЛУ ЖƏНЕ ЗЕРТТЕУ


pdf iconТ. Т. ТӨЛЕБАЕВ, А. И. НИЯЗБАЕВА, Г. Е. ТАУЕНОВА, Ш. М. ТҰРҒЫНБЕКОВА.
ЕКІБАСТҰЗ КӨМІРІН ЖАҒУ ПРОЦЕСІНЕН ЦЕМЕНТТІ КЛИНКЕР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


pdf iconА. Ш. Нажметдинова, Г. К. Сарманбетова
АРАЛ ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ ТУРАҚТЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ЛАСТАҒЫШТАР


pdf iconФ. Г. РАХМАТКАРИЕВА, Г. У. РАХМАТКАРИЕВ.
ЭНЕРГЕТИКА АДСОРБЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В МОЛЕКУЛЯРНОМ СИТЕ ВаNаY


pdf iconР. БАЯРБОЛАТ, А. РАХАТ.
ШЫРҒАНАҚ ЖƏНЕ ЗƏЙТҮН МАЙЛАРЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ ƏДІСІ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ